Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem polubownym, ale również z uwagi na trudności, jakie pojawiają się przy omawianiu tej tematyki. Trudności te sprowadzają się nie tylko do kwestii uchwycenia samego przejawu nadużycia na tym polu, ale również do ustalenia ewentualnych źródeł obowiązywania zakazu nadużycia w postępowaniu arbitrażowym. Do tej pory zagadnienie to nie było przedmiotem pogłębionych uwag w doktrynie, aczkolwiek niektórzy przedstawiciele nauki nawiązywali do tej kwestii przy okazji omawiania w szerszym ujęciu nadużycia z punktu widzenia sądowego postępowania cywilnego. Problem jednak należałoby wykładać zdecydowanie w szerszym aspekcie i przy uwzględnieniu różnych perspektyw badawczych, szczególnie biorąc pod uwagę, że arbitraż w obecnej rzeczywistości prawnej i gospodarczej zyskuje na dużej popularności i staje się skutecznym mechanizmem rozstrzygania sporów. Potrzeba zatem zajęcia się tym zagadnieniem nie powinna budzić żadnych wątpliwości.
15% rabatu
160,65
189,00 zł
Dodaj
do koszyka
Ustawy samorządowe Nowe instytucje Analiza z przykładami i wzorami dokumentów
Książka została przygotowana specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, w tym przede wszystkim urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, a także – urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych, którzy zajmują się na co dzień obsługą organów jednostek samorządu terytorialnego i organów nadzoru nad ich działalnością. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego wchodzi w życie znaczący pakiet zmian w ustawach samorządowych (ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa), wprowadzony ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Nowelizacja obejmuje rozwiązania dotyczące działalności organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te są dość rozległe, a ich wdrożenie będzie wymagało nie tylko odstąpienia od licznych utrwalonych praktyk i dotychczasowych regulacji statutowych, ale także podejmowania szeregu nowych uchwał i nowelizowania statutów jednostek samorządu terytorialnego. Nowelizacja ta oznacza więc wielką zmianę dla wszystkich osób, które w codziennej pracy stosują przepisy ustaw samorządowych.Regulacje te stanowią tym większe wyzwanie dla organów jednostek samorządu terytorialnego, że wszystkie wchodzą w życie łącznie, z początkiem nowej kadencji tych podmiotów.Ten stan rzeczy rodzi potrzebę pogłębionego omówienia nowych rozwiązań i przygotowania wzorów dokumentów, w tym w szczególności uchwał, które mogłyby zostać wykorzystane przez samorządowców przy wdrażaniu nowelizacji. W książce Autor szczegółowo komentuje wprowadzone do ustaw samorządowych nowe instytucje takie jak: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski, raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, indywidualne uprawnienia kontrolne radnego, komisja skarg, wniosków i petycji. W książce w pogłębiony sposób omówiono także nowe regulacje dotyczące obsługi organu stanowiącego i jej organizacji, głosowania, transmisji i utrwalania obrad rad i sejmików oraz klubów radnych i ich uprawnień. W książce – oprócz szczegółowej wykładni nowych przepisów ustaw samorządowych – zamieszczono liczne wzory uchwał i przepisów, które muszą być wprowadzone do statutów jednostek samorządu terytorialnego. Posłużenie się wzorami zawartymi w książce ułatwi wdrożenie nowych przepisów. Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą to: wprowadzenie budżetu obywatelskiego jako szczególnej, obowiązkowej we wszystkich miastach na prawach powiatu, formy konsultacji społecznych, poprzedzających skierowanie przez organ wykonawczy projektu uchwały budżetowej do organu stanowiącego; wprowadzenie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego jako obowiązkowego w każdej jednostce samorządu terytorialnego dokumentu, w którym raz do roku organ wykonawczy będzie przedstawiał sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie będzie poddawane ocenie w głosowaniu (wotum zaufania); wprowadzenie w każdej jednostce samorządu terytorialnego obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jako trybu zgłaszania przez grupy mieszkańców projektów uchwał rady (sejmiku); wprowadzenie indywidualnych uprawnień kontrolnych przysługujących radnym takich, jak prawo do składania interpelacji i zapytań czy prawo dostępu do dokumentów i wstępu do pomieszczeń, wraz ze szczegółową regulacją sposobu wykonywania tych praw; wprowadzenie obowiązku powoływania w każdej radzie (sejmiku) komisji skarg, wniosków i petycji wraz z określeniem zasad jej działania i kształtowania obsady personalnej; wprowadzenie obowiązku głosowania w radzie (sejmiku) za pomocą urządzeń, prowadzenia transmisji obrad organu stanowiącego oraz utrwalania dźwięku i obrazu z ich przebiegu; wprowadzenia szeregu regulacji dotyczących klubów radnych, ich pozycji i przysługujących im uprawnień.
13% rabatu
112,23
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opodatkowanie rolnictwa w Polsce Weryfikacja założeń Perspektywa zmian
We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej istoty tego rodzaju działalności. Dodatkowo niezależnie od wyjątkowo szerokiej palety możliwych form działalności rolniczej, w sferze tej w sposób szczególnie intensywny przenikają się nie tylko aspekty prawne, ale także ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i polityczne. Przygotowana monografia wpisuje się w jeden z głównych nurtów badawczych realizowanych w lubelskim środowisku naukowym. Stanowi zatem kontynuację dotychczasowych badań, ale i próbę szerszego spojrzenia na problematykę opodatkowania działalności rolniczej w ramach nowych warunków jakie zaistniały w Polsce w związku z dokonaną transformacją i akcesją do Unii Europejskiej. Obszerny zakres merytoryczny podjętego projektu wymusił konkretyzację ram poszczególnych obszarów badawczych. Przełożyło się to na przyjęcie kilku wymiarów struktury monografii. Warstwa podatkowoprawna została poprzedzona wybranymi aspektami ekonomicznymi i socjologicznymi działalności rolniczej w Polsce. Sama analiza podatkowoprawna obejmuje: teoretyczne modele opodatkowania rolnictwa, regulacje stosowane w innych krajach oraz rozwiązania części ogólnej i szczegółowej polskiego prawa podatkowego, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na pozycję podatkowoprawną podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Takie ujęcie pozwala przede wszystkim na praktyczną weryfikację stosowanych regulacji. Wielowarstwowe ujęcie, wzbogacone przykładami rozwiązań znanych w innych krajach (takich jak: Austria, Czechy, Hiszpania, Irlandia, Francja, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Włochy) stanowi doskonałą podstawę dla sformułowania szeregu konkretnych wniosków dotyczących nie tylko oceny aktualnych rozwiązań podatkowych, ale także do podjęcia próby wytyczenia kierunków reformy oraz zarysowania docelowego modelu opodatkowania rolnictwa w Polsce.
15% rabatu
152,15
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka dokonała w niej zestawienia zasad zawartych w polskiej ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z zasadami przyjętymi przez niemieckiego ustawodawcę w Verwaltungsgerichtsordnung. Autorka wyodrębniła w pracy zasady wyrokowania spośród zasad procesowych, przedstawiła ich różnorodne klasyfikacje oraz przeprowadziła ich szczegółową analizę. Punktem wyjścia dla rozważań były odmienne modele orzekania przyjęte przez polskiego i niemieckiego ustawodawcę, które to uznano za zasady naczelne wyrokowania. Omówiono również zasady wyznaczające granice wyrokowania, zasady odnoszące się do czasu i podstaw wyrokowania oraz zasady proceduralne (tzw. „techniczne”). W pracy zaprezentowano zarówno rozważania polskich i niemieckich przedstawicieli nauki, jak i poglądy wyrażane w orzecznictwie obydwóch krajów. Rozprawa doktorska, na podstawie której powstała niniejsza monografia, otrzymała I nagrodę w I Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego.
15% rabatu
143,65
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-3
Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom IIB zawiera pogłębione studium: zgromadzenia wspólników (m.in. kompetencji zgromadzenia, podejmowania uchwał wspólników poza zgromadzeniem, zasad zwoływania i odbywania zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń, prawa uczestnictwa w zgromadzeniach, pełnomocnictwa na zgromadzenie, zaskarżania uchwał wspólników); zmiany umowy spółki oraz podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego (m.in. uchwały o zmianie umowy spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego, prawa pierwszeństwa objęcia nowych udziałów, podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki, zwykłego i uproszczonego trybu obniżenia kapitału zakładowego); wyłączenia wspólnika (m.in. przyczyn wyłączenia wspólnika, wyceny udziałów wyłączonego wspólnika, zabezpieczenia powództwa o wyłączenie wspólnika); rozwiązania i likwidacji spółki (m.in. przyczyn rozwiązania spółki, kompetencji likwidatorów, czynności likwidacyjnych, bilansu likwidacyjnego, uprawnień wierzycieli, podziału masy likwidacyjnej); odpowiedzialności cywilnoprawnej (m.in. odpowiedzialności w procesie tworzenia spółki z o.o., odpowiedzialności członków organów spółki i likwidatorów za szkodę wyrządzoną spółce, actio pro socio, przedawnienia roszczeń odszkodowawczych). Komentarz rozwiązuje powstające w praktyce problemy wykładni przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uwzględnia dorobek najnowszego orzecznictwa sądowego oraz doktryny, a także posiłkuje się wykładnią wypracowaną na tle zbieżnych przepisów Kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej. Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną oraz przejrzystym podziałem zagadnień. Komentarz stanowi nieodzowną pomoc dla: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, aplikantów zawodów prawniczych, doktorantów i studentów oraz innych osób zajmujących się prawem handlowym w praktyce.
15% rabatu
296,65
349,00 zł
Dodaj
do koszyka
Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni
W książce poruszono m. in. problematykę reprezentacji łącznej mieszanej, tzw. prokury łącznej niewłaściwej oraz pełnomocnictwa – w tym prokury – udzielanego członkom zarządu. Uwzględniono nowelizacje KC dotyczące prokury i podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób zmiany te wpływają na zasady wykonywania reprezentacji ustawowej przez spółki kapitałowe i spółdzielnie. W pracy przedstawiono też problematykę wadliwej reprezentacji wymienionych osób prawnych, zarówno w aspekcie przedmiotowym, jak i podmiotowym. Wreszcie, w końcowej części rozważań, omówiono specjalne zasady reprezentacji spółek kapitałowych i spółdzielni, a także skutki naruszenia tych zasad. W pracy uwzględniono też problematykę rezygnacji z funkcji członka zarządu.
15% rabatu
160,65
189,00 zł
Dodaj
do koszyka
Konsultant zarządzania jakością
Poradnik jest przeznaczony dla konsultantów - doradców w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania organizacją, w tym zwłaszcza zarządzania opar­tego na wymaganiach norm ISO serii 9000 - zarządzanie jakością, ISO serii 14000 - zarządzanie środowiskowe, a także TQM - Total Quality Manage­ment, Europejskiego Modelu Doskonałości EFQM itp. Poradnik został opracowany na podstawie doświadczeń uzyskanych przez autora i innych konsul­tantów współpracujących z nim przez wiele lat w trakcie wdrażania systemów w ponad 500 organizacjach z różnych branż przemysłowych oraz sek­tora usług, w tym również usług niematerialnych (banki, szkoły, usługi medyczne itp.). Zawarte w poradniku uwagi dotyczące działania jednostek konsultingowych mogą być również pomocne organizacjom przy ich wyborze.
20% rabatu
36,00
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Stres w pracy menedżera
Współczesna rzeczywistość biznesowa wyznacza nowe trendy dla środowisk pracy i zarządzania zasobami przedsiębiorstw, wymuszając dostosowanie się do nowych, niestabilnych warunków. W książce skoncentrowano się na zagadnieniu stresu menedżerskiego, przedstawiając go teoretycznie oraz w odniesieniu do przeprowadzonych badań empirycznych. Autorka dokonuje prezentacji następujących obszarów: • rola menedżerska w kontekście wybranych koncepcji stylów kierowania • wymagania stawiane menedżerom we współczesnych organizacjach • czynniki i obszary stresu w zawodzie menedżera • syndrom wypalenia zawodowego u menedżerów • sposoby radzenia sobie ze stresem indywidualnie i z poziomu organizacji • uwarunkowania osobowościowe postępowania w warunkach stresu • wskazania dla praktyki menedżerskiej oraz zalecenia rozwojowe dla menedżerów. Praktyczny charakter książki czyni z niej szczególnie cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym. Bogate doświadczenie biznesowe i konsultingowe Autorki pozwoliło na sformułowanie wielu kierunków zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce menedżerskiej. Książka adresowana jest do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, specjalistów działów HR, doradców personalnych, trenerów, coachów, studentów kierunków biznesowych (zarządzanie, psychologia biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi).
20% rabatu
40,80
51,00 zł
Dodaj
do koszyka
Mięso i przetwory drobiowe
W książce przedstawiono w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem norm Unii Europejskiej, zagadnienia dotyczące technologii, higieny produkcji produktów z mięsa drobiowego oraz jakości mięsa drobiowego i przetworów drobiowych. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo zdrowotne produktów drobiowych oraz zasady sanitarne i weterynaryjne w produkcji mięsa i przetworów drobiowych. Omówiono też , ważny z punktu widzenia ochrony środowiska, temat ekologicznego gospodarowania wodą oraz ściekami w rzeźniach i przetwórniach drobiu. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów akademii rolniczych, politechnik, instytutów branżowych - wydziałów technologii żywności, medycyny weterynaryjnej. Będzie również przydatny lekarzom weterynarii sprawującym nadzór sanitarny na terenie zakładów drobiarskich oraz technologów żywności i pracowników związanych z produkcją i dystrybucją produktów drobiowych, hodowców i producentów drobiu, pracowników inspekcji weterynaryjnej.
15% rabatu
67,15
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach
Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej z 18 lipca 2018 r. – nowy wzór sprawozdania Rb-28S ? Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 18 lipca 2018 r. ? Nowe zasady sporządzania planów finansowych – zmiany z 18 lipca 2018 r. ? Wzrost kwoty zasiłków z pomocy społecznej Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ? Wyjaśnienia MF: Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) Jak klasyfikować? ? Opłata za ubezpieczenie NNW – paragraf 443 czy 430? ? Studium wykonalności projektu – paragraf bieżący czy inwestycyjny? ? Wymiana zużytych opon – paragraf 430 czy 427? ? Modernizacja bramy wjazdowej – paragraf 421, 430 czy 427? Instruktaż ? Instruktaż: Naliczanie odsetek od odsetek Z doświadczenia księgowej ? Pieczątki używane w księgowości Przegląd forów internetowych dla księgowych ? Czy mechanizm podzielonej płatności VAT jest obowiązkowy w samorządowych jednostkach organizacyjnych ? Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ? Opłacanie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności ? Szczegółowość ewidencji pomocniczej do konta 221 ? Czy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotację podmiotową ? RODO w księgowości ? Split payment a centralizacja VAT Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych ? Niepełne przeprowadzenie spisu z natury budynków i budowli ? Nieprawidłowa ewidencja należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie ? Nierozliczenie spisu z natury budynków wskutek braku ich wyceny ? Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji szczegółowej dla rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości ? Nieprawidłowa ewidencja należności warunkowych ? Nieprawidłowa ewidencja operacji kasowych ? Rozbieżności w określaniu warunków zapłaty między umową a wystawioną fakturą Zespół 8 „Fundusze rezerwy i wynik finansowy” po zmianach ? Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” po zmianach O co księgowi pytają na webinariach? ? Czy w sprawie pobierania równowartości 40 euro trzeba wydać zarządzenie?
13% rabatu
68,73
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
? Samochód w firmie ? 1. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych ? 1.1. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami ? 2. Wydatki samochodowe w kosztach uzyskania przychodów ? 2.1. Wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby działalności pracodawcy ? 2.2. Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych niezaliczonych do środków trwałych lub niestanowiących składników majątku podatników ? 2.3. Koszty ubezpieczeń samochodów osobowych jako koszty uzyskania przychodów ? 2.4. Amortyzacja i sprzedaż samochodów osobowych o wartości przewyższającej 20 000 euro ? 2.5. Straty oraz koszty remontów powypadkowych samochodów nieobjętych ubezpieczeniem dobrowolnym ? 2.6. Koszty używania samochodów służbowych udostępnianych pracownikom na cele prywatne ? 2.7. Amortyzacja samochodów służbowych używanych do celów prywatnych ? 2.8. Dokumentowanie kosztów eksploatacji samochodów ? 3. Sposoby amortyzacji samochodów ? 3.1. Ustalanie wartości początkowej zakupionego samochodu ? 3.2. Zwiększanie wartości początkowej o wartość ulepszeń ? 3.3. Metody i stawki amortyzacji ? 3.4. Jednorazowa amortyzacja ? 3.5. Amortyzacja samochodów o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł ? 3.6. Amortyzacja samochodu zakupionego na raty ? 3.7. Obowiązek korekty amortyzacji w przypadku kradzieży samochodu ? 4. Udostępnienie samochodu pracownikowi ? 4.1. Aspekt formalnoprawny ? 4.2. Samochód służbowy wykorzystywany w celach prywatnych ? 5. Użytkowanie samochodu służbowego przez zleceniobiorcę i menedżera ? 5.1. Użytkowanie samochodu przez zleceniobiorcę ? 5.2. Używanie samochodu do celów służbowych przez menedżera ? 5.3. Zleceniobiorca i menedżer a prawo do ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych ? 6. Odpowiedzi na pytania Czytelników ? 6.1. Jak spółka powinna rozliczyć nieodpłatne udostępnienie komandytariuszowi samochodu również do celów prywatnych ? 6.2. Czy opłata za przyjęcie niekompletnego pojazdu jest opodatkowana VAT ? 6.3. Czy sprowadzenie uszkodzonego auta z innego kraju UE stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ? 6.4. Czy użyczenie samochodu na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podlega VAT ? 6.5. Jak rozliczyć otrzymany zwrot części składki ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą samochodu ? 6.6. Jak rozliczyć sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu, który nie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej ? 6.7. Jak ewidencjonować w pkpir wydatki na zakup paliwa i przejazd autostradami płatnymi za granicą ? 6.8. W jakiej wysokości można odliczyć VAT od wydatków na zakup urządzenia do monitorowania położenia auta służbowego ? 6.9. Czy można amortyzować samochód oddany pracownikowi do celów służbowych z możliwością wykorzystywania do celów prywatnych
13% rabatu
33,93
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe
Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób omawia zarówno zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie tych umów jak i trybem ich rozwiązania. Książka wyjaśnia także specyficzne wymagania, które muszą spełniać umowy terminowe.
13% rabatu
77,43
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach
Miesięczny przegląd nowości ? Krótsze terminy przedawnienia roszczeń ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt zmian z 30 maja 2018 r. ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej – projekt zmian z 1 czerwca 2018 r. ? Planowane zmiany ustawy o rachunkowości ? Zmniejszenie częstotliwości zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych – projekt zmian z 28 maja 2018 r. ? Wspólny rachunek VAT – dostosowanie przepisów w zakresie stosowania split payment Wyjaśnienia urzędowe ? Informacja MF: Pierwsze efekty prac zespołu ds. odbiurokratyzowania JST Jak klasyfikować? ? Artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla uczniów – paragraf 422 czy 421? ? Sprzedaż odpadów – paragraf 097 czy inny? Instruktaż ? Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego Z doświadczenia księgowej ? Zaangażowanie wydatków w jednostce budżetowej Przegląd forów internetowych dla księgowych ? Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał? ? Czy główny księgowy może być inspektorem ochrony danych osobowych? ? Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego? Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych ? Zawyżenie wartości środka trwałego ? Niewłaściwe udokumentowanie przypisów i odpisów podatku od środków transportowych ? Zasilanie podstawowego rachunku bankowego jednostki środkami z rachunku bankowego sum depozytowych ? Nieprawidłowe gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku Zespół 7 „Przychody, dochody i koszty” po zmianach ? Zespół – „Przychody, dochody i koszty” po zmianach O co księgowi pytają na webinariach? ? Czy kierownik jednostki może umarzać odsetki od nieterminowych płatności?
13% rabatu
68,73
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci
Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci? - To wcale nie jest pytanie retoryczne, ale bardzo uzasadniona obawa, którą czuje wielu rodziców, obserwując zmiany we współczesnym świecie.Co to znaczy ,,DOBRZE"" wychować? To pytanie równie istotne. Żeby dziecko było ,,grzeczne""? Żeby słuchało mamusi i tatusia?Z założenia, każdy chce dobrze wychować dziecko. A JAK to zrobić w świecie pełnym zagrożeń, szalonych teorii wychowawczych, ogromnego wpływu rówieśników, mody i mediów społecznościowych? Kogo słuchać i czym się kierować?Okazuje się, że pomimo zmieniających się okoliczności i mód, istnieją uniwersalne PRAWDY, wskazujące kierunek dobrego wychowania dzieci, którym warto podążać.
13% rabatu
25,23
29,00 zł
Dodaj
do koszyka
Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?
Poradnik stanowiący kompendium wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny, psychologii, psychologii społecznej, prawa, niezbędnej do rozpoznania dziecka krzywdzonego i wiedzy praktycznej z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu. Poradnik zawiera również komplet dokumentów prawnych stanowiących źródło praw dzieci. Obowiązkowa lektura dla wszystkich pracujących zawodowo z dziećmi
32% rabatu
34,68
51,00 zł
Dodaj
do koszyka
Kilogramy pod kontrolą. Dieta dla nastolatek
Kilogramy pod kontrolą to książka dedykowana nastolatkom, którym zależy na osiągnięciu i utrzymaniu szczupłej sylwetki. Autorka, będąca dyplomowanym doradcą żywieniowym, podpowiada, co i kiedy jeść, aby zachować kontrolę nad wagą ciała i przede wszystkim zadbać o dobrą formę!Znajdziesz tu zatem nie zadziwiającą dietę cud, ale propozycję racjonalnego jadłospisu dostosowanego do potrzeb młodego organizmu. Zdziwisz się, jak proste, kolorowe i smaczne mogą być zdrowe posiłki.W ramach 4 planów tygodniowych masz możliwość wyboru spośród zestawu potraw, które chcesz zjeść danego dnia na przykład na śniadanie, a które zabierzesz do szkoły. Plan na dni od poniedziałku do piątku został podzielony na: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację. W weekendy natomiast dodatkowo czekają na ciebie podwieczorki domowe wypieki i słodycze w stylu fit.
25% rabatu
18,74
24,99 zł
Dodaj
do koszyka
Słoiki i słoiczki. Przetwory na cztery pory roku
Autorka bloga kuchenneszalenstwa.pl tym razem uchyla drzwi do swojej kuchni, aby zaprosić nas do wspólnego przyrządzania przetworów. Przekonuje, że można i warto je robić przez cały rok!Wśród jej propozycji znajdziesz przepisy na takie spiżarniane hity, jak kiszone ogórki, marynowane buraczki, gruszki w syropie czy mus jabłkowy z goździkami i cynamonem. Oprócz tych klasyków w książce zostało umieszczonych wiele intrygujących receptur przełamujących tradycję robienia przetworów, np. na konfiturę rabarbarowo-truskawkową z piernikową nutą czy chutney śliwkowy. Ponadto autorka zdradza pomysły na przysmaki, które nie kojarzą się w oczywisty sposób z przetworami, a które zrobione w domu są o wiele smaczniejsze od sklepowych odpowiedników. Należą do nich np. majonez, musztarda, solone masło pistacjowe czy ekstrakty do wypieków.Książkę można polecić zarówno osobom, które dopiero zaczynają przygodę z przetworami, jaki i wszystkim wprawionym w zamykaniu smaków w słoikach, gdyż ci pierwsi będą zachwyceni prostotą przepisów, ci drudzy zaś z pewnością docenią oryginalność wielu receptur.
25% rabatu
22,49
29,99 zł
Dodaj
do koszyka
Superfit. Przepisy na zdrowie
Prezentujemy przepisy na zdrowe potrawy, którymi możesz zajadać się bez wyrzutów sumienia. Pyszne śniadania pozwolą ci cieszyć się energią od samego rana.Nasze sałatki świetnie sprawdzą się jako zdrowy lunch w pracy, a takie specjały jak faszerowane bataty uczynią z codziennego obiadu doskonałą ucztę w stylu fit zwłaszcza gdy zostaną zwieńczone wybornym, lekkim deserem.Nie musisz zadręczać się niesmacznymi, frustrującymi dietami, żeby stać się FIT. Wystarczy popracować nad kilkoma nawykami i wprowadzić parę prostych zmian w jadłospisie, by po niedługim czasie doczekać się efektów. Nasze propozycje sprawią, że zdrowe odżywianie przestanie być przymusem, a stanie się prawdziwą przyjemnością.
25% rabatu
18,74
24,99 zł
Dodaj
do koszyka
Zioła i kwiaty w kuchni i ogrodzie
Zioła i kwiaty nadają potrawom wyjątkowy charakter risotto z cytryną i miętą nie jest banalnym dodatkiem do mięsa czy ryby, a sałatka z łososiem udekorowana bratkami zamienia się w romantyczną przekąskę.Polecamy przepisy na te i wiele innych przysmaków z bazylią, tymiankiem, rozmarynem, czosnkiem niedźwiedzim, szałwią, bratkami, chabrami, lawendą, czarnym bzemKulinaria zostały uzupełnione słowniczkami gatunków roślin oraz radami ogrodniczymi. Znajdziesz tu m.in. informacje, gdzie najlepiej założyć ziołową rabatę oraz jak urządzić herbarium na balkonie lub parapecie.
25% rabatu
22,49
29,99 zł
Dodaj
do koszyka
Kodeks karny Orzecznictwo Aplikanta
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks karny, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu karnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do komputerów w trakcie egzaminu. Co więcej, nie martw się, że przed egzaminem zostaną opublikowane nowe orzeczenia, których niniejsza książka nie zawiera, a które będą podstawa do prawidłowego rozwiązania kazusów. Gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2019 r. Zbiór będzie aktualizowany przez dodawanie nowych, ważnych tez do orzeczeń oraz przez aktualizację stanu prawnego – szukaj aktualizacji na stronie www.aktualizacje.beck.pl.
3% rabatu
125,13
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka