Wagner Marek

Okładka książki Słownik biograficzny oficerów pol. II poł. ...T.1
"Słownik ten obejmuje ogółem 554 biogramy dowódców i urzędników wojskowych czynnych w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej w latach 1648-1699. W aspekcie zawodowym zaprezentowano biogramy 338 oficerów armii konnej zaciągu narodowego (jazda i piechota) oraz 216 oficerów zakwalifikowanych do jednostek zaciągu cudzoziemskiego (jazda, piechota, dragonia i artyleria). Selekcji biogramów dokonano w taki sposób, aby zaprezentować w miarę możliwości przedstawicieli wszystkich struktur zawodowych i społecznych reprezentowanych przez oficerów i urzędników wojskowych czynnych w wojsku koronnym w drugiej połowie XVII wieku. Powyższy opis pochodzi od wydawcy. "
28% rabatu
57,96
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Słownik biograficzny oficerów polskich...T.3
Trzeci tom „Słownika biograficznego oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku” obejmuje razem 568 biogramów dowódców armii koronnej, czynnych w latach 1648–1696 (1699), w tym 324 oficerów jazdy zaciągu narodowego (88 namiestników i chorążych, 105 poruczników i 131 rotmistrzów), ale także 45 dowódców w chorągwiach piechoty polsko–węgierskiej. Natomiast wśród 140 biogramów oficerów jednostek zaciągu cudzoziemskiego odnotowaliśmy odpowiednio – 125 poruczników, kapitanów, rotmistrzów i majorów, dalej 10 podpułkowników, 5 pułkowników i generałów. W grupie 59 „różnych” mamy – 22 biogramy dowódców w korpusie artylerii i 2 inżynierów, dalej 27 medyków i kapelanów czy 8 urzędników wojskowych. W niniejszym tomie umieszczono również 12 uzupełnionych i poprawionych biogramów oficerów i dowódców z dwóch poprzednich publikacji słownika.
28% rabatu
43,47
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Korpus oficerski wojska polskiego
Prezentowana monografia jest uzupełnioną i poprawioną wersją rozprawy doktorskiej Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII w., przygotowaną pod naukowym kierunkiem Prof. dr hab. Jana Wimmera i obronioną na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1989 r. Jej fragmenty zostały już opublikowane, albo w formie książkowej albo w formie artykułów. Obecna publikacja wymagała znacznych uzupełnień z powodu pojawienia się licznych monografii czy artykułów, omawiających tworzenie i funkcjonowanie polskiego i litewskiego korpusu oficerskiego w XVII w., ale również z racji opublikowania dwóch tomów Słownika biograficznego oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, zawierających około tysiąca biogramów ówczesnych dowódców i urzędników armii koronnej.
28% rabatu
61,58
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Slownik biograficzny oficerow polskich ... T.2
Kolejny, drugi juz tom ""Slownika biograficznego oficerów polskich drugiej polowy XVII wieku"" obejmuje ogólem 452 biogramy dowódców i urzedników wojskowych czynnych w armii koronnej w latach 1648-1696 (1699). Tom II slownika prezentuje zatem 240 biogramów oficerów i urzedników sluzacych w jednostkach zaciagu narodowego (jazda i piechota) oraz 212 biogramów dowódców zaciagu cudzoziemskiego (jazda, piechota, dragonia i artyleria z inzynieria wojskowa). Podobnie jak w tomie pierwszym w wiekszosci sa to oficerowie wojsk komputowych (od 1652 r.), ale takze formacji nadwornych, prywatnych czy powiatowych, których szczególy kariery wojskowej zdolano zidentyfikowac w formie opracowanych biogramów wraz z dolaczona do nich bibliografia.
28% rabatu
43,47
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wojna polsko turecka w latach 1672-1676 t.2
Opracowanie "Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676" stanowi pierwszą w krajowej historiografii syntezę historyczno-wojskową zmagań zbrojnych pomiędzy Rzeczypospolitą szlachecką a Imperium osmańskim w czasach Jana Sobieskiego, hetmana wielkiego koronnego i króla polskiego. Geneza, przebieg oraz skutki wojny polsko-tureckiej przedstawiono na szerokim tle wydarzeń politycznych, dyplomatycznych i wojskowych, które w zasadniczy sposób wpłynęły na końcowe rozstrzygnięcia wojny lat 1672-1676. Praca, oparta na pogłębionej bazie źródłowej, polskiej i zagranicznej, jak również na bogatej i aktualnej literaturze przedmiotu, została podzielona na dwa tomy - w pierwszym umieszczono analizę genezy wojny polsko-tureckiej oraz dwóch kampanii wojennych (1672 i 1673 r.), w drugim zaś opis kolejnych kampanii (1674-1676 r.) wraz z ich konsekwencjami politycznymi i militarnymi.
24% rabatu
30,58
40,00 zł
niedostępny
Okładka książki Źródła do dziejów wojny polsko-tureckiej 1683-1699
Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania genezą, przebiegiem czy konsekwencjami wojny polsko-tureckiej w latach 1683-1699, toczącej się w ramach zmagań zbrojnych Imperium osmańskiego z państwami Ligi Świętej, mianowicie Rzeczypospolitą, Cesarstwem i Wenecją, a w przyszłości także z Rosją. Wystarczy przypomnieć m.in. nowe monografie kampanii żwanieckiej w 1684 r. czy wyprawy bukowińskiej w 1685 r. oraz wznowienia opracowań dotyczące dwóch wypraw mołdawskich Jana III w 1686 i w 1691 r. Warto także wskazać na niektóre publikacje źródłowe, m.in. dotyczące organizacji garnizonu Okopów Świętej Trójcy oraz walk z Turkami i Tatarami w latach 90-tych XVII stulecia, mając na uwadze jedynie dorobek polskich badaczy i historyków. Po zwycięstwie wojsk sprzymierzonych nad siłami turecko-tatarskimi w kampanii wiedeńskiej 1683 r., zmagania zbrojne armii królewskiej Jana III w latach 1684-1686 miały głównie na celu opanowanie hospodarstwa Mołdawii i stworzenie tutaj bazy operacyjnej dla przyszłych działań zaczepnych wojsk sojuszniczych Ligi Świętej. Pomimo starań Sobieskiego kampania żwaniecka 1684 r. zakończyła się porażką, podobnie wyprawa bukowińska 1685 r., jak również królewska kampania mołdawska 1686 r. Niepowodzenia przesądziły w 1687 r. o rezygnacji dowództwa polskiego z przeniesienia walk zbrojnych po za granice Rzeczypospolitej i o skupieniu zasadniczego wysiłku zbrojnego na blokadzie tureckiej załogi Kamieńca Podolskiego – jednak i te projekty nie zakończyły się sukcesem (w latach 1687-1690), a zatem w następnym 1691 r. Jan III po raz kolejny poprowadził formacje polskie i litewskie do Mołdawii – lecz i tym razem cel wyprawy nie został zrealizowany. Sukcesem pozostało opanowanie kilku ważnych zamków w północnej Mołdawii, pozwalających na uchwycenie kontroli militarnej nad tymi obszarami. W kolejnych latach (1692-1696) fakt ten umożliwił budowę fortów, stanowiących oparcie dla jednostek i formacji uczestniczących w blokadzie garnizonu kamienieckiego, zbudowano zatem słynne Okopy Świętej Trójcy i kilka towarzyszących fortyfikacji, które w znaczący sposób powstrzymywały jednak skuteczność czambułów tatarskich czy konwojów zachary. Po śmierci Jana III, jego królewski następca August II również nie zdołał odzyskać Kamieńca Podolskiego, toteż dopiero za sprawą ówczesnej dyplomacji, Rzeczpospolitej w 1699 r. zwrócono stracone niegdyś ziemie Podola i Ukrainy.
24% rabatu
42,05
55,00 zł
niedostępny
Okładka książki Bitwa pod Kliszowem 19 lipca 1702 roku
Bitwa pod Kliszowem stoczona 19 lipca 1702 roku pomiędzy armią szwedzką wojskami sasko-polskimi należy chronologicznie do pierwszych starć zbrojnych w wielkiej wojnie północnej prowadzonych na ziemiach Rzeczpospolitej. Zmierzyły się w tej bitwie trzy formacje: wojska szwedzkie Karola XII, oddziały saskie Augusta II oraz jednostki koronne hetmana Hieronima Lubomirskiego. NA przedpolu zagubionej wśród podkieleckich pół niewielkiej wsi Kliszów i nad nieregularnymi brzegami Nidy starło się zatem kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy z dalekiej Skanii i Uplandi, z odległych wsi i miast Saksonii, z równinnych terenów Podola i Małopolski
28% rabatu
32,60
45,00 zł
niedostępny
Okładka książki Słownik biograficzny oficerów polskich...
Slownik biograficzny oficerow polskich drugiej polowy XVII wieku obejmuje ogolem 554 biogramy dowodcow i urzednikow wojskowych czynnych w silach zbrojnych Rzeczypospolitej w latach 1648-1699. W aspekcie zawodowym zaprezentowano biogramy 338 oficerow armii koronnej zaciagu narodowego (jazda i piechota) oraz 216 oficerow zakwalifikowanych do jednostek zaciagu cudzoziemskiego (jazda, piechota, dragonia, artyleria).
23% rabatu
61,96
80,00 zł
niedostępny
Okładka książki Kampania żwaniecka 1684 roku
Kampania żwaniecka 1684 roku
Autor: Wagner Marek
Wydawca: Attyka
wysyłka: niedostępny
Zwycięstwo wiedeńskie wbrew oczywistym pozorom zamiast polepszyć, pogorszyło sytuację Jana III w Rzeczypospolitej, przyczyniając się do wzrostu nastrojów opozycyjnych wśród magnaterii. W tych warunkach manifestowane przez króla plany kontynuowania wojny z imperium osmańskim realizowane były opornie, do czego w niemałym stopniu przyczyniło się zrujnowanie wojska po kampanii wiedeńskiej. Ocena planów strategicznych i operacyjnych z 1684 roku postrzegana jest zazwyczaj przez historyków jako wybór pomiędzy dwiema koncepcjami - mołdawską i kamieniecką, choć w rzeczywistości zarówno ta pierwsza, jak i druga sprowadzały się w ostateczności do osiągnięcia dwóch celów strategicznych - politycznego w postaci opanowania Mołdawii i militarnego w postaci odzyskania Kamieńca Podolskiego. W toku prowadzonych działań wojska królewskie spustoszyły najbliższe okolice Kamieńca Podolskiego, uniemożliwiając załodze tureckiej skuteczne zaopatrywanie się w żywność, odzyskały Jazłowiec, Żwaniec i Chocim oraz zatrzymały w wyniku wielodniowych walk znaczną część sił tatarskich, które nie mogły przegrupować się i pomaszerować na węgierski teatr działań wojennych. Nie zmienia to jednak negatywnej oceny kampanii, która w ostatecznym rachunku zakończyła się niepowodzeniem, do czego przyczyniła się m.in. opozycja sporej części magnatów koronnych i litewskich wobec planów królewskich, fatalna sytuacja wojska po wyczerpującej kampanii wiedeńskiej, zbyt późne rozpoczęcie mobilizacji oraz koncentracji oddziałów czy wreszcie problemy logistyczne i taktyczne w trakcie samych działań wojennych.
26% rabatu
50,03
67,20 zł
niedostępny
Okładka książki Historia nowożytna powszechna (1492-1789)
Historia nowożytna powszechna (1492-1789)
Autor: Wagner Marek
Wydawca: Mada
wysyłka: niedostępny
Podręcznik `Historia nowożytna powszechna (1492-1789) stanowi próbę nakreślenia syntetycznych dziejów Europy i świata od XVI do XVIII stulecia i przeznaczony jest dla studentów kierunków humanistycznych, ale także dla miłośników dawnej historii. Treść podręcznika została ograniczona latami 1492-1789, a zatem od `odkrycia Ameryki` aż do wybuchu rewolucji francuskiej. Motywem przewodnim podręcznika są dzieje i struktury państwa, które w XVI-XVIII w. przeszło znamienną ewolucję od średniowiecznego państwa lennego do nowożytnego państwa narodowego, otrzymując do dyspozycji potężne środki polityczne i ekonomiczne: wzrost gospodarczy, sferę finansową i centralizację władzy. Struktury nowożytnych państw w XVI-XVIII w. zostały opisane w trzech podstawowych kategoriach - stosunków międzynarodowych, struktur władz i rozwoju wojskowości.
30% rabatu
23,53
33,40 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka