Regulamin Recenzji

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem konkursu z recenzjami na dadada.pl zwanego dalej „Konkursem” jest Esse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Krokusowej 3, administrator strony dadada.pl.
2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach Recenzji (dostępne pod adresem http://dadada.pl/Review), zwanego dalej „Recenzje”.
3. Czas trwania Konkursu: do odwołania.
4. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, za wyjątkiem osób wymienionych w § 1. pkt. 7 Regulaminu. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
5. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji akcji, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania konkursu lub skreślenia takiej osoby z listy uczestników.
6. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem niniejszego konkursu (dalej jako: „Regulamin”). Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
7. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na tej stronie.
8. Organizator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych związanych z działaniami Uczestników Konkursu.
 
§ 2. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem uczestnika, jest pisanie recenzji do produktów umieszczanych na sklepie dadada.pl - nie ma znaczenia jakich - muszą to być ich indywidualne recenzje - nie kopiowane. Każdego miesiąca, będziemy nagradzać książką za wybraną recenzję. Czasem może być to więcej niż jedna książka w miesiącu.
2. Zwycięzcą konkursu będzie osoby wybrana przez jury. Będzie to osoba, której recenzja spodoba się przedstawiciolem jury - nie musi być koniecznie pozytywna, nie musi być to wypracowanie, decyzję podejmuje jury.
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Konkursu w terminie do 3 dni od momentu zakończenia Konkursu. Pod regulaminem będziemy informować o wynikach konkretnych konkursów. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi w mailu swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
4. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Organizatorowi (w w odpowiedzi na maila) danych, o których mowa w powyższym ust. 4.

5. Nieprzesłanie Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.
6. Nagrodzona recenzja otrzyma flagę "nagrodzona" przy tej recenzji, a jego wygrany z linkiem do produktu ocenionego będzie umieszczona także pod tym regulaminem.

§ 3. NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie są różne produkty/książki - będą one wymieniane pod regulaminem, do każdego przyszłego "Konkursu".

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 4. SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD
1. Nagrody będą przesyłane przez Pocztę Polską.

2. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator – Esse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Krokusowej 3.
2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.

5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego dane osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
6. Dane będą przekazanie firmie logistycznej Krokus Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która spakuje nagrodę i przekaże ją Poczcie Polskiej, w celu wydania nagrody.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie dadada.pl o której mowa w § 1 ust.2 Regulaminu.
4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych(Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
 
§ NAGRODY EDYCJA 2018 §
za napisane recenzje od, do :)