Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego
Spis treści Wykaz skrótów nazw bibliotek Wprowadzenie Rozdział 1: „Prawdziwie w żelaznym wieku nieustannych wojen pan złoty”. Wierszowane funeralia po śmierci Jana III Sobieskiego Rozdział 2: „Nie mówić, ale płakać, by potrzeba”. Poezja polityczna sejmu konwokacyjnego Rozdział 3: Hannibal ad portas. Czas konfederacji wojskowych w Koronie i na Litwie w zwierciadle poezji okolicznościowej Rozdział 4: Sobiescy w walce o koronę 4.1. „Ma wymalowane na twarzy wykluczenie od korony”. Kandydatura Jakuba Sobieskiego w wierszach elekcyjnych 4.2. Debetur utrique corona. Aleksander i Konstanty Sobiescy w okolicznościowych wierszach bezkrólewia 4.3. „Czas by też już tych fochów, Marysieńko, poprzestać”. Polityczna muza wobec działań Marii Kazimiery Rozdział 5: „Machiawelizmem zarażony” – kandydatura Franciszka Ludwika de Conti Rozdział 6: „Non exuperabile Saxum”. Kandydatura Fryderyka Augusta, elektora saskiego w wierszach interregnum Rozdział 7: „Francuz, Niemcy, Polacy idą do korony”. Pomniejsze kandydatury polskie i obce Zakończenie Bibliografia Indeks
23% rabatu
60,06
78,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawa człowieka i ich ochrona
SPIS TREŚCI: Wstęp CZĘŚĆ I ZAGROŻENIA I NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA GRZEGORZ BAZIUR Zagrożenia podstawowych praw człowieka w Europie w kontekście kryzysu migra-cyjnego i zagrożenia terrorystycznego w latach 2015–2017 ALEKSANDRA NOWAK Czy państwo-sygnatariusz konwencji praw człowieka powinno przedkładać bezpie-czeństwo narodowe ponad prawa człowieka? EWA RODZIK Szanse na społeczną integrację uchodźców w Polsce RYSZARDA STASIAK Zmiany struktur i właściwości sądów powszechnych w Polsce a prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy KATARZYNA PISKRZYŃSKA Zagrożenie bezpieczeństwa na przykładzie wybranych punktów zapalnych „zimnej wojny” w myśli politycznej Zbigniewa Brzezińskiego PIOTR LITKA, GRZEGORZ PAWLIKOWSKI Prawa człowieka a utworzenie i działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (2014–2018) JOANNA JARCZAK, HENRYK NOGA Stosowanie kary śmierci w Europie i Polsce – wybrane aspekty MARCIN JASTRZĘBSKI Wykonanie mandatu parlamentarnego w kontekście prawa do wolnych wyborów z art. 3 Protokołu 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka FILIP RADONIEWICZ Problematyka inwigilacji prowadzonej za pomocą środków technicznych w orze-cznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka CZĘŚĆ II OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA GRZEGORZ ĆWIĘKAŁA Ochrona praw pracowniczych w amerykańskich ligach zawodowych w XXI wieku ALEKSANDRA MAGIERA Przestrzeganie art. 4 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a problem współczesnego niewolnictwa na przykładzie Republiki Nigru MARIA DZIEWANOWSKA Polskie i europejskie standardy ochrony praw dziecka – wybrane zagadnienia ADAM JAKUSZEWICZ Wolność wypowiedzi pracowników w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zarys problematyki EWA NIEMIEC Nieostrość pojęcia człowieka w kontekście filozoficznym i empirycznym jako problem prawny MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY Prawa konsumenta w uniwersalnym i europejskim systemie ochrony praw człowieka ŁUKASZ SZYMAŃSKI Ochrona praw człowieka w polityce Polski i Unii Europejskiej wobec imigrantów PIOTR ZIĘBA Pojednanie w cieniu historii i polityki? Analiza wyników badań socjologicznych dotyczących stosunku Polaków do Niemców w latach 1990–2016 RENATA GAWOR, ZBIGNIEW MAŁODOBRY Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wobec współczesnych dylematów etycznych SEBASTIAN CZECHOWICZ Prawne gwarancje poszanowania praw człowieka wobec wyłączenia skutecznego stosowania tzw. klauzuli sumienia pacjenta w przypadku powszechnego obowiązku szczepień w Polsce KRZYSZTOF ŻARNA Działalność sądów ad hoc na przykładzie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii
23% rabatu
36,96
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej myśli histor
Spis treści Wstęp Jerzy Maternicki, Obrazy dziejów jako przedmiot badań historiograficznych Andrzej Wierzbicki, Hipotezy powstania państwa polskiego drogą podboju „zewnątrzetnicznego” w historiografii polskiej od końca XVIII do połowy XIX wieku ?????? ??????????, ????? ???? ?????????? ? ??????????? ??????????? ????????????? ??? ???????? (Obraz Rzeczypospolitej w romantycznej historiografii ukraińskiej XIX wieku) Andrzej Stępnik, Ukraina i Ukraińcy w koncepcjach „przedmurza”. Preferencje polskich romantyków ????????? ??????????????, ?????????? ???? ? ??????????’??????? ????????????? ?????? ???????? ??? – ??????? ?? ??. (Unia lubelska we wschodniosłowiańskiej historiografii drugiej połowy XIX – początku XX wieku) Jolanta Kolbuszewska, Warszawska szkoła historyczna wobec unii polsko-litewskich Joanna Pisulińska, Polska XVI wieku w pracach historycznych Wincentego Zakrzewskiego Paweł Sierżęga, Obraz I Rzeczypospolitej w pracach Ludwika Kubali Mariola Hoszowska, Dawna Rzeczpospolita we wczesnych pracach Wiktora Czermaka (1882–1887) Norbert Morawiec, „Pany! ne bijte sia, to wse Moskali roblat – tatarszczyna!”. Agatona Gillera i Franciszka Henryka Duchińskiego konstruowanie „turańskości Moskali” ??????? ???????, ?????? ?????, M?? «?????» ?? «?????». ???????? ????????? ??????? ? ??????????? ?????? ? ???????????? ????????? ????? ??????? ???-????????? (Między „Innym” a „Obcym”. Polityka polskiego państwa na ziemiach ukraińskich w badaniach galicyjskich uczniów Michała Hruszewskiego) Eugeniusz Koko, Stanowisko Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego ????? ???????, ????????? ??????? – ??????? ???????. ????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????? (Stanisław Kutrzeba – Oswald Balzer. Długa dyskusja o ustroju dawnej Polski) Tomasz Maćkowski, Prusy Królewskie i ich związek z Koroną w badaniach historyków polskich II Rzeczypospolitej Piotr Pasisz, Problematyka upadku Rzeczypospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. Wybrane przykłady Rafał Stobiecki, Idea jagiellońska w środowisku polskich emigrantów politycznych po 1945 roku Jurate Kiaupiene, Pojęcie i interpretacja wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów we współczesnej historiografii litewskiej
23% rabatu
40,04
52,00 zł
Dodaj
do koszyka
Doświadczanie choroby w rodzinie
Spis treści Wstęp Beata Tobiasz-Adamczyk Choroba – wyzwanie dla rodziny. Wybrane aspekty przeżywania choroby przez rodzinę Anna Linek Razem w chorobie. Specyfika bliskich relacji w sytuacji choroby Włodzimierz Piątkowski, Renata Bogusz Rola rodziny w systemie samoleczenia. Perspektywa socjomedyczna Ewa Domagała-Zyśk Rodzina w procesie wspierania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci z chorobami przewlekłymi Sabina Lucyna Zalewska Objawy depresji dziecka i ich wpływ na funkcjonowanie całej rodziny. Badania narracyjne Michał Skrzypek, Katarzyna Kowal Doświadczenie choroby jako fenomen interakcyjny osadzony w kontekście socjokulturowym. Teoretyczno-empiryczne studium zespołu Pradera-Williego Beata Szluz Kobieta o wsparciu rodziny po utracie znaczącej symbolicznie części ciała Sabina Pawlas-Czyż Opiekun nieformalny w procesie udzielania wsparcia w obliczu choroby onkologicznej w rodzinie Iryna Drozd Choroba psychiczna w rodzinie Agnieszka Kozdroń Choroba jako doświadczenie transformujące o progresywnym wpływie na system rodzinny Tomasz Ocetkiewicz Obciążenia opiekunów rodzinnych osób starszych Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Ewelina Łęgowska Obciążenia opiekunów rodzinnych osób u kresu życia w domach Justyna Kurtyka-Chałas Kryzys choroby w kontekście opieki nad osobą starszą w rodzinie – wybrane aspekty teoretyczne Beata Krzesińska-Żach Towarzyszenie w chorobie i cierpieniu rodzica Katarzyna Błaszczuk Zaspokajanie potrzeb rodziny pacjenta w chorobie przewlekłej i paliatywnej Noty o autorach
23% rabatu
30,80
40,00 zł
Dodaj
do koszyka
Odmiany pamięci Rozprawy i eseje z filozofii kultury
Spis treści Od redaktorów Witold Nowak Odmiany pamięci. Wprowadzenie do problematyki Stanisław Gałkowski Wychowanie jako pamięć kultury Przemysław Paczkowski Między psychologią a metafizyką. Arystoteles i Platon o pamięci i anamnezie Witold Nowak Kolekcja jako znak pamięci Marek Ruba O domniemanych pożytkach z niepamięci Paweł Przywara Redukcja fenomenologiczna jako metodyczna amnezja Witold Nowak Vanitas i niepamięć – szkic o obrazie A. da Peredy y Salgado Vanitas vanitatum
23% rabatu
23,10
30,00 zł
Dodaj
do koszyka
Krytyka w stosunkach pracy
SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ II Krytyka a wolność słowa 1. Prawne pojęcie wolności słowa 2. Wolność słowa w polskich konstytucjach (standard krajowy) 3. Wolność słowa w aktach ponadnarodowych (standard uniwer­salny i europejski) 4. Granice wolności wypowiedzi a zjawisko krytyki 5. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ III Krytyka w stosunkach pracy a prawa człowieka 1. Pojęcie praw człowieka i ich podział 2. Prawa człowieka a swoboda wypowiedzi 3. Krytyka w stosunkach pracy jako przejaw wolności słowa a jej wpływ na wspólnotowość zakładu pracy 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ IV Krytyka a godność pracownika 1. Godność pracownika jako wartość w świetle przepisów Kodeksu pracy 2. Krytyka jako przykład naruszenia godności pracownika w sto­sunkach pracy 3. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ V Skutki prawne stosowania nieuzasadnionej krytyki w stosunkach pracy 1. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu pracy 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna 3. Odpowiedzialność karnoprawna 4. Wnioski końcowe Zakończenie Bibliografia Orzecznictwo Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Orzeczenia i Postanowienia Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Akty Normatywne Akty prawa międzynarodowego Akty prawa wspólnotowego Ustawy Netografia
23% rabatu
48,51
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zasoby niematerialne w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych
SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Koncepcja tworzenia przewag konkurencyjnych w teorii zarządzania 1.1. Konkurencyjność w teoriach organizacji 1.2. Istota przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 1.3. Zdolność przedsiębiorstw do osiągnięcia przewag konkurencyjnych 1.4. Proces tworzenia przewag konkurencyjnych a przedsiębiorczość strategiczna ROZDZIAŁ II. Zasoby niematerialne a zasobowa koncepcja budowy i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 2.1. Zasobowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa 2.2. Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej 2.3. Przegląd koncepcji budowy przewag konkurencyjnych w oparciu o zasoby niematerialne 2.4. Wiedza oraz zaufanie jako kluczowe zasoby niematerialne tworzące przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw 2.5. Więzi międzyorganizacyjne w procesie utrwalania i budowy przewag konkurencyjnych ROZDZIAŁ III. Charakterystyka przedsiębiorstwa przygranicznego 3.1. Konceptualizacja pojęcia przygraniczności oraz transgraniczności 3.2. Charakterystyka oraz możliwości tworzenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw przygranicznych 3.3. Zasoby niematerialne a zdolność dostosowania się przedsiębiorstw sfery MSP do uwarunkowań środowiskowych ROZDZIAŁ IV. Budowa przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa MSP należące do inteligentnych specjalizacji na obszarach przygranicznych 4.1. Podstawy metodyczne prowadzenia badań Założenia badawcze Model badawczy Narzędzia badawcze, operacjonalizacja Przebieg badań 4.2. Charakterystyka badanego przedmiotu i obszaru badań 4.3. Niematerialne zasoby MSP w procesie podejścia strategicznego do realizacji procesów gospodarczych 4.4. Wiedza jako kluczowy zasób niematerialny przedsiębiorstw MSP a zdolność kreowania przewag 4.5. Potencjał konkurencyjny zasobów niematerialnych przedsiębiorstw przygranicznych MSP w procesie internacjonalizacji i budowy przewag konkurencyjnych
23% rabatu
44,66
58,00 zł
Dodaj
do koszyka
Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich
SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Środowisko przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich - uwagi wprowadzające 1. Definicja przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich 2. Delimitacja przestrzeni kosmicznej 3. Środowisko przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich jako przedmiot ochrony prawnej 4. Problemy środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich związane z dzia­łalnością człowieka w kosmosie 4.1. Śmieci kosmiczne 4.1.1. Pojęcie śmieci kosmicznych 4.1.2. Skala zjawiska i źródła jego powstawania 4.1.3. Zagrożenia 4.1.4. Sposoby usuwania śmieci kosmicznych 4.2. Skażenie radioaktywne 4.3. Skażenie biologiczne 4.4. Inne 5. Podsumowanie ROZDZIAŁ II Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich w międzynarodo­wej praktyce traktatowej 1. Corpus Iuris Spatialis 1.1. Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieski­mi z 1967 r. 1.2. Porozumienie dotyczące działalności państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich z 1979 r 1.3. Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 r. 1.4. Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną z 1975 r. 1.5. Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiek­tów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną w 1968 r. 2. Inne umowy 2.1. Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni ko­smicznej i pod wodą z 1963 r. 2.2. Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej z 1972 r. 2.3. Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wro­gich z 1977 r. 3. Podsumowanie ROZDZIAŁ III Ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich w międzynarodo­wej praktyce pozatraktatowej 1. Pierwsze międzynarodowe inicjatywy związane z ochroną środowiska kosmosu 1.1. Międzynarodowy Instrument w sprawie Ochrony Środowiska przed Szkodą Spowodowaną przez Śmieci Kosmiczne 1.2. Wytyczne IADC w sprawie Ograniczania Śmieci Kosmicznych 2. Problem ochrony środowiska kosmosu z perspektywy Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Rozwój idei ochrony środowiska kosmosu w ONZ 2.2. Wytyczne w sprawie Ograniczania Śmieci Kosmicznych 2.3. Wytyczne w sprawie Długoterminowej Trwałości Działań w Przestrzeni Kosmicznej 3. Problem ochrony środowiska kosmosu z perspektywy Unii Europejskiej i Euro­pejskiej Agencji Kosmicznej 3.1. Uwagi wprowadzające 3.2. Europejski Kodeks Postępowania w sprawie Ograniczania Śmieci Ko­smicznych 3.3. Międzynarodowy Kodeks Postępowania w sprawie Działań w Przestrze­ni Kosmicznej 3.4. Dokumenty Europejskiej Agencji Kosmicznej 4. Standardy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 5. Ochrona planetarna ciał niebieskich 6. Podsumowanie ROZDZIAŁ IV Zasady międzynarodowego prawa środowiska a ochrona środowiska przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich 1. Zasada zrównoważonego rozwoju 1.1. Ogólna charakterystyka 1.2. Zasada zrównoważonego rozwoju a ochrona środowiska kosmosu 1.2.1. Wspólne dziedzictwo ludzkości 1.2.2. Wspólna troska ludzkości 1.2.3. Uwagi na tle doktryny i soft law 2. Zasada sic utere tuo ut alienum non laedas 2.1. Ogólna charakterystyka 2.2. Zasada sic utere tuo ut alienum non laedas a ochrona środowiska kosmosu 3. Zasada prewencji i zasada ostrożności 3.1. Ogólna charakterystyka 3.2. Zasada prewencji i zasada ostrożności a ochrona środowiska kosmosu 4. Zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności 4.1. Ogólna charakterystyka 4.2. Zasada wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności a ochrona środowiska kosmosu 5. Zasada „zanieczyszczający płaci” 5.1. Ogólna charakterystyka 5.2. Zasada „zanieczyszczający płaci” a ochrona środowiska kosmosu 6. Podsumowanie
23% rabatu
36,96
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Problemy samorządu terytorialnego w debatach sejmowych
Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Teorie decyzji - zarys problematyki 1.1. Normatywna i opisowa teoria decyzji 1.2. Teoria decyzji politycznych 1.3. Politologiczna analiza decyzyjna 1.3.1. Modele i typy analizy decyzyjnej 1.3.2. Kategorie analizy decyzyjnej Rozdział 2 Systemowa analiza decyzyjna 2.1. Sytuacja decyzyjna 2.2. Decydent, ośrodek decyzyjny 2.3. Proces decyzyjny 2.4. Decyzja Rozdział 3 Propozycja modelu analizy debaty sejmowej 3.1. Sejm jako ośrodek decyzyjny w ujęciu systemowym 3.2. Model analizy decyzyjnej debaty sejmowej 3.2.1. Sytuacja decyzyjna 3.2.2. Ośrodek decyzyjny 3.3.3. Proces decyzyjny 3.3.4. Decyzja Rozdział 4 Projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako przedmiot debaty sejmowej 4.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny 4.2. Proces decyzyjny 4.3. Decyzja Rozdział 5 Projekt nowelizacji Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre­zydenta miasta jako przedmiot debaty sejmowej 5.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny 5.2. Proces decyzyjny 5.3. Decyzja Rozdział 6 Projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych orga­nów publicznych jako przedmiot debaty sejmowej 6.1. Sytuacja decyzyjna i ośrodek decyzyjny 6.2. Proces decyzyjny 6.3. Decyzja
23% rabatu
47,74
62,00 zł
Dodaj
do koszyka
Akceptacja człowieka do środowiska pracy
Wstęp ROZDZIAŁ I Psychospołeczna struktura środowiska pracy 1.1. Środowisko pracy jako jedno z podstawowych środowisk życia człowieka dorosłego 1.2. Praca zawodowa w strukturze środowiska pracy 1.3. Role zawodowe i ich statusy „w roli” konstruktorów środowiska pracy 1.4. Aksjologiczne podstawy pracy i środowiska pracy 1.5. Przyszłość pracy i środowiska pracy w kontekście wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego ROZDZIAŁ II Podmiotowe czynniki adaptacji do środowiska pracy 2.1. Adaptacja i jej wymiary, z uwzględnieniem środowiska pracy 2.2. Kompetencje komunikacyjne a adaptacja w środowisku pracy 2.3. Aspiracje zawodowe jako czynnik adaptacji w środowisku pracy 2.4. Postawy wobec pracy i środowiska pracy 2.5. Motywacja zawodowa a jakość funkcjonowania człowieka w środowisku pracy 2.6. Motywowanie do pracy 2.7. Identyfikacja z zawodem i środowiskiem pracy ROZDZIAŁ III Czynniki fizyczne a adaptacja w środowisku pracy 3.1. Klasyfikacje czynników fizycznych 3.2. Znaczenie światła i barwy w środowisku pracy 3.3. Hałas 3.4. Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne 3.5. Zapylenie 3.6. Minimalizowanie barier adaptacji w fizycznym środowisku pracy ROZDZIAŁ IV Korzyści z adaptacji w środowisku pracy 4.1. Satysfakcja zawodowa a zadowolenie z pracy 4.2. Czynniki warunkujące osiąganie satysfakcji zawodowej 4.3. Znaczenie satysfakcji zawodowej dla jednostki i organizacji, z uwzględnieniem problemów adaptacji zawodowej 4.4. Kariera i sukces jako efekt adaptacji zawodowej ROZDZIAŁ V Psychospołeczne czynniki nasilające ryzyko dezadaptacji w środowisku pracy 5.1. Stres i frustracje 5.2. Konflikty w środowisku pracy 5.3. Agresja i przemoc w stosunkach zawodowych 5.4. Sposoby przeciwdziałania agresji 5.5. Mobbing – charakterystyka problemu 5.6. Przyczyny, symptomy i konsekwencje mobbingu 5.7. Przeciwdziałanie i obrona przed mobbingiem ROZDZIAŁ VI Konsekwencje dezadaptacji zawodowej dla bio-psycho-społecznego funkcjonowania pracownika 6.1. Wypalenie zawodowe 6.2. Pracoholizm 6.3. Choroby zawodowe ROZDZIAŁ VII Kształcenie ustawiczne w przygotowaniu do adaptacji zawodowej 7.1. Kształtowanie kompetencji zawodowych w zintegrowanym procesie edukacyjnym 7.2. Miejsce edukacji dorosłych w kształceniu zawodowym 7.3. Rozwój zawodowej edukacji dorosłych w Polsce 7.4. Formy edukacji zawodowej dorosłych w Polsce w kontekście rozwiązań wybranych krajów Unii Europejskiej 7.5. Uwarunkowania i bariery edukacji zawodowej dorosłych Polaków 7.6. Orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe
23% rabatu
33,88
44,00 zł
Dodaj
do koszyka
Na granicy przestrzeni Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy
SPIS TREŚCI Wrota kościelne i ich twórca. W kręgu symbolu W przestrzeni granicznej Rzeźbiarz i wątki autobiograficzne dzieła Artyści poprzez ich prace. Wybrani autorzy MISTAGOGIA • BRONISŁAW CHROMY • W POSZUKIWANIU FORMY Wprowadzenie REALIZACJE Włoskie projekty i Brama Pamięci w Nienadówce Pomnik Męczeństwa Narodów w Tarnowie Drzwi Papieskie w Tarnowie Brama Jubileuszowa w Nowym Sączu MISTAGOGIA • OD MARTYROLOGII DO MISTYKI Obszary graniczne i bramy Chromego Drzwi i przestrzeń graniczna w refleksji autobiograficznej rzeźbiarza METAN0IA • GUSTAW ZEMŁA • FORMA I METAFORA Wprowadzenie REALIZACJE Drzwi Papieskie w Olsztynie Drzwi do raju, Drzwi do przeszłości. Wrota metaforyczne Caritas i Ave Maria na drzwiach w Konstancinie-Jeziornie METANOIA • RETROSPEKCJE I ZAPIS PAMIĘCI Bramy Gustawa Żemły. Między formą plastyczną a figurą literacką Drzwi i plastyczna autobiografia rzeźbiarza ANABASIS • IGOR MITORAJ • PRZESTRZEŃ ZNACZĄCA Wprowadzenie REALIZACJE Drzwi Anielskie w Rzymie Drzwi Anielskie w Warszawie Drzwi w Chateau-Confoux ANABASIS • SYMBOL I GRANICA Mitoraj i jego bramy. Przenikanie przestrzeni Identyfikacja i substytucja. Od sakralności formy do ikonografii chrześcijańskiej WSPÓŁCZESNE DRZWI Z BRĄZU • W POSZUKIWANIU ANALOGII Rozwiązania formalne. Inspiracje i innowacje Opowieści autobiograficzne artystów na drzwiach zapisane. Autobiografia duchowa Podsumowanie
25% rabatu
126,75
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zasada autonomii regulaminowej Sejmu Senatu i Zgromadzenia Narodowego w polskim prawie parlamentarnym
Zasada autonomii regulaminowej Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego w polskim prawie parlamentarnym Rozważania na tle uregulowań Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku
23% rabatu
48,51
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Partnerstwo publiczno-społeczne jako zasada w prawie administracyjnym
SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Partnerstwo publiczno-społeczne – pojęcie, zakres i istota 1. Uwagi wprowadzające 2. Pojęcie partnerstwa 2.1. Pojęcie partnerstwa w naukach prawnych 2.2. Pojęcie partnerstwa na gruncie prawa publicznego 3. Koncepcja partnerstwa w prawie administracyjnym 3.1. Podmiot publiczny jako strona partnerstwa publiczno-społecznego 3.2. Partner społeczny 3.3. Przedmiot partnerstwa 4. Podsumowanie ROZDZIAŁ II Polityki publiczne jako forma działania administracji 1. Uwagi wprowadzające 2. „Decyzje” jako przedmiot działania administracji 3. Polityki publiczne jako formy powiązań polityki i administracji publicznej 4. Formy działania administracji odzwierciedlające polityki publiczne 5. Podsumowanie ROZDZIAŁ III Relacje znaczeniowe pomiędzy partnerstwem publiczno-społecznym a partycypacją oraz współdziałaniem 1. Uwagi wprowadzające 2. Partycypacja 2.1. Źródła i pojęcie partycypacji 2.2. Formy partycypacji 3. Współdziałanie 3.1. Koncepcje współdziałania w nauce prawa administracyjnego 3.2. Pojęcie współdziałania w ujęciu funkcjonalnym i pojęcia podobne 4. Partycypacja i współdziałanie a partnerstwo publiczno-społeczne 5. Podsumowanie ROZDZIAŁ IV Zasady w prawie administracyjnym 1. Uwagi wprowadzające 2. Koncepcje zasad prawa w ujęciu doktryny 2.1. Pojęcie zasady prawa w prawoznawstwie 2.2. Zasady prawa administracyjnego 2.3. Katalogi zasad prawa administracyjnego 3. Relacja między wartościami i zasadami w prawie administracyjnym 4. Podsumowanie ROZDZIAŁ V O zasadniczości koncepcji partnerstwa publiczno-społecznego 1. Uwagi wprowadzające 2. Pojęcie zasady partnerstwa publiczno-społecznego 3. Systemowa koncepcja administracji publicznej 4. Koncepcja good governance 5. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego i partnerstwo w języku aktów normatywnych prawa administracyjnego 5.1. Konstytucyjna zasada partnerstwa i dialogu 5.2. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego w rozporządzeniach Unii Europejskiej 5.3. Zasada partnerstwa publiczno-społecznego w ustawodawstwie krajowym 5.4. Partnerstwo w języku aktów normatywnych 5.5. Partnerstwo lokalnego współdziałania na rzecz rozwoju jako szczególna postać partnerstwa. 5.5.1. Podmioty tworzące i charakter członkostwa 5.5.2. Struktura wewnętrzna i przedmiot działania 5.5.3. Odpowiedzialność 6. Uczestnictwo i współdziałanie partnerów społecznych w kształtowaniu polityk publicznych – pozostałe podstawy normatywne i formy 6.1. Regulacje o charakterze kompleksowym 6.2. Regulacje o charakterze rozproszonym 6.2.1 Podstawy prawne konsultacji 6.2.2 Podstawy normatywne i formy działań wspólnych 7. Koncepcja zintegrowana zasad prawa i jej znaczenie dla ustalania zasady partnerstwa publiczno-społecznego w prawie administracyjnym 7.1. Charakter normatywny 7.2. Walor ogólności wypowiedzi 7.3. Uzasadnienie aksjologiczne zasady partnerstwa publiczno-społecznego 8. Podsumowanie Wnioski Literatura Wykaz aktów normatywnych Orzecznictwo
23% rabatu
35,42
46,00 zł
Dodaj
do koszyka
W kręgu spraw prywatnych i publicznych
Spis treści Uwagi wstępne Założenia pracy Epistolografia wieków dawnych jako przedmiot badań nie tylko literaturoznawczych Materiały źródłowe oraz ogólne informacje o adresatach listów Alojzego Felińskiego ROZDZIAŁ 1 Rozmowa korespondencyjna. Uwagi formułowane w kontekście teorii listu oraz zagad­nień języka mówionego ROZDZIAŁ 2 Pasjonat literatury i życia naukowego 2.1. Lata młodzieńcze na Wołyniu i pierwsze próby poetyckie (1771-1789) 2.2. Okres warszawski z krakowskim i dzikowskim epizodem (1789-1795) 2.3. Przekład w oświeceniu - charakterystyka ogólna 2.4. W kręgu zainteresowań twórczością Jacques'a Delille'a 2.5. Alojzy Feliński i jego polski przekład L 'homme des champs Jacques'a Delille'a 2.6. Ogólne uwagi na temat krytyki literackiej w oświeceniu 2.6.1. Kategoria smaku 2.6.2. Zasady i reguły doktryny klasycystycznej 2.6.3. Prawodawcy polskiego oświecenia o potrzebie krytyki literackiej 2.7. Krytyka literacka na kartach epistolografii Alojzego Felińskiego 2.8. Barbara Radziwiłłówna - wzorcowe dzieło warszawskiego klasycyzmu oraz „główny powód do sławy” Alojzego Felińskiego 2.8.1. Dramat klasycystyczny w Polsce. Uwagi ogólne 2.8.2. Tragedia klasycystyczna 2.8.3. Krytyka Barbary Radziwiłłówny 2.9. Wirginia Vittorio Alfieriego d'Asti oraz Radamist i Zenobia Prospera Jolyota de Crebillone'a 2.10. Pedagogiczna kariera Alojzego Felińskiego ROZDZIAŁ 3 Alojzy Feliński w roli gospodarza dworku ziemiańskiego ROZDZIAŁ 4 W obrębie spraw rodzinnych, sąsiedzkich i przyjacielskich 4.1. Rodzina 4.1.1. Młodzieńcza miłość 4.1.2. Żona 4.1.3. Siostra 4.1.4. Dzieci 4.2. Sąsiedzi, przyjaciele i znajomi 4.2.1. Jan Tarnowski i Waleria Tarnowska ze Stroynowskich 4.2.2. Gustaw Henryk Atanazy Olizar 4.2.3. Karol Kazimierz Sienkiewicz 4.2.4. Konstanty Tyminiecki ROZDZIAŁ 5 Zagadnienia stylu listowego 5.1. Formuły inicjalne. Zwroty adresatywne 5.2. Formuły finalne. Pozdrowienia, życzenia zdrowia, pożegnania 5.3. Formuły konwencjonalne. Prośby, podziękowania, przeprosiny 5.4. „Złote myśli" 5.5. Obcojęzyczne wtręty językowe Uwagi końcowe Aneks Nota bibliograficzna Bibliografia Indeks Summary
23% rabatu
50,05
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Człowiek w badania współczesnej pedagogiki zorientowanej personalistycznie
SPIS TREŚCI Wprowadzenie Część pierwsza ANTROPOLOGIA OSOBY PODSTAWĄ PEDAGOGIKI HUMANISTYCZNEJ Wstęp ROZDZIAŁ I Człowiek: cechy życia, czas życia – wokół istoty człowieka ROZDZIAŁ II Człowiek obiektem badań naukowych ROZDZIAŁ III Problemy metodologiczne badań nad człowiekiem ROZDZIAŁ IV Człowiek obiektem badań ROZDZIAŁ V Obrazy człowieka w badaniach naukowych ROZDZIAŁ VI Obrazy człowieka w psychologii ROZDZIAŁ VII Człowiek w koncepcji personalistycznej Część druga CHARAKTERYSTYKA OSOBY Wstęp ROZDZIAŁ I Człowiek jest sam w sobie osobą ROZDZIAŁ II Człowiek jest bytem aksjologicznym Część trzecia PROBLEMATYKA STRUKTURY OSOBY LUDZKIEJ Wstęp ROZDZIAŁ I Cielesność człowieka ROZDZIAŁ II Sfera życia psychicznego. Procesy poznawcze ROZDZIAŁ III Sfera afektywna życia psychicznego. Uczucia i emocje w aktywności człowieka ROZDZIAŁ IV Duchowość człowieka odniesieniem do badań w pedagogice ROZDZIAŁ V Tajemnice życia człowieka
23% rabatu
39,27
51,00 zł
Dodaj
do koszyka
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu
SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Wprowadzenie (Sylwester Czopek, Oleg Osaulczuk) 1.2. Historia odkryć i badań archeologicznych w dorzeczu Wiszni (Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz) 1.3. Charakterystyka bazy źródłowej (Sylwester Czopek, Natalia Wojceszczuk) 1.4. Stan badań nad przemianami kulturowo-osadniczymi w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni (Sylwester Czopek) 2. Warunki naturalne jako czynnik determinu­jący osadnictwo prahistoryczne i wczesnośre­dniowieczne 2.1. Charakterystyka geomorfologiczna i pokry­wa glebowa dorzecza Wiszni (Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn) 2.2. Młodoholoceńska transformacja roślinności dorzecza Wiszni i Sanu w świetle danych palinologicznych (Agnieszka Wacnik) 2.3. Miejsce regionu dorzecza Wiszni w kra­jobrazie naturalnym Europy Środkowo- -Wschodniej (Piotr Gębica, Agnieszka Wac­nik, Andrij Jacyszyn) 3. Osadnictwo prahistoryczne w dorzeczu Wisz­ni w epoce kamienia 3.1. Starsza i środkowa epoka kamienia w do­rzeczu rzeki Wiszni (Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak) 3.2. Młodsza epoka kamienia w dorzeczu Wisz­ni (Wojciech Pasterkiewicz) 4. Osadnictwo epoki brązu i wczesnej epoki że­laza w dorzeczu Wiszni 4.1. Uwagi o chronologii i podziałach kulturo­wych (Sylwester Czopek) 4.2. Wczesna epoka brązu (Sylwester Czopek) 4.3. Starsza epoka brązu (Katarzyna Trybała-Zawiślak) 4.4. Środkowa, młodsza i późna epoka brązu (Sylwester Czopek) 4.5. Podsumowanie (Sylwester Czopek) 5. Zmienność kulturowa w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni na tle przemian kulturowych w Europie Środkowo- Wschodniej (Sylwester Czopek) 6. Osadnictwo w dorzeczu Wiszni u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu (Natalia Wojceszczuk) 6.1. Okres przedrzymski i rzymski 6.2. Wczesne i późne średniowiecze oraz okres nowożytny 7. Dorzecze Wiszni i jego znaczenie dla osadnic­twa prahistorycznego i kontaktów interkulturowych (Sylwester Czopek) 8. Uwagi końcowe 9. Katalog stanowisk (Sylwester Czopek, Katarzyna Trybala-Zawiślak, Dariusz Bobak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk) 9.1. Uwagi wstępne 9.2. Katalog stanowisk badanych wykopaliskowo 9.2.1. Stanowiska badane wykopaliskowo przed 2014 rokiem 9.2.2. Stanowiska badane w latach 2014-2016 w ramach grantu NCN 9.3. Tabelaryczne zestawienie stanowisk archeo­logicznych zewidencjonowanych w dorze­czu Wiszni 10. Wykaz cytowanej literatury 11. Cultural and settlement changes in the Wisznia river basin in the Bronze Age and the early Iron Age in the context of transformations of prehistorie and early medieval ecumene – Summary 12. Wykaz autorów Płyta: Katalog materiałów ceramicznych ze stano­wisk wymienionych w rozdziale 9.2.2 (Kata­rzyna Trybala-Zawiślak)
25% rabatu
194,25
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wygnanie i mit Szkice o pisarzach (e)migracyjnych
Monografia wpisuje się w obszerne badania nad literaturą emigracyjną prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą. Autorka próbuje na nowo stworzyć definicję (e)migracji, ukazując czytelnikowi jej nowe oblicze jako zjawiska negatywnego. Emigracja traktowana jest w monografii nie tyle jako doświadczenie życiowe czy egzystencjalne, ale jako stan duchowy odciskający ślad w twórczości pisarzy – przedstawicieli polskiego wychodźstwa. Przedmiotem analizy stały się zarówno utwory prozatorskie, poetyckie ale również dzienniki, listy czy wywiady. Warto zauważyć, że ich autorzy – zarówno cieszący się uznaniem, jak i do tej chwili pomijani lub jedynie wzmiankowani – poddawani są ocenie na równym poziomie. Badane utwory wypierają dotychczasowy stereotyp wychodźcy patrioty, żołnierza-emigranta czy opozycjonisty, zastępując go wizją (e)migranta bez odniesień historyczno-politycznych, dążącego do polepszenia swojego statusu społecznego, akceptującego swoją sytuację i zakorzenionego w nowej kulturze lub nomada wędrującego z miejsca na miejsce, przyjmującego często pasywną postawę i podającego się uczuciu wyobcowanie w nowej ojczyźnie.
23% rabatu
48,51
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Średniowieczni mercator christianus
SPIS TREŚCI GRZEGORZ MYŚLIWSKI, MARCIN W. BUKAŁA, Wstęp GRZEGORZ MYŚLIWSKI, Handel detaliczny we Wrocławiu (XIII-XV w.) MARCIN GRULKOWSKI, Oszustwa w handlu gdańskim (XIV – pierwsza połowa XVI w.) MICHAŁ RZEPIELA, O pozycji zawodowej kobiet w średniowieczu w świetle praktyki opisu leksykograficznego w Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce KAROL OSSOWSKI, Miejskie gildie kupieckie w czternastowiecznej Anglii. Zarys zagadnienia RAFAŁ HRYSZKO Mercator christianus w koncepcji Rajmunda Llulla MARCIN W. BUKAŁA, Problem zbawienia kupca według Mateusza z Kra­kowa
23% rabatu
27,72
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
Współczesna polityka bezpieczeństwa
SPIS TREŚCI Wstęp Część pierwsza WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEPIECZEŃSTWA W EUROPIE Andrzej Zapałowski, Współczesne tendencje w konfliktach o niskiej intensyw­ności w Europie Anna Paterek, Kryzys europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w świetle 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Filip Tereszkiewicz, Stała współpraca strukturalna (PESCO) w ramach Unii Europejskiej: zależność od ścieżki czy krytyczne skrzyżowanie? Krzysztof Żarna, Sprawa Radislava Krsticia przed Międzynarodowym Trybu­nałem Karnym dla byłej Jugosławii Mira Malczyńska-Biały, Normalizacja europejska a bezpieczeństwo produktów konsumenckich Arkadiusz Machniak, Ekoterroryzm jako zagrożenie o charakterze ponowoczesnym Część druga KONFLIKT NA UKRAINIE JAKO WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Andrij Kharuk, Emilia Kazan, Wojskowe lotnictwo medyczne na Ukrainie: historia i współczesność Grzegorz Pawlikowski, Konflikt na Ukrainie i jego wpływ na strategie bezpie­czeństwa wybranych państw (Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja) ???? ??????, ?????? ????????, ???????? ?????: ?????????? ???????? ????? ?????, ???????????? ????????????? ??????? ??????? ? ????????? ???????? ?????? Paweł Korzeniowski, Analiza potencjału ukraińskich wojsk lądowych od mo­mentu aneksji Krymu do połowy 2016 roku Część trzecia PROBLEMY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Grażyna Stojak, Wpływ nielegalnych upamiętnień UPA na stan bezpieczeństwa wewnętrznego Polski Grzegorz Milewski, Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa wymagające użycia policyjnych służb specjalnych Sabina Olszyk, Attaché obrony – rola i zadania w działaniach na rzecz bezpie­czeństwa Tomasz Koziełło, Sojusznicy i wrogowie Polski w środowisku międzynarodo­wym w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin Część czwarta POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W WYMIARZE WEWNĘTRZNYM Bartosz Wróblewski, Paradoks demokratyzacji państw arabskich na przykła­dzie wydarzeń politycznych w Haszymidzkim Królestwie Jordanii w latach 1952–2010 Beata Molo, Zrównoważone zaopatrzenie energetyczne w polityce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym Niemiec w drugiej dekadzie XXI wieku Dorota Semków, ????? ????????????? ???????, Kryminologiczno-prawne aspekty handlu ludźmi w kontekście bezpieczeństwa publicznego Grzegorz Bonusiak, Przemiany w polityce Królestwa Szwecji wobec imigran­tów w dobie „kryzysu uchodźczego” Marek Delong, Miejsce Rosji w strukturze międzynarodowej według Jewgienija Primakowa
23% rabatu
39,27
51,00 zł
Dodaj
do koszyka
Napędzane emocjami
SPIS TREŚCI Przedsłowie Małgorzaty Kity: Kiedy samochód przestał być tylko samochodem… Lingwistyczne odczytanie tekstów z zakresu brandingu motoryzacyjnego Wprowadzenie do Motion & Emotion Rozdział 1. Prasa branżowa w strategii kreowania marki Rozdział 2. Elitarna egalitarność. Do kogo adresowane są teksty w motoryzacyjnej prasie branżowej Rozdział 3. Lew na maskach peugeotów. Logo marki jest jak kod DNA Rozdział 4. „Żywią się środkami językowymi wszystkich odmian polszczyzny”. O wielogłosowości w prasie branżowej Rozdział 5. Nazwa kreuje markę. O nazwach modeli Volkswagena Rozdział 6. „Pierworodny syn nowej rodziny Volkswagena”. O personifikacji w brandingu Rozdział 7. Dopamina i system opioidowy. Radość na usługach brandingu Rozdział 8. Dotknij, poczuj i kup. Językowe konkretyzacje haptyki w magazynach motoryzacyjnych Na zakończenie Bibliografia Summary. Powered by Emotions. Linguistic Brand Creation
23% rabatu
33,88
44,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
3
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka