Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Opakowanie Rzymianie i barbarzyńcy Religia polityka kultura Tom 6
SPIS TREŚCI Część I. Koegzystencja i konfrontacja - bizantyńskie spotkania ze Wschodem TERESA WOLIŃSKA, Wprowadzenie MIROSŁAW J. LESZKA, Wątek arabski w stosunkach bułgarsko-bizantyńskich w VII—X wieku MAGDALENA GARNCZARSKA, Inspiracje artystyczne pomiędzy kulturą bizantyńską a muzułmańską w okresie od X do XIII wieku TERESA WOLIŃSKA, Onagry pustyni, jastrzębie, wilki Arabii. Motywy zwierzęce w opisach Arabów w źródłach rzymskich i bizantyńskich PRZEMYSŁAW TUREK, Al-?ari? ibn Gabala, ????????? ??? ???????? ??? ?????????, a bitwa pod Qennešrin w świetle źródeł średniowiecznych ALEKSANDER PAROŃ, Scytowie i Rzymianie. Wizerunek nomady w his­toriografii bizantyńskiej X—XII wieku jako narzędzie do zrozumienia polityki Konstantynopola wobec mieszkańców stepów czarnomorskich ZOFIA A. BRZOZOWSKA, Obraz Bizancjum w tekstach hagiograficznych poświęconych księżnej Oldze (XI—XVI wiek) MARCIN BOHM, Tatarzy w Kronice Jerzego Akropolity Część II. Polityka wyznaniowa władców barbarzyńskich we wczesnym średniowieczu MONIKA OŻÓG, Wprowadzenie MAREK WILCZYŃSKI, Polityka wyznaniowa jako ważny element polityki wewnętrznej i zewnętrznej władców wandalskich i swebskich. Próba porównania MONIKA OŻÓG, Rozporządzenia pralne Teoderyka Wielkiego w kwestiach religijnych w Variae Kasjodora DARIUSZ KASPRZAK, Polityka wyznaniowa w katolickim Królestwie Wizygotów w latach 586-711
23% rabatu
34,85
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Moje wspomnienia tom 1
Spis treści: Wstęp Janina Romanowska (1880-1971) Nota wydawnicza Moje wspomnienia: Genealogia rodu Sąsiedzi Kochanówka i jej mieszkańcy Ciotka Klara z Morgulców Serbinowicz Kochanówka - personel Okolice Kochanówki Prace w gospodarstwie kochanowickim Edukacja dzieci Brat Antoni Makowiecki Nauka u ss. Urszulanek w Krakowie Władysław Padlewski, jego syn Zygmunt, powstańcy styczniowi Studium Języka Francuskiego w Krakowie Powrót do Kochanówki Kuracja w Szczawnicy Losy braci Janiny Romanowskiej - Antoniego, Michała i Leona Boże Narodzenie, Nowy Rok oraz karnawań Kuracja w Zakopanem Józef Romanowski Przygotowania do ślubu Zajęcia w kochanowickim gospodarstwie Winnica ośrodkiem życia rodziny Ślub Janiny Makowieckiej z Józefem Romanowskim - 19 lipca 1902 r. Aneks Spis ilustracji Indeks miejscowości Indeks osób
23% rabatu
37,95
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polski Związek Bokserski 1923-1939
Spis treści Wstęp Rozdział I Rys historyczny rozwoju sportu pięściarskiego na świecie do 1939 roku Rozdział II Powstanie i działalność organizacyjna Polskiego Związku Bokserskiego Rozdział III Działalność szkoleniowa i popularyzatorska 1. Szkolenie zawodników oraz kadry instruktorsko-trenerskiej 2. Literatura szkoleniowa oraz publikacje upowszechniające sport pięściarski Rozdział IV Działalność sportowa 1. Organizacja zawodów o mistrzostwo Polski 2. Udział polskiej reprezentacji pięściarskiej w meczach międzypaństwowych 3. Udział Polaków w bokserskich mistrzostwach Europy oraz igrzyskach olimpijskich okresu międzywojennego 3.1. Bokserskie mistrzostwa Europy 3.2 Igrzyska olimpijskie Rozdział V Pięściarska galeria sław dwudziestolecia międzywojennego Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis fotografii Indeks nazwisk Summary
23% rabatu
30,21
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Leżnica stanowisko Czub Osiedle kultury pucharów lejkowych
SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Położenie osiedla w Leżnicy, stanowisko Czub, obwód wołyński 3. Historia odkrycia i badań na stanowisku 4. Obiekty nieruchome - dane i interpretacje (badania M. Peleszczyszyna) 4.1. Opis obiektów nieruchomych 4.2. Próba interpretacji opisywanych obiektów 5. Ceramika 5.1. Technologia 5.2. Morfologia 5.3. Zdobnictwo 5.4. Podsumowanie 6. Ocena homogeniczności 7. Ocena chronologiczna stylistyki ceramiki ze stanowiska Czub w Leżnicy 8. Kultura trypolska 9. Datowanie osiedla w Leżnicy, stanowisko Czub 10. Ceramika nienaczyniowa 11. Zabytki kościane 12. Podsumowanie ???????? Literatura B?????? ??????? ?????? ? ??????? ????????? ??????? - "???" Tablice Fotografie
34% rabatu
35,22
53,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nieśmiertelna dywizja na Gallipoli
Spis treści Wykaz skrótów i skrótowców Spis map Wstęp 29. Dywizja Piechoty - powstanie i droga ku Dardanelom 1. Organizacja i uzbrojenie 29. Dywizji Piechoty 2. Koncentracja dywizji i transport w rejon Dardaneli 3. Alianckie przygotowania do lądowania na półwyspie Gallipoli 4. Przygotowania 29. Dywizji Piechoty do lądowania Lądowanie 29. Dywizji Piechoty na półwyspie Gallipoli 1. Siły osmańskie 2. Plaża „V" 3. Plaża „W" 4. Plaża „X" 5. Plaża „S" 6. Plaża „Y" 7. Podsumowanie działań 29. Dywizji Piechoty 25 kwietnia 1915 r. Próby przełamania impasu 1. Zabezpieczenie rejonu lądowania 2. Pierwsza bitwa o Krithię (Kirte) 3. Osmańskie kontrataki 4. Druga bitwa o Krithię (Kirte) Wojna pozycyjna 1. Sytuacja na półwyspie Gallipoli w drugiej połowie maja 1915 r. 2. Trzecia bitwa o Krithię (Kirte) 3. Lokalne operacje Ofensywa sierpniowa, impas i ewakuacja 1. Przygotowania do ofensywy i bitwa o Krithia Vineyard 2. Walki w zatoce Suvla 3. Jesień na półwyspie Gallipoli 4. Ewakuacja Zakończenie Bibliografia Aneksy Aneks I. Organizacja 29. DP w marcu 1915 r Aneks II. Plan załadunku 29. DP w czasie transportu z Anglii w rejon Dardaneli w marcu 1915 r. Aneks III. Załadunek 29. DP przed lądowaniem na półwyspie Gallipoli w kwietniu 1915 r.
23% rabatu
36,40
47,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej
Spis treści Wstęp Krzysztof Trnka Samostanowienie narodów a integralność terytorialna. Per­spektywa komparatystyczna Anna Muś Od Quebecu do Kosowa. Problemy stosowania prawa do samo­stanowienia Karolina Jaromij Samostanowienie a integralność. Kosowo 10 lat po ogło­szeniu niepodległości Mateusz Czosnyka Prawo narodów do samostanowienia na przykładzie kazusu krymskiego jako wyraz instrumentalnego stosowania norm prawa międzynarodowego przez Federację Rosyjską Sabina Kubas, Marek Podraza Kazus kataloński – między niepodległością a autonomią Radosław Fordoński Zagadnienie zakresu temporalnego prawa do samo­stanowienia narodów na tle problemu ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r. Paweł Konrad Domagała, Rozważania o suwerenności i postsuwereności w kontekście zmian w polskim sektorze energetycznym Nota o Autorach
23% rabatu
26,33
34,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Odmiany pamięci Rozprawy i eseje z filozofii kultury
Spis treści Od redaktorów Witold Nowak Odmiany pamięci. Wprowadzenie do problematyki Stanisław Gałkowski Wychowanie jako pamięć kultury Przemysław Paczkowski Między psychologią a metafizyką. Arystoteles i Platon o pamięci i anamnezie Witold Nowak Kolekcja jako znak pamięci Marek Ruba O domniemanych pożytkach z niepamięci Paweł Przywara Redukcja fenomenologiczna jako metodyczna amnezja Witold Nowak Vanitas i niepamięć – szkic o obrazie A. da Peredy y Salgado Vanitas vanitatum
23% rabatu
23,24
30,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Krytyka w stosunkach pracy
SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ II Krytyka a wolność słowa 1. Prawne pojęcie wolności słowa 2. Wolność słowa w polskich konstytucjach (standard krajowy) 3. Wolność słowa w aktach ponadnarodowych (standard uniwer­salny i europejski) 4. Granice wolności wypowiedzi a zjawisko krytyki 5. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ III Krytyka w stosunkach pracy a prawa człowieka 1. Pojęcie praw człowieka i ich podział 2. Prawa człowieka a swoboda wypowiedzi 3. Krytyka w stosunkach pracy jako przejaw wolności słowa a jej wpływ na wspólnotowość zakładu pracy 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ IV Krytyka a godność pracownika 1. Godność pracownika jako wartość w świetle przepisów Kodeksu pracy 2. Krytyka jako przykład naruszenia godności pracownika w sto­sunkach pracy 3. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ V Skutki prawne stosowania nieuzasadnionej krytyki w stosunkach pracy 1. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu pracy 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna 3. Odpowiedzialność karnoprawna 4. Wnioski końcowe Zakończenie Bibliografia Orzecznictwo Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Orzeczenia i Postanowienia Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Akty Normatywne Akty prawa międzynarodowego Akty prawa wspólnotowego Ustawy Netografia
23% rabatu
48,79
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Koncepcja tworzenia przewag konkurencyjnych w teorii zarządzania 1.1. Konkurencyjność w teoriach organizacji 1.2. Istota przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1.3. Zdolność przedsiębiorstw do osiągnięcia przewag konkurencyjnych 1.4. Proces tworzenia przewag konkurencyjnych a przedsiębiorczość strategiczna ROZDZIAŁ II. Zasoby niematerialne a zasobowa koncepcja budowy i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 2.1. Zasobowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa 2.2. Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej 2.3. Przegląd koncepcji budowy przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby niematerialne 2.4. Wiedza oraz zaufanie jako kluczowe zasoby niematerialne tworzące przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw 2.5. Więzi międzyorganizacyjne w procesie utrwalania i budowy przewag konkurencyjnych ROZDZIAŁ III. Charakterystyka przedsiębiorstwa przygranicznego 3.1. Konceptualizacja pojęcia przygraniczności oraz transgraniczności 3.2. Charakterystyka oraz możliwości tworzenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw przygranicznych 3.3. Zasoby niematerialne a zdolność dostosowania się przedsiębiorstw sfery MSP do uwarunkowań środowiskowych ROZDZIAŁ IV. Budowa przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa MSP należące do inteligentnych specjalizacji na obszarach przygranicznych 4.1. Podstawy metodyczne prowadzenia badań Założenia badawcze Model badawczy Narzędzia badawcze, operacjonalizacja Przebieg badań 4.2. Charakterystyka badanego przedmiotu i obszaru badań 4.3. Niematerialne zasoby MSP w procesie podejścia strategicznego do realizacji procesów gospodarczych 4.4. Wiedza jako kluczowy zasób niematerialny przedsiębiorstw MSP a zdolność kreowania przewag 4.5. Potencjał konkurencyjny zasobów niematerialnych przedsiębiorstw przygranicznych MSP w procesie internacjonalizacji i budowy przewag konkurencyjnych
23% rabatu
44,92
58,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu
SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Wprowadzenie (Sylwester Czopek, Oleg Osaulczuk) 1.2. Historia odkryć i badań archeologicznych w dorzeczu Wiszni (Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz) 1.3. Charakterystyka bazy źródłowej (Sylwester Czopek, Natalia Wojceszczuk) 1.4. Stan badań nad przemianami kulturowo-osadniczymi w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni (Sylwester Czopek) 2. Warunki naturalne jako czynnik determinu­jący osadnictwo prahistoryczne i wczesnośre­dniowieczne 2.1. Charakterystyka geomorfologiczna i pokry­wa glebowa dorzecza Wiszni (Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn) 2.2. Młodoholoceńska transformacja roślinności dorzecza Wiszni i Sanu w świetle danych palinologicznych (Agnieszka Wacnik) 2.3. Miejsce regionu dorzecza Wiszni w kra­jobrazie naturalnym Europy Środkowo- -Wschodniej (Piotr Gębica, Agnieszka Wac­nik, Andrij Jacyszyn) 3. Osadnictwo prahistoryczne w dorzeczu Wisz­ni w epoce kamienia 3.1. Starsza i środkowa epoka kamienia w do­rzeczu rzeki Wiszni (Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak) 3.2. Młodsza epoka kamienia w dorzeczu Wisz­ni (Wojciech Pasterkiewicz) 4. Osadnictwo epoki brązu i wczesnej epoki że­laza w dorzeczu Wiszni 4.1. Uwagi o chronologii i podziałach kulturo­wych (Sylwester Czopek) 4.2. Wczesna epoka brązu (Sylwester Czopek) 4.3. Starsza epoka brązu (Katarzyna Trybała-Zawiślak) 4.4. Środkowa, młodsza i późna epoka brązu (Sylwester Czopek) 4.5. Podsumowanie (Sylwester Czopek) 5. Zmienność kulturowa w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni na tle przemian kulturowych w Europie Środkowo- Wschodniej (Sylwester Czopek) 6. Osadnictwo w dorzeczu Wiszni u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu (Natalia Wojceszczuk) 6.1. Okres przedrzymski i rzymski 6.2. Wczesne i późne średniowiecze oraz okres nowożytny 7. Dorzecze Wiszni i jego znaczenie dla osadnic­twa prahistorycznego i kontaktów interkulturowych (Sylwester Czopek) 8. Uwagi końcowe 9. Katalog stanowisk (Sylwester Czopek, Katarzyna Trybala-Zawiślak, Dariusz Bobak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk) 9.1. Uwagi wstępne 9.2. Katalog stanowisk badanych wykopaliskowo 9.2.1. Stanowiska badane wykopaliskowo przed 2014 rokiem 9.2.2. Stanowiska badane w latach 2014-2016 w ramach grantu NCN 9.3. Tabelaryczne zestawienie stanowisk archeo­logicznych zewidencjonowanych w dorze­czu Wiszni 10. Wykaz cytowanej literatury 11. Cultural and settlement changes in the Wisznia river basin in the Bronze Age and the early Iron Age in the context of transformations of prehistorie and early medieval ecumene – Summary 12. Wykaz autorów Płyta: Katalog materiałów ceramicznych ze stano­wisk wymienionych w rozdziale 9.2.2 (Kata­rzyna Trybala-Zawiślak)
25% rabatu
194,25
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucje współczesne
Wstęp Rozdział I. Geneza i ewolucja konstytucji 1. Porządkowanie prawa we wczesnych cywilizacjach 2. Prekonstytucyjne akty ustrojowe 3. Pierwsze pisane konstytucje europejskie 4. Konstytucje amerykańskie Rozdział II. Definicje i funkcje konstytucji 1. Konstytucje współczesne - ile ich obowiązuje? 2. Etymologia i nazwy współczesnych konstytucji 3. Definicje konstytucji i ich doktrynalne uwarunkowania 4. Definicje polskie 5. Definicje obce 6. Funkcje konstytucji Rozdział III. Ustanowienie, zmiany i systematyka konstytucji 1. Ustanowienie konstytucji 2. Zmiany i niezmienialność norm konstytucji 3. Obowiązywanie i stosowanie konstytucji 4. Systematyka i klasyfikacje konstytucji Rozdział IV. Treść konstytucji 1. Materie i specyfika norm konstytucyjnych 2. Preambuły 3. Zasady i wartości konstytucji 4. Język konstytucji 5. Tożsamość konstytucji Rozdział V. Gwarancje konstytucji 1. Pojęcie gwarancji konstytucji 2. Zdecentralizowany model ochrony konstytucyjności prawa (Judical review) 3. Scentralizowany model kontroli konstytucyjności prawa - idea Hansa Kelsena 4. Specyficzne modele pozasądowej i sądowej kontroli konstytucyjności prawa 5. Brak sądu konstytucyjnego - fenomen holenderski 6. Społeczno-polityczne i kulturowe gwarancje konstytucji
23% rabatu
34,85
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wygnanie i mit Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Monografia wpisuje się w obszerne badania nad literaturą emigracyjną prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą. Autorka próbuje na nowo stworzyć definicję (e)migracji, ukazując czytelnikowi jej nowe oblicze jako zjawiska negatywnego. Emigracja traktowana jest w monografii nie tyle jako doświadczenie życiowe czy egzystencjalne, ale jako stan duchowy odciskający ślad w twórczości pisarzy – przedstawicieli polskiego wychodźstwa. Przedmiotem analizy stały się zarówno utwory prozatorskie, poetyckie ale również dzienniki, listy czy wywiady. Warto zauważyć, że ich autorzy – zarówno cieszący się uznaniem, jak i do tej chwili pomijani lub jedynie wzmiankowani – poddawani są ocenie na równym poziomie. Badane utwory wypierają dotychczasowy stereotyp wychodźcy patrioty, żołnierza-emigranta czy opozycjonisty, zastępując go wizją (e)migranta bez odniesień historyczno-politycznych, dążącego do polepszenia swojego statusu społecznego, akceptującego swoją sytuację i zakorzenionego w nowej kulturze lub nomada wędrującego z miejsca na miejsce, przyjmującego często pasywną postawę i podającego się uczuciu wyobcowanie w nowej ojczyźnie.
23% rabatu
48,79
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Średniowieczni mercator christianus
SPIS TREŚCI GRZEGORZ MYŚLIWSKI, MARCIN W. BUKAŁA, Wstęp GRZEGORZ MYŚLIWSKI, Handel detaliczny we Wrocławiu (XIII-XV w.) MARCIN GRULKOWSKI, Oszustwa w handlu gdańskim (XIV – pierwsza połowa XVI w.) MICHAŁ RZEPIELA, O pozycji zawodowej kobiet w średniowieczu w świetle praktyki opisu leksykograficznego w Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce KAROL OSSOWSKI, Miejskie gildie kupieckie w czternastowiecznej Anglii. Zarys zagadnienia RAFAŁ HRYSZKO Mercator christianus w koncepcji Rajmunda Llulla MARCIN W. BUKAŁA, Problem zbawienia kupca według Mateusza z Kra­kowa
23% rabatu
27,88
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Syberia historia i ludzie
Monografia tematyczna Syberia historia i ludzie prezentuje Syberię z punktu widzenia językoznawców, historyków, geografów, badaczy literatury, prawników, politologów, pedagogów, przyszłych dziennikarzy - z Polski, Rosji, Ukrainy, Wietnamu. Tematyka powyższa wiąże się z cierpieniem, bólem i próbą odnalezienia swojego miejsca na nieprzyjaznej ziemi, na której przyszło mieszkać ludziom skazanym na zesłanie. Problematykę Syberii ujmuje wieloaspektowo.
23% rabatu
28,66
37,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Zakon bazyliański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajow ościennych
SPIS TREŚCI Słowo redaktorów I. W RZECZYPOSPOLITEJ Tomasz Kempa Unicki ośrodek zakonny w Wilnie i jego rola w reformie bazylianów przeprowadzonej przez metropolitę Józefa Welamina Rutskiego ks. Tadeusz Śliwa Koadiutoria Korsaka. Starania o mianowanie bazylianina o. Rafała Korsaka koadiutorem unickiego metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego Jacek Krochmal Rola bazylianów we wprowadzaniu unii kościelnej w eparchii przemysko-samborskiej w latach 1610–1693 Radosław Dobrowolski Status i rola monasteru supraskiego w dziejach Cerkwi unickiej XVII–XIX w. Andrzej Gil Monaster lubelski w XVII i XVIII w. Przyczynek do dziejów monastycyzmu wschodniego na zachodnich krańcach eparchii chełmskiej Beata Lorens Warunki życia w monasterach bazyliańskich w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w XVIII w. II. POD ZABORAMI ks. Stanisław Nabywaniec Bazylianie w eparchii przemyskiej po pierwszym rozbiorze Polski Irena Wodzianowska Bazylianie prowincji ruskiej w 1827 r. Roman Pelczar Rola zakonu bazyliańskiego w działalności szkół ludowych na terenie eparchii przemyskiej w czasach zaborów (do 1873 r.) – wybrane zagadnienia Anna Krochmal Rola bazylianów w życiu religijnym eparchii przemyskiej w XIX w. – zarys problematyki III. W KRAJACH OŚCIENNYCH Jaroslav Coranič Prehľad vývoja Rádu sv. Bazila Veľkého a Rádu sestier sv. Bazila Veľkého na Slovensku po roku 1918 IV. W KULTURZE Maria Pidłypczak-Majerowicz „Menologium bazyliańskie” Ignacego Kulczyńskiego – forma i treść księgi Joanna Getka Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie jako czynnik kształtujący tożsamość kulturową i narodową społeczności unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII w. Oksana Shkurgan Repertuar pieśni nabożnych wykonywany w czasie misji bazyliańskich prowadzonych w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w. Bibliografia O Autorach Indeks geograficzny
23% rabatu
46,47
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Hierofanie wierzenia obrzędy Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem
SPIS TREŚCI Stanisław Rosik, Wprowadzenie Część I. Symbole i... idole — na styku kultur Aleksandr Musin, Marija Żeltowa, Olga Tarabardina, Elena Tianina, Kamienne artefakty z epoki neolitu i wczesnej epoki żelaza jako amulety średniowiecznego Nowogrodu Paweł Szczepanik, Wczesnośredniowieczne miniaturowe figurki antropomorficzne z terenów Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Próba interpretacji Janusz Cieślik, Idol ze Zbrucza. Zabytek z XI wieku? Andrzej Pleszczyński, Krzyż - Drzewo Życia z wrocławskiego kościoła Świętego Krzyża. Znaczenie i kontekst kulturowy wyobrażenia Część II. Pamięć, groby i zaświaty Kamil Kajkowski, Symbolika wczesnośredniowiecznych depozytów szkieletów koni z ziem polskich Andrzej Janowski, Czy groby komorowe z X i początku XI wieku z ziem władztwa wczesnopiastowskiego i Rusi są pochówkami pierw­szych chrześcijan? Mariusz Bartnicki, Ceremoniał pogrzebowy władców ruskich w XII i XIII wieku Katarzyna Skrzyńska, Czekanowskie Ueu de Memoire. Obraz archeo­logiczny
23% rabatu
41,47
53,55 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia
SPIS TREŚCI Wprowadzenie „Oto mój dom ubogi". Powroty Polaków na prowincję po 1793 roku 1. Melancholia i nostalgia galicyjska, czyli stanisławowskie potyczki z prowincją 2. Wybór czy konieczność? 3. Prowincjo, „ty jesteś jak zdrowie"! 4. „Mama z błogosławieństwem czeka mię na progu..." 5. „Daremne projekta" 6. Sarmaccy rozbitkowie 7. Pomiędzy deklaracją a modą 8. Literacki „głos z Litwy" Listy Hugona Kołłątaja do księgarza i wydawcy krakowskiego Jana Maja ze stycznia i lutego 1807 roku 1. Historia znajomości 2. Trudny powrót na Wołyń 3. Korespondencja - dziennik 4. Ponowne aresztowanie 5. Droga na Północ 6. Jakobin i rosyjscy prominenci 7. „Zabawy" literackie 8. Nil desperandum Księdza Hugona Kołłątaja listy pisane w czasie uwięzienia w roku 1807 Zasady wydania Granice obcości. Ku przestrzeni wykorzenienia i niewoli Hugona Kołłątaja i Juliana Ursyna Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i mia­steczka wołyńskie 1. Dwa obrazy Wołynia 2. Poczta wołyńska 3. Zimowa peregrynacja .jakobina" 4. Kresowe reminiscencje historyczne 5. Podróże w stylu sentymentalnym i romantycznym Rok 1812 we wspomnieniach Kazimierza Brodzińskiego 1. Kilka uwag o „dzienniczku" wojskowym Kazimierza Brodzińskiego 2. Bellona i Muzy (1809-1813) 3. „Acherontu smutne urwiska" 4. O polskim Cyncynacie, który nie powrócił do rodzinnej wioski 5. „Piękna mara senna" „O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!...". Ucieczka jezuitów połockich przed wojskami napoleońskimi w 1812 roku w poetyckiej relacji Jana Mihanowicza SJ Wyimki z biografii jezuitów białoruskich 1. „Radość" i „troska" - ucieczka - rok 1812 2. „Radość" - wskrzeszenie - rok 1814 3. „Troska" - wypędzenie - rok 1820 Polityczne konteksty dramatu Józefa Morelowskiego pt. Józef 1. Amfion w jezuickiej sutannie 2. Wołyński Rzymianin 3. Rosyjski faraon Józef Morelowski, Józef. Drama w pięciu aktach Zasady wydania Bibliografia Nota edytorska Spis ilustracji Indeks osób
23% rabatu
49,57
64,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Oblicza mediewalizmu II Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza
SPIS TREŚCI Wprowadzenie ANDRZEJ DĄBRÓWKA, MACIEJ MICHALSKI, Wstęp MACIEJ MICHALSKI, Mediewalizm w kulturze popularnej - dalszy ciąg wstęp Część I. Translatio stndii w kulturze intelektualnej i literackiej średnio­wiecza MIECZYSŁAW MEJOR, Rozważania o antyku w polskim średniowieczu DOROTA GACKA, „Diabeł narodził się w Atenach", czyli o niechęci do antyku w Eklodze Teodula PIOTR SALWA, Wczesna recepcja Dekameronu Boccaccia we Francji (1414 - 1545) MARIA WICHOWA, Exhortatio ad paenitentiam Dominika z Prus (Kartuza, 1382-1460) i parafrazy tego dzieła w polskiej poezji zakonnej. Transfer średniowiecznej duchowości do barokowego nauczania franciszkańskiego Część II. Mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej MARIUSZ KAZAŃCZUK, Czy Bartosz Paprocki korzystał z Kroniki Galla? DOROTA GACKA, Z jakiego rękopisu Galla Anonima korzystał Bartosz Paprocki? (aneks do artykułu Mariusza Kazańczuka) MAŁGORZATA RYGIELSKA, Chrześcijaństwo w Polsce wieków śred­nich w ujęciu Ignacego Lubicz Czerwińskiego MATEUSZ KOSONOWSKI, Problem recepcji dzieła De imitatione Christi (przypisywanego Tomaszowi z Kempen) w Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza MAŁGORZATA DELIMATA-PROCH, Kiedy obca (władczyni polskiego średniowiecza) staje się wrogiem? Refleksja na temat narzędzi i źródeł inspiracji autorów popularnonaukowych opracowań dziejów Polski końca XIX i początków XX wieku ADAM REGIEWICZ, Polityczność średniowieczności. Dante - Villon - Chaucer, czyli dyskurs władzy w literaturze popularnej TOMASZ GRZEBYK, Refleksja nad sposobem ukazania średniowiecza we współczesnej kinematografu — edukacja czy popularyzacja?
23% rabatu
37,18
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Średniowieczni władcy i ich otoczenie
SPIS TREŚCI JERZY SPERKA, Wprowadzenie PIOTR BOROŃ, Palatyn – wojewoda – żupan. Tytuły i zakres władzy najwyższego urzędnika w krajach słowiańskich we wczesnym średniowieczu LEONTIJ WOJTOWYCZ, Fenomen halickich bojarów i ich stosunki z książętami KRZYSZTOF GUZIKOWSKI, Słowianie i Niemcy w otoczeniu zachodniopomorskiego księcia Barnima I (1234–1278) – powstanie nowej elity władzy MAREK SMOLIŃSKI, [...] familiaris nostri specialiter et dilectus… Joannici w służbie władców Czech i Rzeszy Niemieckiej w dobie odnowienia Królestwa Polskiego w 1295 roku JERZY RAJMAN, „Ludzie króla” wśród mieszkańców Krakowa w XIV wieku. Rzemieślnicy i usługodawcy JERZY SPERKA, Rycerze śląscy w służbie i otoczeniu królów Polski w drugiej połowie XIV i w pierwszej połowie XV wieku MICHAŁ PAWLAK, Demetriusz Pepagomenos: sylwetka bizantyńskiego medyka i jego rola w dziejach dynastii Paleologów w pierwszej połowie XV wieku SOBIESŁAW SZYBKOWSKI, Kujawscy, dobrzyńscy i łęczyccy faworyci Władysława Jagiełły BOŻENA CZWOJDRAK, Skład narodowościowy dworów polskich królowych w późnym średniowieczu ZOFIA WILK-WOŚ, Między kancelarią królewską a biskupią – o drogach i kierunkach kariery notariuszy kancelarii królewskiej w późnośredniowiecznej Polsce JANUSZ GRABOWSKI, Współpracownicy i dworzanie Janusza II, księcia mazowieckiego (1471–1495). Ze studiów nad otoczeniem władców prowincjonalnych w późnym średniowieczu TOMASZ ROMBEK, Elżbieta Rakuska wobec otoczenia Kazimierza IV Jagiellończyka (1454–1492) KAROL NABIAŁEK, Z dworu książęcego na dwór królewski. Zmiana w elitach władzy w Polsce w początkach panowania Zygmunta I Starego
23% rabatu
50,34
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Recepcja i odrzucenie Kontakty międzykulturowe w średniowieczu
SPIS TREŚCI Wprowadzenie LESZEK SŁUPECKI, O V Kongresie WOJCIECH FAŁKOWSKI, Historia Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Zamierzenie, które nie miało prawa się udać MAREK KONOPKA, LUX ET LAUS dla Mistrzów V Kongres Mediewistów Polskich. Rzeszów, 20–24 września 2015 roku – lista zgłoszonych wykładów i posterów Część I. Wykłady plenarne ANDRZEJ BUKO, Kronika halicko-wołyńska i archeologia: przykład badań na Górze Katedralnej w Chełmie WŁADYSŁAW DUCZKO, Skandynawowie w Europie Wschodniej i na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu. Recepcja i odrzucenie – kiedyś i dzisiaj ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, O potrzebie uprawiania mediewistyki albo o „Polakach-idiotach”. Drobne uwagi do wielkiego problemu JONATHAN SHEPARD, Anglo-Danish ‘empire-building’, Rus and Byzantium: a background for Bolesław Chrobry? RUDOLF SIMEK, Demons at work? The Machinations of Demons in Scandinavian History of the Early Middle Ages JERZY STRZELCZYK, „Arianizm” jako religijna alternatywa u ludów germańskich na przełomie starożytności i średniowiecza STANISŁAW SUCHODOLSKI, Bolesław Śmiały i Władysław Herman w świetle swoich monet, czyli co numizmatyka wnosi do poznania historii Polski w drugiej połowie XI wieku PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK, Mediewistyka jako antropologia JERZY WYROZUMSKI, Jan Długosz. Życie i dzieło Część II. Mediewistyka lwowska XIX i XX wieku, do 1939 roku WOJCIECH IWAŃCZAK, Epoka husycka w badaniach Antoniego Prochaski BARBARA KLASSA, Stosunki Polski z Rusią w średniowieczu w ujęciu Oswalda Balzera ????? ???????, ????????????? ???????????? ?? ????????? ???????? „Kwartalnik Historyczny” ??????????? ??????? JERZY MATERNICKI, Tadeusz Wojciechowski i Stanisław Zakrzewski: drogi ich rozwoju naukowego i poglądy metodologiczne PAWEŁ SIERŻĘGA, Historia średniowiecza na studium historycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza (organizacja i program studiów)
23% rabatu
48,02
62,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
4
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka