Dziś w ofercie 141 753 pozycji
Kasy fiskalne 2018
Kasy fiskalne 2018
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
Publikacja przedstawia kompleksowo zasady ewidencjonowania na kasach fiskalnych w 2018 r. Można się z niej dowiedzieć: •Kto może korzystać ze zwolnienia w 2018 r. •Jak rozpocząć ewidencjonowanie na kasie fiskalnej •Jak uzyskać ulgę na zakup kasy •Jakie zasady obowiązują przy ewidencjonowaniu na kasie •Jak korygować sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej •Jak zapisywać w JPK_VAT sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej •Kiedy trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej Publikacja zawiera również komplet rozporządzeń oraz wyciąg z ustawy o VAT, które dotyczą kas fiskalnych.
13% rabatu
26,01
29,90 zł
Dodaj
do koszyka
Księgowania 2018  wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych
W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych. Większość opracowań poświęconych regulacjom międzynarodowym za punkt wyjścia stawia sprawozdanie finansowe. Tym razem postanowiono, że warto spojrzeć na regulacje MSSF z punktu widzenia ujęcia zdarzenia gospodarczego. Autorka publikacji starała się tak dobrać liczne przykłady wyceny i księgowań, aby Czytelnik w przystępny sposób mógł zrozumieć, że w przypadku tych najbardziej powtarzalnych (można powiedzieć – najbardziej codziennych) podczas ujmowania ich w księgach rachunkowych rządzą te same reguły, a rozbieżności nie muszą być aż tak duże i trudne do stosowania, jak wskazuje stereotyp.
31% rabatu
102,12
148,00 zł
Dodaj
do koszyka
Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów
Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba zweryfikowania hipotezy zakładającej, że im większy jest stopień decentralizacji, tym większa efektywność sektora publicznego na poziomie lokalnym. Z Wprowadzenia Jest to książka odznaczająca się wieloma zaletami teoretycznymi i praktycznymi. Poziom naukowy pracy jest bardzo wysoki, wyróżniający się nie tylko w skali krajowej, ale też międzynarodowej. Na tę wysoką ocenę składają się m.in. następujące cechy omawianej publikacji: (…) • Bardzo mocne osadzenie prowadzonych badań w krajowym i światowym dorobku teoretycznym, w tym metodologicznym (…). • Niezwykle bogata baza empiryczna przeprowadzonych badań. (…) • Wyniki badań mają duże walory aplikacyjne; mogą być wykorzystane do wzmacniania samorządności, poprawy ram prawnych funkcjonowania samorządów i racjonalizacji wydatków publicznych. Omawiana praca może stanowić ważny głos w dyskusji na temat centralizacji/decentralizacji kompetencji państwa, praktycznego wcielania zasad subsydiarności i demokratyzacji systemu politycznego w Polsce. Z recenzji wydawniczej prof. Jerzego Wilkina
20% rabatu
31,92
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn
Publikacja przedstawia złożony problem podatkowy, który dotyczy nieodpłatnych transferów majątku pomiędzy osobami fizycznymi w momencie śmierci lub za ich życia, dokonanych w sytuacjach transgranicznych. Transgraniczność transferu doprowadza bardzo często do podwójnego (wielokrotnego) opodatkowania, którego przyczyn poszukiwać można w różnorodnych rozwiązaniach krajowych, braku ochrony ze strony prawa UE oraz braku wystarczającej ilości umów zawieranych pomiędzy państwami. W publikacji potraktowano ten problem w sposób systemowy, ewolucyjny oraz porównawczoprawny, co umożliwia jego kompleksowe ukazanie i w rezultacie sformułowanie zmian systemowych.
11% rabatu
43,61
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Krajowa Administracja Skarbowa 2018
Obszerny komentarz do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wprowadzających. W publikacji zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione nowe regulacje w zakresie kontroli celno-skarbowej, odwołań, ale również nowej struktury organów KAS, które powielają w znacznej części pojęcie organów podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej Głównym celem zmiany przepisów, które istotnie przebudowały dotychczasową strukturę organów podatkowych, wprowadzając nowe pojęcie: Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) była centralizacja dotychczasowych organów zajmujących się poborem należności podatkowych oraz kontrolą wywiązywania się z tych obowiązków. Ustawa o KAS wprowadza nie tylko nową strukturę organów podatkowych (organów KAS), ale co najważniejsze dla podatników, całkowicie odmienną procedurę kontroli: kontrolę celno-skarbową. Dodatkowo po raz pierwszy ograniczono możliwość weryfikacji decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego jako organ I instancji, poprzez wprowadzenie odwołania od niej do tego samego organu, a nie jak przewidywały dotychczasowe procedury – do organu wyższego stopnia. Dotyczy to tylko decyzji kończących postępowanie podatkowe, które wszczęte zostało po kontroli celno-skarbowej. Druga część komentarza poświęcona jest przepisom wprowadzającym KAS i omówieniu wprowadzonych zmian. W wielu wypadkach są to nowelizacje merytoryczne, w tym modyfikujące lub rozszerzające uprawnienia KAS względem dotychczas obowiązujących ustaw. Omówienie całokształtu regulacji w treści komentarza dokonywane jest przede wszystkim z perspektywy podatnika. W pogłębiony sposób przeanalizowano nowe regulacje w zakresie kontroli celno-skarbowej, odwołań, ale również nowej struktury organów KAS, które powielają w znacznej części pojęcie organów podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Komentarz ma przede wszystkim służyć podatnikom w odpowiedzi na pytanie, jakie są ich uprawnienia lub obowiązki w nowej rzeczywistości prawnej. Część przepisów można traktować jako swoistego rodzaju ściągę w przypadku kontroli celno--skarbowej lub postępowania podatkowego.
13% rabatu
129,63
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
CIT 2018 komentarz
CIT 2018 komentarz
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
CIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to kwiecień 2018 r. Nasza publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autor przedstawia także aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia przepisy, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie. W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników CIT pytania dotyczące m.in.: •rozliczania nieodpłatnych świadczeń, •rozliczania kosztów podatkowych, •ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych, •sporządzania dokumentacji cen transferowych, •zasad amortyzacji, •rozliczania podatkowego leasingu, •opodatkowania nieruchomości komercyjnych, •zwiększenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniżej której można poniesiony wydatek zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności jego amortyzacji, •podatkowych grup kapitałowych, •opodatkowania dochodów spółek kontrolowanych (CFC), •pożyczki partycypacyjnej, •katalogu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów, •określenia limitu, do którego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności oraz wierzytelności umorzone. W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Nowe regulacje prawne wprowadzają: •zyski kapitałowe – jako nowe źródło przychodów, •brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w ramach transakcji objętych porozumieniem cenowym, •możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej wierzytelności, •wyłączenie z kosztów podatkowych wpłat na rachunek inny niż z wykazu podatników VAT czynnych, •modyfikacje w przepisach o zagranicznych spółkach kontrolowanych, •zmiany w sposobie opodatkowania podatkowych grup kapitałowych, •limit dla tzw. transakcji niematerialnych z podmiotami powiązanymi, •likwidację cienkiej kapitalizacji i nowe przepisy o odsetkach, •wyłączenie nagród z zysku z kosztów podatkowych, •możliwość łatwiejszego dla fiskusa szacowania nieodpłatnych przekazań podmiotom powiązanym. O Autorze : Autorem publikacji jest Marek Smakuszewski – prawnik, doradca podatkowy mający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, spółkach doradztwa podatkowego oraz międzynarodowych firmach audytorskich. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dotyczącym m.in. podatku dochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej, IT, FMCG. Napisał kilkaset artykułów i komentarzy o tematyce prawnej i podatkowej. Przeprowadził też liczne szkolenia w tym zakresie. W wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w MONITORZE księgowego. Dodatkowo przy zakupie praktycznego komentarza Klienci otrzymują: 1.Bezpłatny dostęp do serwisu INFORLEX Prawo 2.Raport Specjalny - "CIT 2018. Plusy i minusy zmian"
15% rabatu
339,15
399,00 zł
Dodaj
do koszyka
PIT 2018 komentarz
PIT 2018 komentarz
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
PIT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Przewidywany termin wydania publikacji to kwiecień 2018 r. Niniejsza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy. Autor, omawiając konkretne przepisy podatkowe, wskazuje na aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych (WSA i NSA), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE. To unikalny na polskim rynku wydawniczym komentarz, w którym omówiono przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie. W publikacji Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich podatników PIT. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia pomogą m.in. rozstrzygnąć: •kiedy pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, •jak rozliczać otrzymaną dotację, •czy zakup nowej maszyny produkcyjnej może być jednorazowo odniesiony w koszty, •jak i kiedy dokonać korekty kosztów podatkowych, •kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi, •kto może skorzystać z ulgi na leki, •czy dieta z tytułu zasiadania w organach samorządu terytorialnego jest wolna od podatku, •kiedy przekazać zleceniobiorcy rozliczenie pobranych zaliczek w trakcie roku podatkowego. W komentarzu została uwzględniona oraz szczegółowo omówiona uchwalona 27 października 2017 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Wprowadziła ona m.in.: •możliwość jednorazowej amortyzacji dla składników majątku przedsiębiorcy, których wartość nie przekracza 10.000 zł, •zwolnienie z obowiązku informowania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, •podwyższenie limitów zwolnień podatkowych, a także nowe zwolnienia, •sprecyzowane pojęcie „nabycia wartości niematerialnych i prawnych”, •zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł, •określenie dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych, •określenie wysokości zryczałtowanych kosztów podatkowych z tytułu przychodów osiąganych przez twórców. •zmiany w katalogu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów, •określenie limitu, do którego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów straty z odpłatnego zbycia wierzytelności oraz wierzytelności umorzone. Oddawany do Państwa rąk komentarz jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, służb finansowo-księgowych oraz właścicieli firm. Publikacja może być wykorzystywana przez podatników jako swoisty oręż w nierównej walce z organami podatkowymi – dzięki zamieszczonym w niej wyrokom, interpretacjom oraz przykładom. o Autorze : Autorem publikacji jest Grzegorz Ziółkowski – prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, właściciel biura rachunkowego, który pracował także w dziale kontroli organów podatkowych. Udzielił kilkuset odpowiedzi na pytania dotyczące podatków dochodowych. Napisał również wiele artykułów, komentarzy oraz poradników z zakresu podatków. Od lat współpracuje z Grupą Wydawniczą INFOR, jest znanym i cenionym autorem, m.in. w MONITORZE księgowego. Dodatkowo przy zakupie praktycznego komentarza Klienci otrzymują: 1.Bezpłatny dostęp do serwisu INFORLEX Prawo. 2.Raport Specjalny - "PIT 2018. Plusy i minusy zmian"
15% rabatu
339,15
399,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zmiany w podatkach i księgowości 2018
Zmiany w podatkach i księgowości 2018. Podatki, rachunkowość, ZUS, PFRON Liczba projektów zmian ustaw podatkowych, które pojawiły się w końcówce 2017 r. (i nadal się pojawia) na stronach Rządowego Centrum Legislacji zaskoczyła wielu przedsiębiorców. Większość z nich weszła już w życie, a niektóre są już na końcówce ścieżki legislacyjnej. W gąszczu zmian gubią się nawet doświadczeni doradcy podatkowi. W związku z tym przedstawiamy Państwu publikację, która porządkuje i omawia wszystkie zmiany w podatkach jakie pojawiły się w 2017 i 2018 r. Warte podkreślenia jest to, że książka nie tylko wyjaśnia jak w praktyce zastosować zaistniałe zmiany (wykorzystując do tego liczne przykłady liczbowe), ale stanowi również całościowy opis danego zagadnienia, które uległo zmianie (pokazujemy jak określona instytucja prawna funkcjonowała przed, a jak stosuje się ją po zmianie). W niniejszej publikacji omówiono: wszystkie zmiany w podatkach i rachunkowości, które weszły w życie w 2018 r. oraz niektóre z nich, które weszły w życie w 2017 r. – dzięki temu nie umkną Państwu żadne zmiany w tym obszarze, wybrane zmiany w zakresie PFRON oraz ZUS (wyszczególniono jedynie te z nich, które są ważne dla księgowych). Książkę podzielono na 5 części. Pierwsza z nich przedstawia tabelaryczne zestawienie zmian, które wchodzą w życie w 2018 r. w podziale na podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, Ordynacja podatkowa, KAS, podatki lokalne. To tabelaryczne zestawienie zmian zawiera następujące po sobie zestawienie jednostek redakcyjnych, które uległy zmianie lub zostały dodane. Przy każdej jednostce redakcyjnej jest (w odpowiedniej kolumnie) podane odwołanie do artykuły z dalszych części książki, który kompleksowo opisuje dane zagadnienie. Druga i trzecia koncentrują się na omówieniu odpowiednio 21 zagadnień w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i 6 obszarów tematycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które od 1.1.2018 r. uległy zmianie w wyniku wejścia w życie najbardziej obszernej nowelizacji ustaw podatkowych z 27.10.2017 r. Czwarta część omawia pozostałe zmiany podatkowe (w zakresie podatków dochodowych, VAT, Ordynacji podatkowej, KAS, kas fiskalnych, JPK, itd.). Ostatnia z nich wyjaśnia zmiany w obszarze prawa bilansowego, ZUS i PFRON, które są ważne dla rozliczeń księgowych. Jak wspomniano powyżej kolejne części książki (czyli część II do V) zawierają kompleksowe artykuły omawiające zmiany. Są one powiązane z częścią tabelaryczną poprzez system odwołań zawartych w tabelach z części I. Publikacja jest skierowana do doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz księgowych. Charakteryzują ją praktyczny i narzędziowy sposób wyjaśnień, któremu towarzyszą liczne przykłady.
15% rabatu
143,65
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego + Płyta CD
Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego W niniejszej publikacji omówiono procedury podatkowe i administracyjne z uwzględnieniem ostatnich zmian (opisanych poniżej), które mają zastosowanie w JST. Opisano w niej specyficzne problemy proceduralne, z jakimi spotykają się organy JST lub pracownicy tych jednostek. Książka zawiera: Kompleksowe omówienie 35 instytucji występujących w postępowaniu podatkowym i KPA. Opisane instytucje Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego obejmują w szczególności: zasady ogólne, właściwość organów, wydawanie interpretacji indywidualnych, pełnomocnictwa, terminy załatwiania spraw, doręczenia, wezwania, wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, decyzje, odwołania, wykonanie decyzji, tryby nadzwyczajne, czynności sprawdzające, kontrolę podatkową, zaświadczenia, kary administracyjne, skargi i wnioski. Wszystkie instytucje są omówione z uwzględnieniem najnowszych zmian – aby zobaczyć przykład omówienia instytucji kliknij tutaj 87 zagadnień problemowych – aby zobaczyć przykłady zagadnień problemowych kliknij tutaj 28 procedur podatkowych – aby zobaczyć przykład procedur kliknij tutaj 48 odpowiedzi na rozbudowane pytania – aby zobaczyć przykłady odpowiedzi kliknij tutaj 55 wzory dokumentów z zakresu postępowania podatkowego i KPA (tylko na płycie CD) – aby zobaczyć przykład wzoru kliknij tutaj. Książka uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach w zakresie Ordynacji podatkowej i KPA. Ich krótki zapis zaprezentowano poniżej. W 2016 r. kilkukrotnie nowelizowano Ordynacja podatkowa, m.in. wprowadzono obowiązujące od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Całkowicie przebudowano również zasady udzielania pełnomocnictw. W 2017 r. i 2018 r. dokonano kolejnych zmian, wprowadzając m.in. nowe wzory pełnomocnictw czy dokumentów stosowanych w kontroli podatkowej. Ponadto od 1 czerwca 2017 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
5% rabatu
160,55
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
VAT 2018 komentarz
VAT 2018 komentarz
Autor: Krywan Tomasz
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r. Przewidywany termin ukazania się publikacji to marzec 2018 r. Nasza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także ponad 300 praktycznych przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT. Autor przedstawia również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie. W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące między innymi: •rozliczania nieodpłatnych świadczeń, •refakturowania dodatkowych kosztów, •rozliczania wydatków samochodowych, •ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych, •rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem, •dokumentacji VAT i jej korekty, •zasad prowadzenia ewidencji VAT, •ustalania terminów odliczania VAT naliczonego. W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowe przepisy, które obowiązują w 2018 r. Publikacja wyczerpująco przedstawia również nowe regulacje prawne dotyczące : •wprowadzenia split payment, czyli systemu podzielonej płatności, •zmiany zasad zwrotu VAT, •nałożenia obowiązku prowadzenia ewidencji i wysyłania deklaracji w formie elektronicznej, •wprowadzenia powszechnego obowiązku wysyłania JPK_VAT. Lista zmian wprowadzanych w VAT jest bardzo duża. Dlatego też niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika jest VAT 2018. Komentarz. Dodatkowo przy zakupie praktycznego komentarza Klienci otrzymują: 1. Bezpłatny dostęp do serwisu INFORLEX Prawo. 2. Raport Specjalny - VAT 2018. Plusy i minusy zmian
15% rabatu
339,15
399,00 zł
Dodaj
do koszyka
ABC small biznessu 2018
Stan prawny na dzień 1.03.2018 jak założyć i prowadzić własną firmę księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT) jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy
29% rabatu
48,99
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. JPK na żądanie obejmują: - księgi rachunkowe – JPK_KR, - wyciąg bankowy – JPK_WB, - magazyn – JPK_MAG, - faktury VAT – JPK_FA, - podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, - ewidencję przychodów – JPK_EWP. Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i szczegółowe informacje, aby prawidłowo wygenerować plik kontrolny. W publikacji omówiono zagadnienia związane ze sporządzeniem struktury logicznej JPK_PKPIR, w tym m.in.: 1. informacje dotyczące przepisów prawnych wprowadzających obowiązek stosowania plików JPK, sposobu ich generowania i przesyłania; 2. szczegółowe wskazówki, w jaki sposób obowiązki dotyczące danej księgi przychodów i rozchodów przekładają się na strukturę JPK, w tym m.in.: - wyłączenia z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR, - forma prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR, - pozostałe obowiązkowe ewidencje przewidziane dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – czy mają być również przetwarzane do JPK, - zwolnienie z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPiR, - spis z natury a JPK_PKPIR; 3. charakterystyka poszczególnych pól oraz opis danych, które te pola powinny zawierać – z komentarzem oraz z odesłaniem do poszczególnych pól podatkowej księgi przychodów i rozchodów (wskazanie, z których elementów księgi pochodzą dane do danego pola JPK, a także pól, dla których nie ma wprost takiego przełożenia). Autor udziela wielu wskazówek, kierowanych głównie do księgowych i osób zarządzających, które mogą pomóc w prawidłowym sporządzeniu informacji wymaganych przez służby podatkowe. Publikację uzupełniają również wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wątpliwości zgłoszone przez podatników, a także wyciągi z aktów prawnych – Ordynacji podatkowej oraz rozporządzeń wykonawczych związanych z wprowadzeniem JPK.
8% rabatu
115,92
126,00 zł
Dodaj
do koszyka
Koszty uzyskania przychodów w CIT - co jest, a co nie jest kosztem. Przykłady, komentarze, interpret
Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jedynym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT. W publikacji omówiono ogólne zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, m.in.: - definicja kosztów, - zasady ich dokumentowania, - moment rozliczenia KUP, - zasady rozliczania kosztów poniesionych w obcych walutach. Ponadto w książce przedstawiono szczegółowe zagadnienia dotyczące zaliczenia lub wyłączenia z KUP wydatków związanych m.in. z: - nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych (w tym również amortyzację), - zakupem samochodu osobowego, - przekazaniem darowizny, - wynagrodzeniami pracowniczymi, - spłatą pożyczek (kredytów), - nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych (nowy limit), - funkcjonowaniem organów spółek, - regulowaniem zobowiązań podatkowych, - zapłatą odszkodowań i kar umownych, - działalnością badawczo-rozwojową, - kosztami reprezentacji. Całość wzbogacono licznymi przykładami, orzecznictwem sądowym oraz stanowiskami organów podatkowych. Dodatkowo w publikacji zawarto wyciąg z przepisów prawnych istotnych dla omawianych zagadnień (art. 15 i 16 ustawy o CIT). Stan prawny – 1 stycznia 2018 r., uwzględnia dużą nowelizację ustawy o CIT (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).
10% rabatu
151,20
168,00 zł
Dodaj
do koszyka
Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. - komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy
Split payment – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają zmiany w ustawie o VAT wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), w szczególności: - zakres, zasady oraz konsekwencje zastosowania mechanizmu; - zasady korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT, w tym skutki braku środków na tym rachunku; - konsekwencje wystawienia faktury korygującej dla transakcji rozliczonej w oparciu o split payment; - przyśpieszony termin zwrotu podatku VAT na rachunek VAT; - korzyści ze stosowania mechanizmu, w tym m.in. * ograniczenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy; * brak zastosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego dla niektórych podatników; * premia za wcześniejszą płatność podatku VAT. W książce omówiono także inne ważne zmiany w VAT na 2018 r. dotyczące: - dostosowania stawek VAT do wyroku TSUE (wprowadzenie stawki podstawowej dla niektórych wyrobów), - zmiany kodów CN w rozporządzeniu MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie; - przedłużenia stosowania PKWiU 2008 dla celów podatkowych; - zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; - zastosowania klauzuli nadużycia prawa; - prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej; - zgłoszenia rejestracyjnego VAT, w tym: * nowa przesłanka odmowy rejestracji oraz wykreślenia z rejestru; * nowe wykazy podmiotów, którym odmówiono rejestracji, podmiotów wykreślonych oraz przywróconych z rejestru podatników VAT; - kontynuacji stosowania reguły ustalania proporcji VAT dla JST. W publikacji zawarto również ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 86).
8% rabatu
135,24
147,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opodatkowanie usług niematerialnych
Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich część ma charakter niematerialny. Czy wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług? Sprawdź, jakie podjąć działania, aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędów. Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – omawia zagadnienia związane z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług. W publikacji omówiono zmiany dot. opodatkowania usług niematerialnych obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., w tym: - ograniczenie kosztowe wydatków na usługi niematerialne nabywanych od podmiotów powiązanych albo podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – limit 3.000.000 PLN + 5% „EBITDA”, - wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. W książce również m.in.: - charakterystyka usług o charakterze niematerialnym, - zasady dokumentowania nabycia świadczeń kupowanych w kraju i za granicą, - przesłanki zaliczenia usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów, - metody rozliczania w KUP odsetek od finansowania dłużnego udzielanego w grupie podmiotów powiązanych, - istota celowości fiskalnej przy nabywaniu usług, - skutki podatkowe nabycia, a także realizacji świadczeń niematerialnych, - usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych, - podatek u źródła w usługach niematerialnych. Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi, liczne przykłady odzwierciedlające realne problemy, a także bogate orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe pomogą zrozumieć często zawiłe kwestie. Dodatkowo wzór instrukcji gromadzenia dokumentów (innych niż księgowe) w związku z nabyciem usług niematerialnych oraz wyciąg z przepisów prawnych istotnych dla omawianych zagadnień. Stan prawny książki uwzględnia duże zmiany w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).
8% rabatu
135,24
147,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawo podatkowe
Prawo podatkowe
Wydawca: C.H. Beck
wysyłka: 48h
Dziesiąte wydanie stanowi nowe ujęcie polskiego prawa w kontekście zmian jakie zaszły w krajowym oraz unijnym prawie podatkowym oraz ich wpływu na praktykę jego funkcjonowania, zarówno gdy chodzi o rozważania zamieszczone w części pierwszej, jak i w zakresie rozważań szczegółowych zamieszczonych w dwóch pozostałych częściach. Uaktualniono w nim nie tylko stan prawny i orzecznictwo. Lecz również literaturę przedmiotu. W przypadku części II „Ogólne prawo podatkowe” analizie poddane zostały nie tylko przepisy Ordynacji podatkowej z 1997 r., lecz także Ordynacji z 2018 r., która z dużą dozą prawdopodobieństwa, graniczącego z pewnością, zostanie uchwalona w 2018 r.
13% rabatu
86,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą opracowania są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.in.: - sprzedaży i darowizny nieruchomości, - ograniczeń w obrocie nieruchomościami, - umowy deweloperskiej - postępowań sądowych w obrocie nieruchomościami, - czynności wspólnot mieszkaniowych - obciążeń nieruchomości, - kwestii spadkowych.
15% rabatu
203,15
239,00 zł
Dodaj
do koszyka
VAT Komentarz
VAT Komentarz
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: 48h
Dwunaste wydanie komentarza zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały tworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego. W publikacji przeanalizowano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 2018 r., przepisów dotyczących przede wszystkim ograniczenia luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Autor omówił m.in. mechanizm podzielonej płatności, który jest uważany za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Nowe regulacje mają przyczynić się do: – istotnego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu oraz przywrócenia i wzmocnienia zasad uczciwej konkurencji, – zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, – utrudniania lub wręcz uniemożliwiania nadużyć już na etapie samej transakcji, – eliminowania ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT, – zapewniania lepszej transparentności rozliczeń VAT-owskich i utrudniania wyprowadzania pieniędzy za granicę, – zapobiegania unikaniu płacenia podatku od towarów i usług, co zapewni większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji. W książce uwzględniono również regulacje dotyczące tzw. kas fi skalnych on-line, które będą stopniowo wprowadzane od 1.01.2019 r. Mają one mieć wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi na bieżąco i w czasie rzeczywistym przekazywanie informacji o dokonywanych sprzedażach z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Autor starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz tam, gdzie rodzi się problem. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach. Komentarz przeznaczony jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych.
15% rabatu
279,65
329,00 zł
Dodaj
do koszyka
Kodeks Podatnika
Kodeks Podatnika
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
Na tom składa się pięć części prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r. oraz rozliczenia PIT za 2017 r. Wszystkie uchwalone w 2017 r. zmiany w przepisach podatkowych, które weszły w życie z początkiem 2018 r. Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji.
15% rabatu
169,15
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Różnice kursowe - wycena rozliczanie ewidencja
Przedsiębiorca, który zawiera transakcje krajowe lub zagraniczne wyrażone w walutach obcych, prędzej czy później musi spotkać się z tematem "różnic kursowych". Transakcje walutowe wiążą się bowiem z koniecznością przeliczania kwot należności i zobowiązań na złotówki, w wyniku czego mogą pojawić się różnice kursowe. Poradnik omawia zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych zarówno dla celów podatkowych jaki i bilansowych oraz najbardziej problematyczne zagadnienia związane z operacjami, które podlegają rozliczeniu w walucie obcej. Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.: • Jak powstają różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym • Jaką metodę ustalania różnic kursowych wybrać • W jaki sposób przeliczać transakcje wyrażone w walucie obcej dla celów VAT • Jakie są zasady wyceny transakcji i ustalania różnic kursowych w PKPiR oraz w ryczałcie ewidencjonowanym Całość poparta licznymi, praktycznymi przykładami rozliczeń i ewidencji.
13% rabatu
33,93
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka