Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ESSE Sp z o.o.  przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających oraz korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.dadada.pl

2. Administratorem danych osobowych jest ESSE Sp z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Krokusowej 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział KRS nr KRS 0000094624, nr NIP 729-24-10-606, nr Regon 472270567.

3. ESSE Sp zo.o.  przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W szczególności ESSE Sp z o.o. ściśle przestrzega Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i przepisów wykonawczych oraz wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. ESSE Sp z o.o. stosuje wymagane przez polskie prawo zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. Przesłane przez Państwa maile są archiwizowane głównie w celach statystycznych. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

6. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane tylko dla celów realizacji złożonego zamówienia lub, jeżeli Klient wyrazi zgodę, również w celach marketingowych (otrzymywanie newsletterów oraz katalogów wysyłkowych) jedynie przez ESSE Sp z o.o.

7. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym ESSE Sp z o.o. nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy PayU, która obsługuje ten proces na prośbę klienta przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji danych.

8. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami niezależnie od dochowania przez ESSE Sp z o.o. należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

9. Księgarnia internetowa www.dadada.pl prowadzona przez  ESSE Sp z o.o. wykorzystuje mechanizm tzw. "cookies" (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie i nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

10. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

11. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt biuro@dadada.pl.