Gos Waldemar

Okładka książki Prowadzenie ksiąg rachunkowych - wymagania prawne, dobre praktyki i proponowane sposoby rozwiązań
Publikacja z zakresu rachunkowości oraz jej organizacji, w tym zasad jej prowadzenia. W książce przedstawiono zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w świetle polskiego prawa bilansowanego oraz zawarto odpowiedzi na następujące pytania: • Ja
31% rabatu
34,48
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasady rachunkowości - teoria, regulacje prawne..
Książka jest pomocna w zrozumieniu zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego. Podkreślając rolę określonych zasad, a nie jedynie szczegółowych przepisów, przedstawiono w niej istotę, założenia oraz oraz praktyczne przykłady dotycząc
31% rabatu
34,48
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki ABC sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie n
31% rabatu
37,92
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie kosztami
Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki to książka, która w sposób syntetyczny omawia istotę i praktyczne wykorzystanie modeli rachunku kosztów. Zaletą opracowania jest wskazanie wielu przykładów i studiów przypadków. W książce znajd
10% rabatu
89,05
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych
Warunkiem prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym jest zrozumienie przez księgowego treści ekonomicznej danej transakcji. Dopiero kolejnym krokiem jest właściwa interpretacja przepisów,
6% rabatu
79,86
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Podstawy rachunkowości
Najważniejszym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad prowadzenia rachunkowości i sporządzania podstawowych elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Struktura podręcznika odzwie
28% rabatu
35,98
50,00 zł
niedostępny
Okładka książki Koszty działalności badawczo-rozwojowej i autorskiej w uczelniach publicznych
Celem monografii jest: • zaprezentowanie modeli finansowania uczelni publicznych w wybranych krajach europejskich • przedstawienie nowych zasad finansowania uczelni w Polsce • objaśnienie roli nakładów na działalność B+R w finansowaniu
20% rabatu
35,98
45,00 zł
niedostępny
Okładka książki System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych
Rozwój cywilizacyjny Polski jest w dużym stopniu determinowany jakością prowadzonych badań naukowych i poziomem kwalifikacji absolwentów szkół wyższych. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialne zarządzanie instytucjami,
35% rabatu
31,83
49,00 zł
niedostępny
Okładka książki Zasady inwentaryzacji
W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzi
20% rabatu
111,13
139,00 zł
niedostępny
Okładka książki ABC sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowofinansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na
32% rabatu
34,65
51,00 zł
niedostępny
Okładka książki ABC sprawozdań finansowych w.2014
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie n
32% rabatu
29,90
44,00 zł
niedostępny
Okładka książki Kierownik sprzedaży w opałach
Publikacja stanowi zbiór porad ekspertów, którzy występują tu w roli dwóch stworzonych, na potrzeby niniejszej publikacji, specjalistów z zakresu zarządzania sprzedażą - prof. Targeto i Jana Kołczera. Postać prof. Targeto przedstawia teor
35% rabatu
18,39
28,31 zł
niedostępny
Okładka książki Rachunkowość zaawansowana
Globalizacja gospodarki powoduje, że w praktyce pojawiają się nowe procesy, które wymagają regulacji prawnych. Wytyczne w zakresie księgowego ujęcia tych procesów można odnaleźć w dyrektywach unijnych i standardach międzynarodowych. W ksią
26% rabatu
43,63
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej
Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Dlatego celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na następ
20% rabatu
31,98
40,00 zł
niedostępny
Okładka książki ABC sprawozdań finansowych
Spra­woz­da­nie fi­nan­so­we jest pro­duk­tem pro­wa­dzo­nej przez przed­się­bior­stwo ra­chun­ko­wo­ści. Sta­no­wi ono pod­sta­wo­we źró­dło in­for­ma­cji o sy­tu­acji ma­jąt­ko­wo­-fi­nan­so­wej oraz ren­tow­no­ści podmio­tu go­spo­dar­cz
27% rabatu
32,83
45,00 zł
niedostępny
Okładka książki Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Autor: Gos Waldemar
Wydawca: Difin
wysyłka: niedostępny
Produktem rachunkowości są informacje o różnych kategoriach ekonomicznych (majątku, kapitale własnym, wyniku finansowym itd.), które są zestawione w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (bilansie, rachunku zysków i strat, rach
20% rabatu
31,98
40,00 zł
niedostępny
Okładka książki Bilans
Bilans
Autor: Gos Waldemar
Wydawca: PWE
wysyłka: niedostępny
Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji przedstawia zasady i formy sporządzania bilansu oraz dodat­kowych zestawień wyjaśniających jego pozycje (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), które będą zasp
28% rabatu
39,50
54,90 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o rachunkowości Komentarz
Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W czwartym wydaniu uwzględniono wszyst
15% rabatu
152,91
180,00 zł
niedostępny
Okładka książki Rachunkowość zaawansowana
Nieustanne dostosowywanie ustawy o rachunkowości ogłoszonej w 1994 roku do dyrektyw unijnych i standardów międzynarodowych bardzo utrudnia interpretację jej przepisów,W książce zostały wyjaśnione fragmenty ustawy o rachunkowości, które spra
20% rabatu
49,53
61,95 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj