Tokarski Maciej

Okładka książki Biznesplan po polsku
„Powiedz mi to po polsku" — często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł
32% rabatu
35,33
52,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku powinno mieć świadomie sformułowaną strategię finansowania działalności. Jej opracowanie nie jest łatwe, gdyż wymaga od kadry zarządzającej dużych umiejętności analitycznych i wiedzy z zakresu z
35% rabatu
38,32
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Biznesplan w praktyce
So­lid­ny plan jest naj­lep­szą ba­zą ge­nial­nej im­pro­wi­za­cji, a osią­gnię­cie suk­ce­su w przy­szło­ści jest uwa­run­ko­wa­ne do­brym opra­co­wa­niem te­raź­niej­szo­ści. Dla­te­go waż­ne jest, by kon­cep­cję do­ty­czą­cą pro­wa­dzo­n
32% rabatu
30,58
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospo
Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospo­darczego wymagają, bowiem zachowania odpowiednich relacji w obrębie aktywów i pasywów, a także mi
20% rabatu
36,78
46,00 zł
niedostępny
Okładka książki Księgowość w małej i średniej firmie uproszczone formy ewidencji + CD
W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie ewidencji, co wiąże się z koniecznością znajomości ustaw podatkowych i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Do nich właśnie skierowane jest to opracowanie, któ
20% rabatu
30,38
38,00 zł
niedostępny
Okładka książki Księgowość w małej i średniej firmie
W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie ewidencji, co wiąże się z koniecznością znajomości ustaw podatkowych i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Do nich właśnie skierowane jest to opracowanie, któ
23% rabatu
30,01
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gosp.
Płyn­ność fi­nan­so­wa sta­no­wi naj­czul­szy ba­ro­metr sy­tu­acji fi­nan­so­wej przed­się­bior­stwa. Pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie iroz­wój każ­de­go podmio­tu go­spo­dar­cze­go wy­ma­ga­ją, bo­wiem za­cho­wa­nia od­po­wied­nich re­la­
20% rabatu
36,78
46,00 zł
niedostępny
Okładka książki Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan
Do osią­gnię­cia suk­ce­su w bi­zne­sie po­trzeb­ny jest za­rów­no do­bry po­mysł, jak i sku­tecz­ny plan je­go re­ali­za­cji. Bi­zne­splan do­star­cza stra­te­gii, któ­rą kie­ru­ją się fir­my w swo­jej dzia­łal­no­ści. Jest on dla przed­si
20% rabatu
30,38
38,00 zł
niedostępny
Okładka książki Biznesplan po polsku
,,Po­wiedz mi to po pol­sku"" - czę­sto tak mó­wimy, gdy nie ro­zu­mie­my, co mó­wi do nas roz­mów­ca uży­wa­ją­cy skom­pli­ko­wa­ne­go, fa­cho­we­go bi­zne­so­we­go ję­zy­ka. Czy­tel­nik znaj­dzie w książ­ce od­po­wiedź na kil­ka­dzie­siąt
20% rabatu
25,50
31,90 zł
niedostępny
Okładka książki Księgowość w małej i średniej firmie
W prak­ty­ce wie­lu przed­się­bior­ców de­cy­du­je się na sa­mo­dziel­ne pro­wa­dze­nie ewi­den­cji, co wią­że się z ko­niecz­no­ścią zna­jo­mo­ści ustaw po­dat­ko­wych i pro­wa­dze­nia ewi­den­cji dla ce­lów po­dat­ko­wych. Do nich wła­śni
30% rabatu
28,68
41,00 zł
niedostępny
Okładka książki Biznesplan w praktyce
Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunkowane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne, by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnyc
22% rabatu
35,00
44,90 zł
niedostępny
Okładka książki Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan
Do osiągnięcia sukcesu w biznesie potrzebny jest zarówno dobry pomysł, jak i skuteczny plan jego realizacji. Biznesplan dostarcza strategii, którą kierują się firmy w swojej działalności. Jest on dla przedsiębiorcy tym, czym dla pilota samo
22% rabatu
30,40
39,00 zł
niedostępny
Okładka książki Biznesplan po polsku
"Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł
22% rabatu
23,31
29,90 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj