Dziedzictwo Tridentinum Religia - kultura - sztuka
Spis treści Słowo redaktorów Ks. Janusz Gręźlikowski Główne regulacje prawne Soboru Trydenckiego Ks. Wacław Siwak Implikacje mariologiczne uchwał Soboru Trydenckiego Ks. Tadeusz Bratkowski „Cantus ecclesiasticus” jako śpiew Kościoła rzymskiego na Soborze Trydenckim (1545–1563) Ks. Sławomir Zabraniak Potrydencki „model” duchownego, wiernego i dusz­pasterstwa na ziemiach polskich Kazimierz Maliszewski Katolicyzm potrydencki a kultura polska doby Baroku. U źródeł fenomenu polskiej religijności Adam Kucharski Wizja katolicyzmu potrydenckiego w dziennikach podróży Po­laków z XVII i XVIII wieku Ks. Stanisław Nabywaniec Synodus Zamosciana – „Tridentinum Ruthenorum unitorum”. Latynizacja – okcydentalizacja – polonizacja O Autorach
24% rabatu
30,52
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Szwajcaria w piśmiennictwie polskim
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział I Polsko-szwajcarskie związki kulturowe od powstania Konfederacji Helweckiej po współczesność Rozdział II Szwajcarski krajobraz polskich poetów (1780-2017) Rozdział III Szwajcaria romantyków Rozdział IV Maria Konopnicka i Eliza Orzeszkowa, czyli dwa spojrzenia na Szwajcarię Rozdział V Jana Kasprowicza wrażenia ze Szwajcarii Rozdział VI Antropologia krajobrazu szwajcarskiego w wierszach i esejach Jerzego Żuławskiego Rozdział VII Władysław Orkan: „Dobrzy ludzie ci Szwajcarzy" Rozdział VIII Zofia Nałkowska: „Piękne miejsce na ziemi" Rozdział IX Kazimierz Wierzyński jedzie nad Leman Rozdział X Peregrynacje Tadeusza Brezy i Mieczysława Jastruna Rozdział XI Przyboś w Szwajcarii na szlakach romantyków (i nie tylko) Rozdział XII Czesław Miłosz: „Objechałem całą prawie Szwajcarię".... Rozdział XIII „Siedzę w oknie przyjaciół i na góry patrzę". Marek Skwarnicki nad Lemanem Rozdział XIV „Obrazek jak z dziwacznej bajki". Olga Tokarczuk, Śmieci, śmieci Rozdział XV „Może stanę się Szwajcarem?" Michał Witkowski, Fynf und cfancyś Rozdział XVI „Przecież to Szwajcaria". Kilka prozatorskich przykładów od Jarosława Iwaszkiewicza do Radki Franczak Zakończenie Summary Nota edytorska Bibliografia Indeks nazwisk
24% rabatu
57,37
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Obcy w mieście, obcy w klasztorze Ciągłość i zmiana w życiu wspólnot lokalnych na ziemiach polskich
SPIS TREŚCI ANNA POBÓG-LENARTOWICZ, Wprowadzenie Część I. Obcy w klasztorze MARIA STARNAWSKA, Mistrzowie i neofici. Uczniowie św. Romualda i eremici słowiańscy w eremie Pięciu Braci Pustelników ANNA POBÓG-LENARTOWICZ, Wpływy zewnętrzne na reformy prze­prowadzane w klasztorach kanoników regularnych na Śląsku w średnio­wieczu ALEKSANDRA FILIPEK-MISIAK, Obcy nie (zawsze) znaczy zły - czyli o przybyszach w konwencie wedle Catalogus abbatum Saganensium Ludolfa z Żagania JOANNA HELUSZKA, Związki kanoniczek regularnych z kanonikami regularnymi z wrocławskiej wyspy Piasek w średniowieczu KATARZYNA SZAWAN, Opieka Stolicy Apostolskiej nad klasztorem klarysek w Strzelinie Część II. Żydzi w społeczeństwie średniowiecznej Polski i ich wizerunek w historiografii JURGEN HEYDE, Samorząd żydowski a władze nieżydowskie w średniowieczu HANNA WĘGRZYNEK, Polityka a początki historiografii żydowskiej dotyczącej dziejów Żydów w średniowieczu
24% rabatu
26,01
34,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Spis treści Wstęp Krzysztof Trnka Samostanowienie narodów a integralność terytorialna. Per­spektywa komparatystyczna Anna Muś Od Quebecu do Kosowa. Problemy stosowania prawa do samo­stanowienia Karolina Jaromij Samostanowienie a integralność. Kosowo 10 lat po ogło­szeniu niepodległości Mateusz Czosnyka Prawo narodów do samostanowienia na przykładzie kazusu krymskiego jako wyraz instrumentalnego stosowania norm prawa międzynarodowego przez Federację Rosyjską Sabina Kubas, Marek Podraza Kazus kataloński – między niepodległością a autonomią Radosław Fordoński Zagadnienie zakresu temporalnego prawa do samo­stanowienia narodów na tle problemu ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r. Paweł Konrad Domagała, Rozważania o suwerenności i postsuwereności w kontekście zmian w polskim sektorze energetycznym Nota o Autorach
24% rabatu
26,01
34,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego
Spis treści Wykaz skrótów nazw bibliotek Wprowadzenie Rozdział 1: „Prawdziwie w żelaznym wieku nieustannych wojen pan złoty”. Wierszowane funeralia po śmierci Jana III Sobieskiego Rozdział 2: „Nie mówić, ale płakać, by potrzeba”. Poezja polityczna sejmu konwokacyjnego Rozdział 3: Hannibal ad portas. Czas konfederacji wojskowych w Koronie i na Litwie w zwierciadle poezji okolicznościowej Rozdział 4: Sobiescy w walce o koronę 4.1. „Ma wymalowane na twarzy wykluczenie od korony”. Kandydatura Jakuba Sobieskiego w wierszach elekcyjnych 4.2. Debetur utrique corona. Aleksander i Konstanty Sobiescy w okolicznościowych wierszach bezkrólewia 4.3. „Czas by też już tych fochów, Marysieńko, poprzestać”. Polityczna muza wobec działań Marii Kazimiery Rozdział 5: „Machiawelizmem zarażony” – kandydatura Franciszka Ludwika de Conti Rozdział 6: „Non exuperabile Saxum”. Kandydatura Fryderyka Augusta, elektora saskiego w wierszach interregnum Rozdział 7: „Francuz, Niemcy, Polacy idą do korony”. Pomniejsze kandydatury polskie i obce Zakończenie Bibliografia Indeks
24% rabatu
59,66
78,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawa człowieka i ich ochrona
SPIS TREŚCI: Wstęp CZĘŚĆ I ZAGROŻENIA I NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA GRZEGORZ BAZIUR Zagrożenia podstawowych praw człowieka w Europie w kontekście kryzysu migra-cyjnego i zagrożenia terrorystycznego w latach 2015–2017 ALEKSANDRA NOWAK Czy państwo-sygnatariusz konwencji praw człowieka powinno przedkładać bezpie-czeństwo narodowe ponad prawa człowieka? EWA RODZIK Szanse na społeczną integrację uchodźców w Polsce RYSZARDA STASIAK Zmiany struktur i właściwości sądów powszechnych w Polsce a prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy KATARZYNA PISKRZYŃSKA Zagrożenie bezpieczeństwa na przykładzie wybranych punktów zapalnych „zimnej wojny” w myśli politycznej Zbigniewa Brzezińskiego PIOTR LITKA, GRZEGORZ PAWLIKOWSKI Prawa człowieka a utworzenie i działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (2014–2018) JOANNA JARCZAK, HENRYK NOGA Stosowanie kary śmierci w Europie i Polsce – wybrane aspekty MARCIN JASTRZĘBSKI Wykonanie mandatu parlamentarnego w kontekście prawa do wolnych wyborów z art. 3 Protokołu 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka FILIP RADONIEWICZ Problematyka inwigilacji prowadzonej za pomocą środków technicznych w orze-cznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka CZĘŚĆ II OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA GRZEGORZ ĆWIĘKAŁA Ochrona praw pracowniczych w amerykańskich ligach zawodowych w XXI wieku ALEKSANDRA MAGIERA Przestrzeganie art. 4 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a problem współczesnego niewolnictwa na przykładzie Republiki Nigru MARIA DZIEWANOWSKA Polskie i europejskie standardy ochrony praw dziecka – wybrane zagadnienia ADAM JAKUSZEWICZ Wolność wypowiedzi pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zarys problematyki EWA NIEMIEC Nieostrość pojęcia człowieka w kontekście filozoficznym i empirycznym jako problem prawny MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY Prawa konsumenta w uniwersalnym i europejskim systemie ochrony praw człowieka ŁUKASZ SZYMAŃSKI Ochrona praw człowieka w polityce Polski i Unii Europejskiej wobec imigrantów PIOTR ZIĘBA Pojednanie w cieniu historii i polityki? Analiza wyników badań socjologicznych dotyczących stosunku Polaków do Niemców w latach 1990–2016 RENATA GAWOR, ZBIGNIEW MAŁODOBRY Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wobec współczesnych dylematów etycznych SEBASTIAN CZECHOWICZ Prawne gwarancje poszanowania praw człowieka wobec wyłączenia skutecznego stosowania tzw. klauzuli sumienia pacjenta w przypadku powszechnego obowiązku szczepień w Polsce KRZYSZTOF ŻARNA Działalność sądów ad hoc na przykładzie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii
24% rabatu
36,72
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej myśli histor
Spis treści Wstęp Jerzy Maternicki, Obrazy dziejów jako przedmiot badań historiograficznych Andrzej Wierzbicki, Hipotezy powstania państwa polskiego drogą podboju „zewnątrzetnicznego” w historiografii polskiej od końca XVIII do połowy XIX wieku ?????? ??????????, ????? ???? ?????????? ? ??????????? ??????????? ????????????? ??? ???????? (Obraz Rzeczypospolitej w romantycznej historiografii ukraińskiej XIX wieku) Andrzej Stępnik, Ukraina i Ukraińcy w koncepcjach „przedmurza”. Preferencje polskich romantyków ????????? ??????????????, ?????????? ???? ? ??????????’??????? ????????????? ?????? ???????? ??? – ??????? ?? ??. (Unia lubelska we wschodniosłowiańskiej historiografii drugiej połowy XIX – początku XX wieku) Jolanta Kolbuszewska, Warszawska szkoła historyczna wobec unii polsko-litewskich Joanna Pisulińska, Polska XVI wieku w pracach historycznych Wincentego Zakrzewskiego Paweł Sierżęga, Obraz I Rzeczypospolitej w pracach Ludwika Kubali Mariola Hoszowska, Dawna Rzeczpospolita we wczesnych pracach Wiktora Czermaka (1882–1887) Norbert Morawiec, „Pany! ne bijte sia, to wse Moskali roblat – tatarszczyna!”. Agatona Gillera i Franciszka Henryka Duchińskiego konstruowanie „turańskości Moskali” ??????? ???????, ?????? ?????, M?? «?????» ?? «?????». ???????? ????????? ??????? ? ??????????? ?????? ? ???????????? ????????? ????? ??????? ???-????????? (Między „Innym” a „Obcym”. Polityka polskiego państwa na ziemiach ukraińskich w badaniach galicyjskich uczniów Michała Hruszewskiego) Eugeniusz Koko, Stanowisko Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego ????? ???????, ????????? ??????? – ??????? ???????. ????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????? (Stanisław Kutrzeba – Oswald Balzer. Długa dyskusja o ustroju dawnej Polski) Tomasz Maćkowski, Prusy Królewskie i ich związek z Koroną w badaniach historyków polskich II Rzeczypospolitej Piotr Pasisz, Problematyka upadku Rzeczypospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. Wybrane przykłady Rafał Stobiecki, Idea jagiellońska w środowisku polskich emigrantów politycznych po 1945 roku Jurate Kiaupiene, Pojęcie i interpretacja wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów we współczesnej historiografii litewskiej
24% rabatu
39,77
52,00 zł
Dodaj
do koszyka
Odmiany pamięci Rozprawy i eseje z filozofii kultury
Spis treści Od redaktorów Witold Nowak Odmiany pamięci. Wprowadzenie do problematyki Stanisław Gałkowski Wychowanie jako pamięć kultury Przemysław Paczkowski Między psychologią a metafizyką. Arystoteles i Platon o pamięci i anamnezie Witold Nowak Kolekcja jako znak pamięci Marek Ruba O domniemanych pożytkach z niepamięci Paweł Przywara Redukcja fenomenologiczna jako metodyczna amnezja Witold Nowak Vanitas i niepamięć – szkic o obrazie A. da Peredy y Salgado Vanitas vanitatum
24% rabatu
22,95
30,00 zł
Dodaj
do koszyka
Sprawcy przemocy w rodzinie
Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I Specyfika zjawiska przemocy w rodzinie 1. Kontrowersje wokół pojmowania przemocy 2. Rozmiary zjawiska i rodzaje przemocy domowej 3. Formy przemocy domowej 4. Dynamika przemocy w rodzinie (cykle przemocy) 5. Psychospołeczne mechanizmy przemocy ROZDZIAŁ II Uwarunkowania przemocy w świetle wybranych nurtów teoretycznych 1. Nurt biologiczny 1.1. Wczesne teorie biologiczne 1.2. Badania nad czynnikami biologicznymi 2. Nurt psychologiczny 2.1. Koncepcje psychodynamiczne 2.2. Koncepcje poznawczo-behawioralne 2.3. Agresja jako świadomy wybór jednostki 2.4. Osobowościowy profil sprawców przemocy 3. Nurt społeczno-kulturowy 3.1. Teoria zróżnicowanych powiązań 3.2. Teorie feministyczne 3.3. Teorie subkulturowe 3.4. Teorie racjonalnego wyboru 3.5. Teorie strukturalne i wieloczynnikowe 4. Podsumowanie i próba osadzenia problematyki badań własnych w określonej perspektywie teoretycznej ROZDZIAŁ III Założenia metodologiczne, specyfika badań i charakterystyka osób objętych badaniami 1. Problematyka badań i jej uzasadnienie 2. Zastosowane metody badań i analizy danych 2.1. Sondaż diagnostyczny w populacji skazanych jako główna metoda badań 2.2. Techniki pomocnicze w badaniach 3. Zakłady karne jako teren badań oraz specyfika badań w populacji osób uwięzionych 4. Typologia badanych sprawców przemocy ROZDZIAŁ IV Przemoc w rodzinie w kontekście wybranych czynników związanych z sytuacją rodzinno-bytową badanych 1. Przemoc stosowana przez badanych – jej formy, przejawy i ofiary 2. Sytuacja materialna w rodzinie i status społeczno-zawodowy sprawców 3. Atmosfera i więzi w rodzinie oraz relacje w związkach intymnych 4. Problem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy ROZDZIAŁ V Warunki socjalizacji w domu rodzinnym w okresie nieletniości badanych 1. Ogólna charakterystyka sytuacji rodzino-bytowej 2. Atmosfera domu rodzinnego i więzi z rodzicami 3. Przemoc w rodzinach pochodzenia 4. Alkohol i przestępczość w domu rodzinnym ROZDZIAŁ VI Funkcjonowanie badanych w środowisku szkolnym i rówieśniczym a zachowania dewiacyjne w okresie adolescencji 1. Stosunek do szkoły i nauki 2. Przynależność do grup rówieśniczych 3. Stosowanie używek i środków odurzających 4. Zachowania agresywne i przestępcze badanych ROZDZIAŁ VII Instytucjonalna interwencja w rodzinach z przemocą a stosunek badanych do własnych zachowań 1. Ujawnianie przypadków przemocy domowej i interwencje policji w rodzinach dotkniętych przemocą 2. Procedura „Niebieskiej Karty” i zakres współpracy sprawców przemocy z zespołem interdyscyplinarnym 3. Oddziaływania edukacyjno-korekcyjne i leczenie odwykowe sprawców przemocy 4. Postawy sprawców wobec własnych zachowań przemocowych w rodzinie ROZDZIAŁ VIII Sprawcy przemocy domowej w systemie prawnokarnym i penitencjarnym 1. Środki i sankcje karne za przestępstwo „znęcania się” 2. Pobyt w więzieniu i system odbywanej kary 3. Proces resocjalizacji penitencjarnej sprawców przemocy domowej 4. Programy edukacyjno-korekcyjne w systemie resocjalizacji penitencjarnej ROZDZIAŁ IX Perspektywa powrotu do społeczeństwa 1. Kontakty z rodziną w trakcie odbywania kary i możliwości powrotu do środowiska rodzinnego 2. Obawy związane z opuszczeniem zakładu karnego a plany i zamierzenia życiowe badanych 3. Poczucie strat życiowych a postawy wobec przyszłych zachowań Zakończenie Bibliografia Summary
24% rabatu
48,19
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Krytyka w stosunkach pracy
SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ II Krytyka a wolność słowa 1. Prawne pojęcie wolności słowa 2. Wolność słowa w polskich konstytucjach (standard krajowy) 3. Wolność słowa w aktach ponadnarodowych (standard uniwer­salny i europejski) 4. Granice wolności wypowiedzi a zjawisko krytyki 5. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ III Krytyka w stosunkach pracy a prawa człowieka 1. Pojęcie praw człowieka i ich podział 2. Prawa człowieka a swoboda wypowiedzi 3. Krytyka w stosunkach pracy jako przejaw wolności słowa a jej wpływ na wspólnotowość zakładu pracy 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ IV Krytyka a godność pracownika 1. Godność pracownika jako wartość w świetle przepisów Kodeksu pracy 2. Krytyka jako przykład naruszenia godności pracownika w sto­sunkach pracy 3. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ V Skutki prawne stosowania nieuzasadnionej krytyki w stosunkach pracy 1. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu pracy 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna 3. Odpowiedzialność karnoprawna 4. Wnioski końcowe Zakończenie Bibliografia Orzecznictwo Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Orzeczenia i Postanowienia Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Akty Normatywne Akty prawa międzynarodowego Akty prawa wspólnotowego Ustawy Netografia
24% rabatu
48,19
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Koncepcja tworzenia przewag konkurencyjnych w teorii zarządzania 1.1. Konkurencyjność w teoriach organizacji 1.2. Istota przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1.3. Zdolność przedsiębiorstw do osiągnięcia przewag konkurencyjnych 1.4. Proces tworzenia przewag konkurencyjnych a przedsiębiorczość strategiczna ROZDZIAŁ II. Zasoby niematerialne a zasobowa koncepcja budowy i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 2.1. Zasobowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa 2.2. Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej 2.3. Przegląd koncepcji budowy przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby niematerialne 2.4. Wiedza oraz zaufanie jako kluczowe zasoby niematerialne tworzące przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw 2.5. Więzi międzyorganizacyjne w procesie utrwalania i budowy przewag konkurencyjnych ROZDZIAŁ III. Charakterystyka przedsiębiorstwa przygranicznego 3.1. Konceptualizacja pojęcia przygraniczności oraz transgraniczności 3.2. Charakterystyka oraz możliwości tworzenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw przygranicznych 3.3. Zasoby niematerialne a zdolność dostosowania się przedsiębiorstw sfery MSP do uwarunkowań środowiskowych ROZDZIAŁ IV. Budowa przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa MSP należące do inteligentnych specjalizacji na obszarach przygranicznych 4.1. Podstawy metodyczne prowadzenia badań Założenia badawcze Model badawczy Narzędzia badawcze, operacjonalizacja Przebieg badań 4.2. Charakterystyka badanego przedmiotu i obszaru badań 4.3. Niematerialne zasoby MSP w procesie podejścia strategicznego do realizacji procesów gospodarczych 4.4. Wiedza jako kluczowy zasób niematerialny przedsiębiorstw MSP a zdolność kreowania przewag 4.5. Potencjał konkurencyjny zasobów niematerialnych przedsiębiorstw przygranicznych MSP w procesie internacjonalizacji i budowy przewag konkurencyjnych
24% rabatu
44,36
58,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wybrane problemy auksologii i antropometrii rozwojowej
Spis treści Wprowadzenie I. Podstawowe pojęcia definiujące rozwój człowieka oraz charakte­ryzujące jego sfery i aspekty II. Czynniki wpływające na rozwój człowieka III. Periodyzacja rozwoju człowieka IV. Okres zarodkowy i płodowy V. Okres noworodkowy VI. Okres niemowlęcy VII. Okres poniemowlęcy VIII. Okres przedszkolny IX. Okres wczesnoszkolny X. Okres pokwitania XI. Okres młodzieńczy XII. Antropometryczne metody oceny rozwoju XIII. Trend sekularny Piśmiennictwo
24% rabatu
35,19
46,00 zł
Dodaj
do koszyka
Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego
Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Wokół aksjologicznej wizji człowieka, ciała ludzkiego oraz jego części we współczesnym prawie międzynarodowym 1.1. Godność człowieka jako wartość uniwersalna 1.1.1. Wizja godności człowieka w wybranej myśli filozoficzno-prawnej 1.1.2. Godność człowieka jako kategoria prawna 1.2. Ochrona godności istoty ludzkiej w aktach prawa międzynarodowego 1.2.1. Godność jako źródło i fundament praw człowieka 1.2.2. Godność jako przesłanka reglamentująca korzystanie z praw człowieka 1.3. Poszanowanie godności człowieka jako wyznacznik międzynarodowych stan­dardów biomedycznych 1.3.1. Standardy uniwersalne 1.3.2. Standardy regionalne 1.4. Komercjalizacja ciała ludzkiego i jego części a współczesna wizja godności człowieka 1.4.1. Ciało ludzkie i jego części jako przedmiot transakcji handlowych 1.4.2. Standaryzacja zakazu komercjalizacji części ciała ludzkiego w prawie międzynarodowym 1.5. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ II. Handel narządami ludzkimi jako przestępstwo prawa międzyna­rodowego 2.1. Identyfikacja zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej 2.1.1. Krótki zarys skali występowania problemu 2.1.2. Związki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną 2.2. Społeczność międzynarodowa wobec handlu narządami ludzkimi 2.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 2.2.2. Rada Europy 2.2.3. Unia Europejska 2.2.4. Międzynarodowe organizacje i środowiska medyczne 2.3. Struktura normatywna przestępstwa 2.3.1. Handel narządami a handel ludźmi w celu usunięcia narządów 2.3.2. Kwalifikacja handlu narządami przez pryzmat elementów definicyjnych handlu ludźmi w celu usunięcia narządów 2.3.3. Typologia zachowań przestępczych 2.4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ III. Prawnokarna represja handlu ludzkimi narządami 3.1. Efektywna penalizacja zachowań przestępczych 3.1.1. Standard skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji 3.1.2. Ustanowienie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 3.1.3. Realizacja jurysdykcji ekstraterytorialnej (pozaterytorialnej) 3.2. Standardy proceduralne 3.2.1. Wszczęcie postępowania ex officio 3.2.2. Efektywne prowadzenie postępowania wyjaśniającego 3.2.3. Pozycja ofiar w postępowaniu karnym 3.3. Międzynarodowa współpraca karna 3.3.1. Ramy prawne obowiązku współpracy międzynarodowej w zwalczaniu handlu narządami 3.3.2. Ekstradycja oraz europejski nakaz aresztowania 3.3.3. Pomoc prawna w uzyskiwaniu oraz gromadzeniu dowodów przestępstw 3.4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ IV. Międzynarodowe standardy prawne w zakresie zapobiegania handlowi narządami ludzkimi 4.1. Potrzeba zwiększenia liczby narządów przeznaczonych do przeszczepienia 4.1.1. Domniemana zgoda na pośmiertne dawstwo 4.1.2. Wykorzystanie systemu obowiązkowej odpowiedzi przy dawstwie post mortem 4.1.3. Możliwości poszerzenia kręgu dawców żyjących 4.2. Ograniczenie terapeutycznego zapotrzebowania na narządy 4.3. Budowa przejrzystego systemu pozyskiwania i alokacji narządów 4.3.1. Transparentne zasady pozyskiwania narządów od zmarłych dawców 4.3.2. Autoryzacja pobrań narządów przy transplantacjach ex vivo 4.3.3. Ewidencjonowanie działań przeszczepieniowych 4.4. Wkład personelu medycznego w realizację działań prewencyjnych 4.4.1. Faza przedtransplantacyjna 4.4.2. Faza potransplantacyjna 4.5. Wnioski końcowe
24% rabatu
39,77
52,00 zł
Dodaj
do koszyka
Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych
Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Teorie decyzji - zarys problematyki 1.1. Normatywna i opisowa teoria decyzji 1.2. Teoria decyzji politycznych 1.3. Politologiczna analiza decyzyjna 1.3.1. Modele i typy analizy decyzyjnej 1.3.2. Kategorie analizy decyzyjnej Rozdział 2 Systemowa analiza decyzyjna 2.1. Sytuacja decyzyjna 2.2. Decydent, ośrodek decyzyjny 2.3. Proces decyzyjny 2.4. Decyzja Rozdział 3 Propozycja modelu analizy debaty sejmowej 3.1. Sejm jako ośrodek decyzyjny w ujęciu systemowym 3.2. Model analizy decyzyjnej debaty sejmowej 3.2.1. Sytuacja decyzyjna 3.2.2. Ośrodek decyzyjny 3.3.3. Proces decyzyjny 3.3.4. Decyzja Rozdział 4 Projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako przedmiot debaty sejmowej 4.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny 4.2. Proces decyzyjny 4.3. Decyzja Rozdział 5 Projekt nowelizacji Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre­zydenta miasta jako przedmiot debaty sejmowej 5.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny 5.2. Proces decyzyjny 5.3. Decyzja Rozdział 6 Projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych orga­nów publicznych jako przedmiot debaty sejmowej 6.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny 6.2. Proces decyzyjny 6.3. Decyzja
24% rabatu
47,42
62,00 zł
Dodaj
do koszyka
Na granicy przestrzeni Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy
SPIS TREŚCI Wrota kościelne i ich twórca. W kręgu symbolu W przestrzeni granicznej Rzeźbiarz i wątki autobiograficzne dzieła Artyści poprzez ich prace. Wybrani autorzy MISTAGOGIA • BRONISŁAW CHROMY • W POSZUKIWANIU FORMY Wprowadzenie REALIZACJE Włoskie projekty i Brama Pamięci w Nienadówce Pomnik Męczeństwa Narodów w Tarnowie Drzwi Papieskie w Tarnowie Brama Jubileuszowa w Nowym Sączu MISTAGOGIA • OD MARTYROLOGII DO MISTYKI Obszary graniczne i bramy Chromego Drzwi i przestrzeń graniczna w refleksji autobiograficznej rzeźbiarza METAN0IA • GUSTAW ZEMŁA • FORMA I METAFORA Wprowadzenie REALIZACJE Drzwi Papieskie w Olsztynie Drzwi do raju, Drzwi do przeszłości. Wrota metaforyczne Caritas i Ave Maria na drzwiach w Konstancinie-Jeziornie METANOIA • RETROSPEKCJE I ZAPIS PAMIĘCI Bramy Gustawa Żemły. Między formą plastyczną a figurą literacką Drzwi i plastyczna autobiografia rzeźbiarza ANABASIS • IGOR MITORAJ • PRZESTRZEŃ ZNACZĄCA Wprowadzenie REALIZACJE Drzwi Anielskie w Rzymie Drzwi Anielskie w Warszawie Drzwi w Chateau-Confoux ANABASIS • SYMBOL I GRANICA Mitoraj i jego bramy. Przenikanie przestrzeni Identyfikacja i substytucja. Od sakralności formy do ikonografii chrześcijańskiej WSPÓŁCZESNE DRZWI Z BRĄZU • W POSZUKIWANIU ANALOGII Rozwiązania formalne. Inspiracje i innowacje Opowieści autobiograficzne artystów na drzwiach zapisane. Autobiografia duchowa Podsumowanie
25% rabatu
126,75
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zasada autonomii regulaminowej Sejmu Senatu i Zgromadzenia Narodowego w polskim prawie parlamentarnym
Zasada autonomii regulaminowej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego w polskim prawie parlamentarnym Rozważania na tle uregulowań Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku
24% rabatu
48,19
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
W kręgu spraw prywatnych i publicznych
Spis treści Uwagi wstępne Założenia pracy Epistolografia wieków dawnych jako przedmiot badań nie tylko literaturoznawczych Materiały źródłowe oraz ogólne informacje o adresatach listów Alojzego Felińskiego ROZDZIAŁ 1 Rozmowa korespondencyjna. Uwagi formułowane w kontekście teorii listu oraz zagad­nień języka mówionego ROZDZIAŁ 2 Pasjonat literatury i życia naukowego 2.1. Lata młodzieńcze na Wołyniu i pierwsze próby poetyckie (1771-1789) 2.2. Okres warszawski z krakowskim i dzikowskim epizodem (1789-1795) 2.3. Przekład w oświeceniu - charakterystyka ogólna 2.4. W kręgu zainteresowań twórczością Jacques'a Delille'a 2.5. Alojzy Feliński i jego polski przekład L 'homme des champs Jacques'a Delille'a 2.6. Ogólne uwagi na temat krytyki literackiej w oświeceniu 2.6.1. Kategoria smaku 2.6.2. Zasady i reguły doktryny klasycystycznej 2.6.3. Prawodawcy polskiego oświecenia o potrzebie krytyki literackiej 2.7. Krytyka literacka na kartach epistolografii Alojzego Felińskiego 2.8. Barbara Radziwiłłówna - wzorcowe dzieło warszawskiego klasycyzmu oraz „główny powód do sławy” Alojzego Felińskiego 2.8.1. Dramat klasycystyczny w Polsce. Uwagi ogólne 2.8.2. Tragedia klasycystyczna 2.8.3. Krytyka Barbary Radziwiłłówny 2.9. Wirginia Vittorio Alfieriego d'Asti oraz Radamist i Zenobia Prospera Jolyota de Crebillone'a 2.10. Pedagogiczna kariera Alojzego Felińskiego ROZDZIAŁ 3 Alojzy Feliński w roli gospodarza dworku ziemiańskiego ROZDZIAŁ 4 W obrębie spraw rodzinnych, sąsiedzkich i przyjacielskich 4.1. Rodzina 4.1.1. Młodzieńcza miłość 4.1.2. Żona 4.1.3. Siostra 4.1.4. Dzieci 4.2. Sąsiedzi, przyjaciele i znajomi 4.2.1. Jan Tarnowski i Waleria Tarnowska ze Stroynowskich 4.2.2. Gustaw Henryk Atanazy Olizar 4.2.3. Karol Kazimierz Sienkiewicz 4.2.4. Konstanty Tyminiecki ROZDZIAŁ 5 Zagadnienia stylu listowego 5.1. Formuły inicjalne. Zwroty adresatywne 5.2. Formuły finalne. Pozdrowienia, życzenia zdrowia, pożegnania 5.3. Formuły konwencjonalne. Prośby, podziękowania, przeprosiny 5.4. „Złote myśli" 5.5. Obcojęzyczne wtręty językowe Uwagi końcowe Aneks Nota bibliograficzna Bibliografia Indeks Summary
24% rabatu
49,72
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Człowiek w badania współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Część pierwsza ANTROPOLOGIA OSOBY PODSTAWĄ PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ Wstęp ROZDZIAŁ I Człowiek: cechy życia, czas życia – wokół istoty człowieka ROZDZIAŁ II Człowiek obiektem badań naukowych ROZDZIAŁ III Problemy metodologiczne badań nad człowiekiem ROZDZIAŁ IV Człowiek obiektem badań ROZDZIAŁ V Obrazy człowieka w badaniach naukowych ROZDZIAŁ VI Obrazy człowieka w psychologii ROZDZIAŁ VII Człowiek w koncepcji personalistycznej Część druga CHARAKTERYSTYKA OSOBY Wstęp ROZDZIAŁ I Człowiek jest sam w sobie osobą ROZDZIAŁ II Człowiek jest bytem aksjologicznym Część trzecia PROBLEMATYKA STRUKTURY OSOBY LUDZKIEJ Wstęp ROZDZIAŁ I Cielesność człowieka ROZDZIAŁ II Sfera życia psychicznego. Procesy poznawcze ROZDZIAŁ III Sfera afektywna życia psychicznego. Uczucia i emocje w aktywności człowieka ROZDZIAŁ IV Duchowość człowieka odniesieniem do badań w pedagogice ROZDZIAŁ V Tajemnice życia człowieka
24% rabatu
39,01
51,00 zł
Dodaj
do koszyka
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu
SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Wprowadzenie (Sylwester Czopek, Oleg Osaulczuk) 1.2. Historia odkryć i badań archeologicznych w dorzeczu Wiszni (Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz) 1.3. Charakterystyka bazy źródłowej (Sylwester Czopek, Natalia Wojceszczuk) 1.4. Stan badań nad przemianami kulturowo-osadniczymi w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni (Sylwester Czopek) 2. Warunki naturalne jako czynnik determinu­jący osadnictwo prahistoryczne i wczesnośre­dniowieczne 2.1. Charakterystyka geomorfologiczna i pokry­wa glebowa dorzecza Wiszni (Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn) 2.2. Młodoholoceńska transformacja roślinności dorzecza Wiszni i Sanu w świetle danych palinologicznych (Agnieszka Wacnik) 2.3. Miejsce regionu dorzecza Wiszni w kra­jobrazie naturalnym Europy Środkowo- -Wschodniej (Piotr Gębica, Agnieszka Wac­nik, Andrij Jacyszyn) 3. Osadnictwo prahistoryczne w dorzeczu Wisz­ni w epoce kamienia 3.1. Starsza i środkowa epoka kamienia w do­rzeczu rzeki Wiszni (Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak) 3.2. Młodsza epoka kamienia w dorzeczu Wisz­ni (Wojciech Pasterkiewicz) 4. Osadnictwo epoki brązu i wczesnej epoki że­laza w dorzeczu Wiszni 4.1. Uwagi o chronologii i podziałach kulturo­wych (Sylwester Czopek) 4.2. Wczesna epoka brązu (Sylwester Czopek) 4.3. Starsza epoka brązu (Katarzyna Trybała-Zawiślak) 4.4. Środkowa, młodsza i późna epoka brązu (Sylwester Czopek) 4.5. Podsumowanie (Sylwester Czopek) 5. Zmienność kulturowa w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni na tle przemian kulturowych w Europie Środkowo- Wschodniej (Sylwester Czopek) 6. Osadnictwo w dorzeczu Wiszni u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu (Natalia Wojceszczuk) 6.1. Okres przedrzymski i rzymski 6.2. Wczesne i późne średniowiecze oraz okres nowożytny 7. Dorzecze Wiszni i jego znaczenie dla osadnic­twa prahistorycznego i kontaktów interkulturowych (Sylwester Czopek) 8. Uwagi końcowe 9. Katalog stanowisk (Sylwester Czopek, Katarzyna Trybala-Zawiślak, Dariusz Bobak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk) 9.1. Uwagi wstępne 9.2. Katalog stanowisk badanych wykopaliskowo 9.2.1. Stanowiska badane wykopaliskowo przed 2014 rokiem 9.2.2. Stanowiska badane w latach 2014-2016 w ramach grantu NCN 9.3. Tabelaryczne zestawienie stanowisk archeo­logicznych zewidencjonowanych w dorze­czu Wiszni 10. Wykaz cytowanej literatury 11. Cultural and settlement changes in the Wisznia river basin in the Bronze Age and the early Iron Age in the context of transformations of prehistorie and early medieval ecumene – Summary 12. Wykaz autorów Płyta: Katalog materiałów ceramicznych ze stano­wisk wymienionych w rozdziale 9.2.2 (Kata­rzyna Trybala-Zawiślak)
25% rabatu
194,25
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wygnanie i mit Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Monografia wpisuje się w obszerne badania nad literaturą emigracyjną prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą. Autorka próbuje na nowo stworzyć definicję (e)migracji, ukazując czytelnikowi jej nowe oblicze jako zjawiska negatywnego. Emigracja traktowana jest w monografii nie tyle jako doświadczenie życiowe czy egzystencjalne, ale jako stan duchowy odciskający ślad w twórczości pisarzy – przedstawicieli polskiego wychodźstwa. Przedmiotem analizy stały się zarówno utwory prozatorskie, poetyckie ale również dzienniki, listy czy wywiady. Warto zauważyć, że ich autorzy – zarówno cieszący się uznaniem, jak i do tej chwili pomijani lub jedynie wzmiankowani – poddawani są ocenie na równym poziomie. Badane utwory wypierają dotychczasowy stereotyp wychodźcy patrioty, żołnierza-emigranta czy opozycjonisty, zastępując go wizją (e)migranta bez odniesień historyczno-politycznych, dążącego do polepszenia swojego statusu społecznego, akceptującego swoją sytuację i zakorzenionego w nowej kulturze lub nomada wędrującego z miejsca na miejsce, przyjmującego często pasywną postawę i podającego się uczuciu wyobcowanie w nowej ojczyźnie.
24% rabatu
48,19
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
4
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka