Motowilczuk Izabela

nowość
Okładka książki Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji Część 1
nwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. W części I zostały szczegółowo omówione nieprawidłowości związane z naruszeniem przepisów uor w zakresie terminów, częstotliwości i metod przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad przeprowadzania i rozliczania wyników spisu z natury. Z części tej można się m.in. dowiedzieć: jakim błędom zapobiega prawidłowo sporządzony harmonogram roczny inwentaryzacji oraz harmonogram przebiegu spisu z natury, w jakim zakresie zastąpienie spisu z natury lub uzgodnienia sald metodą weryfikacji zapisów ksiąg rachunkowych z dokumentacją jest niedopuszczalne, w jaki sposób nie można upraszczać czynności wykonywanych w czasie spisu z natury, jakie są najpowszechniejsze błędy w dokumentowaniu wyników spisu, skutkujące nierzetelnością spisu, jakie błędy są popełniane na etapie rozliczania wyników spisu z natury. Dla każdej nieprawidłowości podano – krok po kroku – procedury, których stosowanie powinno pozwolić na jej wyeliminowanie jeszcze w trakcie trwania spisu. Wskazano osoby, które są odpowiedzialne za ich wykonanie. Ponadto podano właściwy sposób postępowania po ujawnieniu nieprawidłowości. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane przykładami z praktyki jednostek sektora publicznego – łącznie ponad 60. Dodatkiem do publikacji są ZESTAWY PYTAŃ: Spis z natury – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji, za pomocą których można skontrolować znajomość uregulowań w zakresie przygotowania, przeprowadzania, dokumentowania i rozliczania wyników spisu z natury. Za pomocą ZESTAWÓW PYTAŃ można skontrolować znajomość uregulowań w zakresie przygotowania, przeprowadzania, dokumentowania i rozliczania wyników spisu z natury. ZESTAWY PYTAŃ zostały opracowane według zagadnień, których znajomość jest konieczna dla prawidłowego wykonania zadań przez: członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i kontrolerów spisowych. ZESTAWY PYTAŃ mogą być wykorzystane przed szkoleniami inwentaryzacyjnymi, aby ustalić zagadnienia na które należy zwrócić szczególną uwagę. Można je też wykorzystać w czasie szkoleń i po nich, aby sprawdzić wiedzę nabytą przez pracowników. ZESTAWY PYTAŃ zostały skonstruowane jako testy wyboru. Należy wybrać prawidłową odpowiedź. Może być prawidłowa więcej niż jedna odpowiedź. Aby zaliczyć pytanie należy wskazać wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Podano je na końcu każdego zestawu.
13% rabatu
69,09
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki KSR 7- stosowanie w jednostkach sektora publicznego
Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk rachunkowości w szerszym zakresie niż dotychczas. W Poradniku zostały omówione ogólne zasady stosowania KSR i MSR w polityce rachunkowości jednostek. Ponadto wskazano, jak w praktyce jednostki sektora publicznego powinny stosować zasady wynikające z KSR 7. Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.: 1) jakie obowiązują zasady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości jednostek, w tym: • jakie przesłanki uzasadniają te zmiany, • z jakimi datami można wprowadzać zmiany, • w jaki sposób ujmuje się w księgach rachunkowych skutki zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, • w jaki sposób prezentuje się w sprawozdaniach finansowych dane porównawcze na temat wpływu zmiany polityki rachunkowości na wielkość aktywów i pasywów, aby zapewnić ich porównywalność; 2) jak prawidłowo korygować błędy popełnione w ewidencji księgowej w roku, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe; 3) jak należy korygować błędy popełnione w ewidencji księgowej w poprzednich latach obrotowych; 4) jak ujmować zdarzenia dotyczące roku, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe, następujące po dniu bilansowym. Wszystkie omawiane zagadnienia są przedstawione z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości jednostek sektora publicznego. Całość ilustrują liczne przykłady. W Poradniku znalazły się także odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane w tym obszarze przez pracowników jednostek sektora finansów publicznych w mediach społecznościowych.
13% rabatu
69,09
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego
W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych reguł przedstawiono na przykładach operacji występujących w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Z książki można m.in. dowiedzieć się: ? jakie są zasady uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, ? jak tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych, ? jak prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, ? w jaki sposób dokonywać zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, ? jak rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, ? kiedy należy zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, ? jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową, ? czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a także – amortyzacja bilansowa i podatkowa, ? jaka wartość podlega amortyzacji, ? jakie są podstawowe metody amortyzacji, ? w jaki sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, ? jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych, ? jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji, ? na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji całkowicie umorzonych środków trwałych, ? jakie są zasady dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych. W części III zostały natomiast omówione – krok po kroku – zasady przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych dla różnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.: ? w jaki sposób należy prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i jak dokumentować przeprowadzane w tym zakresie operacje, które dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały sposoby ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste), ? jak prawidłowo ujmować środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW, ? jakich czynności należy dokonać, aby doprowadzić ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym, ? jak właściwie ujmować nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych, ? jak ustalić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, aby uniknąć błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące utrzymanie i remonty środków trwałych, ? jak przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11, ? na co należy zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, które zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych oraz sposoby korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w jednostkach tego sektora.
13% rabatu
95,32
109,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
40% rabatu
47,40
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik przeprowadzania spisów z natury przy wykorzystaniu sczytywania danych zawartych w kodach paskowych i etykietach kodowanych elektromagnetycznie. Okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych musi przeprowadzić każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Książka służy pomocą w takim zorganizowaniu przebiegu inwentaryzacji – prowadzonych metodami spisu z natury oraz potwierdzania i weryfikacji sald składników aktywów i pasywów – aby procesy te przebiegały szybko, sprawnie i efektywnie. Może służyć także jako baza do przeprowadzania szkoleń przedinwentaryzacyjnych dla członków komisji inwentaryzacyjnej, osób materialnie odpowiedzialnych oraz pracowników księgowości i innych komórek zaangażowanych w proces inwentaryzacji. Ponadto można skorzystać z zamieszczonych wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych – podano dokładne instrukcje i przykłady ich wypełniania. Z książką połączony jest suplement elektroniczny, do którego dostęp jest możliwy przy użyciu kodu ze zdrapki przyklejonej na wewnętrznej stronie okładki. Zdrapki dają dostęp do serwisu IL Prawo w połączeniu z serwisem INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów. W serwisie INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów zamieszczono aktywne wzory dokumentów inwentaryzacyjnych z książki – edytowalne w Wordzie. Dopełnienie całości stanowią – poprzedzone komentarzem Autorki: ? stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – w stanowisku przedstawiono dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów, obejmujące sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem spisów z natury; ? Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – „Środki trwałe” – standard odnosi się do zasad ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych na potrzeby prowadzenia rachunkowości jednostki. Dodatkiem do książki jest zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji metodami: ? spisu z natury, ? uzgodnienia sald, ? weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi. IZABELA MOTOWILCZUK – magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autorka licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych.
13% rabatu
112,81
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ewidencja pozabilansowa po zmianach
Ósmy z serii Poradników dotyczy ewidencji pozabilansowej prowadzonej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na kontach zespołu 9, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, w rozporządzeniu w sprawie planu kont dla organów podatkowych JST, a także na kontach pozabilansowych służących do ewidencji operacji gospodarczych niemających wpływu na wielkość aktywów i pasywów jednostki. Konta pozabilansowe służą do ewidencji: • kategorii aktywów trwałych o niskiej wartości, w likwidacji, a także należących do obcych jednostek, użytkowanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe na podstawie umów niedających podstaw do ujmowania w ewidencji kosztów ich amortyzacji, oraz aktywów obrotowych nieobjętych ewidencją bilansową i aktywów obrotowych obcych, • rozliczeń płatności z budżetu środków europejskich, • rozliczeń między różnymi jednostkami sektora finansów publicznych, • planu wydatków i etapów poprzedzających dokonanie wydatków (zaangażowanie środków), • rozliczeń podatkowych. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: • czym jest ewidencja pozabilansowa i jakie są zasady jej zakładania i prowadzenia, • jakie konta pozabilansowe – poza wymienionymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont – powinny być prowadzone w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (np. 091, 092, 093, 291, 292, 390, 391), • jakie konta pozabilansowe muszą być prowadzone w urzędach obsługujących samorządowe organy podatkowe, • jakie zasady obowiązują przy ewidencji planu wydatków budżetowych i ich zaangażowania, • jakie operacje podlegają ujęciu w ewidencji pozabilansowej, • jak tworzyć politykę rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, dla kont ewidencji pozabilansowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, • jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych ewidencji pozabilansowej (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma), • jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont ewidencji pozabilansowej (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont ewidencji pozabilansowej.
13% rabatu
69,09
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości część 2
Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II Wstęp 1. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald 1.1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej 1.2. Zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych 2. Art. 19 – Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) 3. Art. 20 – Zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych 3.1. Zasada rejestracji zdarzeń w podziale na okresy sprawozdawcze 3.2. Definicja i funkcje dowodów księgowych 3.3. Podstawowe rodzaje dowodów księgowych 3.4. Zasady regulujące obieg i kontrolę dowodów księgowych 3.5. Formy dowodów księgowych 4. Art. 21 – Ogólne zasady sporządzania dowodów księgowych 4.1. Minimalna treść dowodu księgowego 4.2. Szczególne zasady określające obowiązkową treść faktur, rachunków i pokwitowań wpłaty należności podatkowych 4.3. Dowody wystawione w języku obcym oraz obcej walucie 4.4. Sprawdzenie dowodów księgowych 4.5. Dekretacja dowodów księgowych 5. Art. 22 – Zasady korygowania błędów w dowodach źródłowych 5.1. Cechy dowodów księgowych 5.2. Korygowanie błędów w źródłowych dowodach zewnętrznych 5.3. Korygowanie błędów w dowodach własnych wewnętrznych 5.4. Sposób postępowania w sytuacji, gdy jedną operację potwierdza więcej niż jeden dowód 5.5. Sposób postępowania z poszczególnymi egzemplarzami dowodów księgowych 6. Art. 23 – Ogólne zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych 6.1. Ogólne zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych w technice ręcznej 6.2. Ogólne zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych w technice komputerowej 6.3. Trwałość zapisów księgowych 6.4. Minimalna treść zapisów księgowych 7. Art. 24 – Wymogi, jakie muszą spełniać księgi rachunkowe 7.1. Rzetelność ksiąg rachunkowych 7.2. Bezbłędność ksiąg rachunkowych 7.3. Sprawdzalność ksiąg rachunkowych 7.4. Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych 8. Art. 25 – Zasady korygowania błędów w zapisach ksiąg rachunkowych 8.1. Rodzaje błędów w zapisach księgowych 8.2. Procedury kontroli zarządczej stosowane w celu wykrywania błędów w zapisach księgowych 8.3. Korygowanie błędów w księgach rachunkowych prowadzonych techniką ręczną 8.4. Korygowanie błędów w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową
40% rabatu
37,80
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przygotowanie jednostki do kontroli finansowej cz.III
Zestaw testów kontrolnych – cz. III INFORMATOR KSIĘGOWEGO ? Miesięczny przegląd nowości ? Z terminarza księgowego Maj 2016 ? Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ? Jak to zrobić? – instruktaż krok po kroku, jak rozwiązać praktyczne problemy w prowadzeniu rachunkowości ? Z forów internetowych dla księgowych ? Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI DO KONTROLI FINANSOWEJ ? Przygotowanie jednostki do kontroli finansowej ? Część III – Zobowiązania, koszty, wydatki ? Wstęp ? 1. Nieprawidłowości w ustalaniu planów finansowych w zakresie wydatków/kosztów ? GRUPA I ? GRUPA II ? 2. Nieprawidłowości w zakresie zaciągania, regulowania i ewidencjonowania zobowiązań ? 2.1. Niezgodne z przepisami zaciąganie zobowiązań ? 2.2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań ? 2.3. Nieprawidłowe ewidencjonowanie zobowiązań ? 2.4. Zaniechanie przeprowadzenia, nieprawidłowe przeprowadzenie i nierozliczenie inwentaryzacji zobowiązań ? 3. Nieprawidłowości dotyczące ogólnych zasad dokonywania wydatków publicznych ? 4. Nieprawidłowości w dokonywaniu określonych rodzajowo wydatków publicznych ? 4.1. Nieprawidłowe dokonywanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ? GRUPA I ? GRUPA II ? 4.2. Nieprawidłowe finansowanie kosztów podróży służbowych ? 4.3. Nieprawidłowe wydatkowanie środków na dostawy i usługi (w tym roboty budowlane) ? 4.4. Nieprawidłowe wydatkowanie środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ? 5. Nieprawidłowości w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej wydatków ? 5.1. Błędy i pomyłki w klasyfikowaniu kosztów/wydatków ? 5.2. Celowe zaliczanie wydatków do nieprawidłowej podziałki klasyfikacyjnej ? 5.3. Nieprowadzenie ewidencji na wybranych kontach w szczegółowości do podziałki klasyfikacji budżetowej ? 6. Nieprawidłowości dotyczące ewidencji wydatków ? 6.1. Nieprawidłowa ewidencja planu wydatków ? 6.2. Nieprawidłowa ewidencja zaangażowania wydatków ? 7. Nieprawidłowości w zakresie redystrybucji i ewidencji środków otrzymywanych przez jednostki budżetowe na pokrycie wydatków ? 7.1. Nieprawidłowości w zakresie redystrybucji środków na wydatki jednostek budżetowych ? 7.2. Nieprawidłowości w zakresie ewidencji środków otrzymywanych przez jednostki budżetowe na pokrycie wydatków ? 8. Nieprawidłowości dotyczące sporządzania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych ? 8.1. Zaniechanie sporządzania sprawozdań ? 8.2. Sporządzanie sprawozdań przez osoby nieupoważnione ? 8.3. Sporządzanie sprawozdań w sposób niezgodny z instrukcjami wypełniania ? 8.4. Sporządzanie sprawozdań niezgodnie z danymi zawartymi w ewidencji księgowej ? 8.5. Sporządzanie sprawozdań na podstawie pozaksięgowych zbiorów (zestawień) danych ? 8.6. Zaniechanie kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań przez ich odbiorców
40% rabatu
37,80
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Inwentaryzacja - najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji Część 2
Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. W części II Poradnika zostały przedstawione błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji metodami uzgodnienia i weryfikacji sald oraz nieprawidłowości dotyczące rozliczania ich wyników. Z części tej można się m.in. dowiedzieć: jak ustalić zakres uzgodnienia i weryfikacji sald, aby uniknąć niekompletnego przeprowadzenia inwentaryzacji, jakie są skutki nieprawidłowego szacowania czasu potrzebnego na uzgodnienie i weryfikację sald, jakie błędy utrudniają, a nawet przedłużają uzgodnienie i weryfikację sald, jakie błędy powodują nierzetelność uzgodnienia i weryfikacji sald, kiedy nie można zmieniać metody inwentaryzacji z uzgodnienia sald na weryfikację sald, jakie błędy popełniają jednostki na etapie rozliczania wyników uzgodnienia i weryfikacji sald. Dla każdej nieprawidłowości podano – krok po kroku – procedury, których stosowanie powinno pozwolić na jej wyeliminowanie jeszcze w trakcie trwania inwentaryzacji. Wskazano osoby, które są odpowiedzialne za ich wykonanie. Podano także właściwy sposób postępowania po ich ujawnieniu. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane przykładami z praktyki jednostek sektora publicznego – łącznie ponad 90. Dodatek do PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej nr 11/2019 ZESTAWY PYTAŃ: Inwentaryzacja od strony księgowej – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji Za pomocą ZESTAWÓW PYTAŃ można skontrolować znajomość uregulowań w zakresie rozliczania wyników spisu z natury, a także przygotowania, przeprowadzania, dokumentowania i rozliczania wyników uzgodnień oraz weryfikacji sald.
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego
1. Tworzenie ZFŚS 1.1. Tworzenie ZFŚS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 1.2. Tworzenie ZFŚS w innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego 2. Odpis podstawowy na ZFŚS 2.1. Przeciętna liczba zatrudnionych – wszystkie jednostki zobowiązane do tworzenia funduszu 2.2. Przeciętna liczba zatrudnionych – zasady szczególne obowiązujące w oświatowych jednostkach organizacyjnych 3. Odpisy na ZFŚS naliczane na emerytów i rencistów 3.1. Naliczanie odpisów na ZFŚS na emerytów i rencistów – zasady obowiązujące wszystkie jednostki zobowiązane do tworzenia funduszu 3.2. Naliczanie odpisów na ZFŚS na emerytów i rencistów – zasady szczególne obowiązujące w oświatowych jednostkach organizacyjnych 4. Jedność ZFŚS tworzonego z różnych odpisów 5. Obowiązek gromadzenia środków ZFŚS na odrębnym rachunku bankowym 6. Zasady i terminy przekazywania środków z tytułu odpisów na rachunek bankowy ZFŚS 7. Administrowanie ZFŚS 8. Ustalanie i zmiany planu finansowego wydatków w zakresie odpisów na ZFŚS 8.1. Plan finansowy wydatków jednostki budżetowej 8.2. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego 9. Preliminarz ZFŚS 10. Świadczenie urlopowe 10.1. Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o ZFŚS 10.2. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 11. Dokumentowanie i ewidencja księgowa operacji związanych z tworzeniem i rozdysponowaniem ZFŚS 11.1. Zasady sporządzania dokumentów księgowych będących podstawą ustalenia planowanego i skorygowanego odpisu na ZFŚS 11.2. Kontrola zarządcza w obszarze rozdysponowania środków ZFŚS 11.2.1. Krąg osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS 11.2.2. Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS i ustalania ich wysokości 11.2.3. Kierunki wydatkowania środków 11.2.4. Konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o ZFŚS 11.3. Ewidencja i inwentaryzacja aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności socjalnej
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Koszty podróży służbowych w jednostkach sektora publicznego
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO 1. Podróż służbowa 1.1. Wykonywanie polecenia służbowego 1.2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej 1.3. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej 1.4. Termin podróży 1.4.1. Termin odbycia podróży służbowej krajowej 1.4.2. Termin odbycia podróży służbowej zagranicznej 1.5. Środek transportu do odbycia podróży służbowej krajowej i zagranicznej 1.6. Wykorzystanie dla celów odbywania podróży służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy 2. Polecenie wyjazdu służbowego 2.1. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentu polecenia wyjazdu służbowego 2.2. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli wniosku o zaliczkę na koszty podróży służbowej 3. Koszty podróży służbowych 3.1. Rozliczanie kosztów przejazdów w podróży krajowej i zagranicznej 3.2. Zwrot innych wydatków związanych z podróżą służbową krajową lub zagraniczną 3.3. Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej 3.3.1. Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w podróży krajowej 3.3.2. Zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w podróży zagranicznej 3.4. Diety 3.4.1. Dieta w podróży krajowej 3.4.2. Dieta w podróży zagranicznej 3.5. Należności z tytułu noclegów ............................................................................................ 90 3.5.1. Należności z tytułu noclegów w podróży krajowej ................................................. 91 3.5.2. Należności z tytułu noclegów w podróży zagranicznej........................................... 96 3.6. Inne koszty związane z odbywaniem podróży zagranicznych.......................................... 97 3.7. Rozliczanie kosztów korzystania z pojazdów służbowych jednostek ............................... 100 3.7.1. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli karty drogowej ......................................... 101 3.7.2. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli miesięcznego rozliczenia zużycia paliwa 4. Rozliczanie kosztów podróży służbowych na rachunkach kosztów podróży służbowych 5. Ujęcie rozliczeń kosztów podróży służbowych w księgach rachunkowych 5.1. Rozliczanie i ujmowanie w księgach rachunkowych kosztów podróży zagranicznych 5.2. Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z podróżami służbowymi
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach
Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej z 18 lipca 2018 r. – nowy wzór sprawozdania Rb-28S ? Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 18 lipca 2018 r. ? Nowe zasady sporządzania planów finansowych – zmiany z 18 lipca 2018 r. ? Wzrost kwoty zasiłków z pomocy społecznej Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ? Wyjaśnienia MF: Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) Jak klasyfikować? ? Opłata za ubezpieczenie NNW – paragraf 443 czy 430? ? Studium wykonalności projektu – paragraf bieżący czy inwestycyjny? ? Wymiana zużytych opon – paragraf 430 czy 427? ? Modernizacja bramy wjazdowej – paragraf 421, 430 czy 427? Instruktaż ? Instruktaż: Naliczanie odsetek od odsetek Z doświadczenia księgowej ? Pieczątki używane w księgowości Przegląd forów internetowych dla księgowych ? Czy mechanizm podzielonej płatności VAT jest obowiązkowy w samorządowych jednostkach organizacyjnych ? Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ? Opłacanie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ? Szczegółowość ewidencji pomocniczej do konta 221 ? Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację podmiotową ? RODO w księgowości ? Split payment a centralizacja VAT Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych ? Niepełne przeprowadzenie spisu z natury budynków i budowli ? Nieprawidłowa ewidencja należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie ? Nierozliczenie spisu z natury budynków wskutek braku ich wyceny ? Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji szczegółowej dla rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości ? Nieprawidłowa ewidencja należności warunkowych ? Nieprawidłowa ewidencja operacji kasowych ? Rozbieżności w określaniu warunków zapłaty między umową a wystawioną fakturą Zespół 8 „Fundusze rezerwy i wynik finansowy” po zmianach ? Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” po zmianach O co księgowi pytają na webinariach? ? Czy w sprawie pobierania równowartości 40 euro trzeba wydać zarządzenie?
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach
Miesięczny przegląd nowości ? Krótsze terminy przedawnienia roszczeń ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt zmian z 30 maja 2018 r. ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej – projekt zmian z 1 czerwca 2018 r. ? Planowane zmiany ustawy o rachunkowości ? Zmniejszenie częstotliwości zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych – projekt zmian z 28 maja 2018 r. ? Wspólny rachunek VAT – dostosowanie przepisów w zakresie stosowania split payment Wyjaśnienia urzędowe ? Informacja MF: Pierwsze efekty prac zespołu ds. odbiurokratyzowania JST Jak klasyfikować? ? Artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla uczniów – paragraf 422 czy 421? ? Sprzedaż odpadów – paragraf 097 czy inny? Instruktaż ? Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego Z doświadczenia księgowej ? Zaangażowanie wydatków w jednostce budżetowej Przegląd forów internetowych dla księgowych ? Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał? ? Czy główny księgowy może być inspektorem ochrony danych osobowych? ? Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego? Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych ? Zawyżenie wartości środka trwałego ? Niewłaściwe udokumentowanie przypisów i odpisów podatku od środków transportowych ? Zasilanie podstawowego rachunku bankowego jednostki środkami z rachunku bankowego sum depozytowych ? Nieprawidłowe gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku Zespół 7 „Przychody, dochody i koszty” po zmianach ? Zespół – „Przychody, dochody i koszty” po zmianach O co księgowi pytają na webinariach? ? Czy kierownik jednostki może umarzać odsetki od nieterminowych płatności?
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.Zespół 5 - Koszty według typu działalności i ich
Piąty z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach dwóch zespołów: 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: • na czym polega ujmowanie kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym, • na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołów 4 i 5, • jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołów 4 i 5, • jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołów 4 i 5 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne), • jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołów 4 i 5.
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 3
Zespół 3
Wydawca: Infor
wysyłka: niedostępny
Miesięczny przegląd nowości - Mechanizm podzielonej płatności – dostosowanie przepisów - Z orzecznictwa GKO: Przesłanki złagodzenia wymiaru kary lub odstąpienia od jej wymierzenia - Odbiurokratyzowanie sprawozdawczości JST - Rezygnacja z opłaty komorniczej i wprowadzenie opłaty egzekucyjnej – projekt zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów - Wyjaśnienie MF: Jak księgować faktury gotówkowe? - Wyjaśnienie MF: Klasyfikowanie wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych Jak klasyfikować? - Zakup odzieży roboczej – paragraf 302 czy 421? - Dofinansowanie na fotowoltaikę – paragraf 605, 606 czy inny? - Naprawa opon – paragraf 427 czy inny? Instruktaż - Instruktaż: Dokonywanie odpisów aktualizujących należności Z doświadczenia księgowej - Nabycie i umarzanie (amortyzacja) środków trwałych – zapisy polityki rachunkowości Przegląd forów internetowych dla księgowych - Ulepszenie umorzonego środka trwałego - Weryfikacja kont w małej jednostce - Sposób wykazania zapasów materiałów w sprawozdaniu Rb-30S - Zasady ewidencji planu wydatków budżetowych na koncie 980 - Jak udokumentować i zaksięgować zakup nowego środka trwałego? Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych - Nieuprawniona zmiana zasad funkcjonowania konta 221 - Przekazywanie dotacji podmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu - Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej do konta 224 - Brak pokwitowania pobrania gotówki z kasy - Pobieranie podatku rolnego od osób prawnych w drodze inkasa Zespół 3 „Materiały i towary” i zespół 6 „Produkty” po zmianach - Zespół 3 – „Materiały i towary” i Zespół 6 – „Produkty” po zmianach O co księgowi pytają na webinariach? - Które jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu? - ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 3 – „Materiały i towary” i Zespół 6 – „Produkty” po zmianach
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria Poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8. Trzeci z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: • co to są należności i zobowiązania jednostek, • jakie obowiązują zasady wyceny tych aktywów i pasywów na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, • na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołu 2 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania), • jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 2, • jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 2 z uwzględnieniem zasady dwusaldowości tych kont (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne), • jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont zespołu 2 (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 1.
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 1
Zespół 1
Wydawca: Infor
wysyłka: niedostępny
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria Poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8. Drugi z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: •jakie obowiązują zasady wyceny środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, •na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołu 1 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania), •jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 1, •jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 1 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne), •jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 1.
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zespół 0
Zespół 0
Wydawca: Infor
wysyłka: niedostępny
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria Poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8. Pierwszy z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 0 – „Aktywa trwałe”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: • jakie składniki majątkowe ewidencjonuje się na kontach zespołu 0, • jakie obowiązują zasady wyceny aktywów trwałych na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, • jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 0, • jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 0 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma wraz z kontami przeciwstawnymi), • jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 0.
13% rabatu
69,09
79,00 zł
niedostępny
Okładka książki Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 2
• Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych oraz obowiązek dokonywania zapłaty w transakcjach handlowych niezwłocznie po doręczeniu faktury – planowane zmiany ustaw ? Informacja NIK o wycenie i windykacji należności niepodatkowych Skarbu Państwa ? Podwyższenie kwoty limitu z 3500 zł do 10 000 zł – planowana nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych ? Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu wykonywania budżetu państwa ? Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych ? Finansowanie oświaty i zmiany w Karcie Nauczyciela – rządowy projekt ustawy o finansowaniu oświaty ? Nowe rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej – projekt • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ? Wyjaśnienia MF: Jak klasyfikować wydatki ponoszone przez gminy w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jakim koncie je księgować i w której pozycji rachunku zysków i strat wykazywać • Jak klasyfikować? ? Koszty gospodarowania odpadami (opłata recyklingowa) – paragraf 606 czy inny? ? Zakup szelek bezpieczeństwa do pracy na wysokości – paragraf 421 czy 302? ? Koszty podróży związane wykonaniem umowy-zlecenia – paragraf 417 czy inny? ? Wpływy za media – paragraf 097 czy 083? ? Zakup butli z gazem – paragraf 421 czy 426? • Instruktaż ? Instruktaż – Ujawnienie środków trwałych • Z doświadczenia księgowej ? Z doświadczenia księgowej – praktyczne rady: Weryfikacja stanów aktywów i pasywów • Przegląd forów internetowych dla księgowych ? Dowód poniesienia opłaty klimatycznej ? Przekazanie środków trwałych między jednostką nadrzędną i podległą ? Korekta błędnie wyliczonych należności za odbytą podróż służbową ? Warunki zatrudnienia na stanowisku skarbnika gminy • Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych ? Zmiana metody inwentaryzacji należności od kontrahentów ? Nieprawidłowe dokumentowanie wyników spisu w arkuszach spisu z natury ? Nierozliczenie inwentaryzacji nakładów na środki trwałe w budowie ? Nieuprawniona zmiana metody inwentaryzacji środków transportu ? Niesporządzenie zestawień sald inwentaryzowanych składników aktywów • Środki trwałe – dokumentowanie, ewidencja i inwentaryzacja – część II ? Dodatek : NOWA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010
13% rabatu
55,09
63,00 zł
niedostępny
Okładka książki Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 1
Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. KSR 11 ma po raz pierwszy zastosowanie w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, które postanowiły o stosowaniu wszystkich KSR w swoich politykach rachunkowości, od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2017 r. Celem dwuczęściowego Poradnika jest przedstawienie zasad gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jsfp, z uwzględnieniem postanowień KSR 11. Z części I można dowiedzieć się m.in.: • kiedy składnik majątkowy można uznać za środek trwały, • jakie są zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych, • jak ustalać wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, • w jaki sposób dokonuje się zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, • jak rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, • kiedy należy zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej. Dopełnieniem całości jest dodatek specjalny zawierający zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie skontrolować prawidłowość najważniejszych aspektów związanych z dokumentowaniem obrotu, ewidencją środków trwałych i środków trwałych w budowie, a także wyeliminować stwierdzone błędy.
13% rabatu
55,09
63,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
2
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka