Woźniak Rafał Paweł

Okładka książki Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak: - pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, - przenoszenie praw z papierów wartościowych, - podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe), - towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe), - udziałowe papiery wartościowe (akcje i certyfikaty inwestycyjne), - regulacje związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku kapitałowym. Przejrzysty układ treści ułatwi Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.
18% rabatu
56,55
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych Komentarz
Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający ustawę z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1771). Listy zastawne odgrywają znaczącą rolę pośród instrumentów pozyskiwania finansowania przez instytucje kredytowe zyskując również znaczenie międzynarodowe. Od wielu lat stanowią kluczowy instrument w pozyskiwaniu finansowania długoterminowego przez banki i inne instytucje finansowe. Ostatni rok był czasem, w którym banki hipoteczne mogły rozpocząć działalność w nowej odsłonie. Skala emisji polskich listów zastawnych istotnie się zwiększyła nie tylko na rynku krajowym ale również poprzez ekspansje na rynki zagraniczne. Stąd istnieje potrzeba podsumowania dorobku legislacyjnego dotyczącego banków hipotecznych, w szczególności w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych. Publikacja zawiera wszystkie ostatnie zmiany, m.in. wprowadzone ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1259), które weszły w życie 1.1.2016 r. Nowelizacja ta wprowadza wiele zmian będących odpowiedzią na oczekiwania sektora bankowego, ułatwiając przeprowadzenie emisji listów zastawnych oraz wprowadzając liczne udogodnienia dla ich nabywców. Jednym z celów przyświecających wprowadzeniu tych zmian jest ograniczenie ryzyka płynności znajdującego się po stronie banków udzielających kredytów hipotecznych. Najważniejsze zmiany obejmują także: wprowadzenie nowych wymogów dla banków hipotecznych oraz doprecyzowanie obowiązków informacyjnych dla emitentów listów zastawnych; wzmocnienie ochrony inwestorów – nabywców listów zastawnych; zmniejszenie obciążeń podatkowych ponoszonych przez nabywców listów zastawnych; zwiększenie płynności listów zastawnych.
3% rabatu
144,46
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o obligacjach. Komentarz
Polski rynek obligacji nieskarbowych – emitowanych na podstawie ustawy z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 730 ze zm.) – charakteryzuje niezadowalający poziom rozwoju. Do najsłabiej rozwiniętych segmentów tego rynku i generalnie krajowego rynku kapitałowego należy segment długoterminowych papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Tymczasem w rozwiniętych gospodarkach najważniejszym źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstw, obok kredytów bankowych i emisji akcji, pozostaje emisja obligacji, dlatego też wynikła potrzeba uchwalenia nowej ustawy o obligacjach (druk sejmowy 2735). Zakładanym długofalowym celem interwencji ustawodawczej jest wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Nowa ustawa o obligacjach z 28.11.2014 r. zakłada stworzenie warunków do tego, aby emisja obligacji komercyjnych mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału. Ustawa o obligacjach, mimo kompleksowej nowelizacji w 2000 r., nie uwzględniała potrzeb rynku kapitałowego, dlatego też konieczne było opracowanie projektu nowej ustawy o obligacjach, która w odniesieniu do obowiązujących regulacji wprowadza zmiany polegające na: umożliwieniu dokonywania skutecznych zmian w stosunku zobowiązaniowym wynikającym z obligacji – zostaną stworzone podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy; rozszerzeniu zakresu instrumentów, które będą dostępne dla emitenta – zostaną wprowadzone obligacje podporządkowane oraz obligacje wieczyste; rozstrzygnięciu wątpliwości towarzyszących obowiązującym regulacjom. Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w ustawie znalazły się postanowienia, które w ustawie o obligacjach z 1995 r. nie występowały, ale okazały się niezbędne do wprowadzenia nowych regulacji. Przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji. Dodatkowo należy wskazać, że ustawa o obligacjach z 2014 r. zawiera szereg zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym. W celu zwiększenia czytelności ustawy został wprowadzony podział przepisów na rozdziały, w których pogrupowane zostały regulacje dotyczące określonych instytucji. Natomiast dla zapewnienia spójności wprowadzono zmiany polegające na ujednoliceniu zastosowanych określeń. Oprócz omówienia najważniejszych kwestii poruszanych w literaturze przedmiotu zamiarem autora jest również aby Komentarz miał wymiar praktyczny. Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla osób stosujących w praktyce przepisy ustawy. Będzie mógł być również pomocny w procesie dydaktycznym dla studentów prawa i administracji oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu obligacji
3% rabatu
125,07
129,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka