Gos Waldemar

Okładka książki Zasady rachunkowości - teoria, regulacje prawne..
Książka jest pomocna w zrozumieniu zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego. Podkreślając rolę określonych zasad, a nie jedynie szczegółowych przepisów, przedstawiono w niej istotę, założenia oraz oraz praktyczne przykłady dotycząc
25% rabatu
37,48
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki ABC sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie n
25% rabatu
41,22
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Koszty działalności badawczo-rozwojowej i autorskiej w uczelniach publicznych
Celem monografii jest: • zaprezentowanie modeli finansowania uczelni publicznych w wybranych krajach europejskich • przedstawienie nowych zasad finansowania uczelni w Polsce • objaśnienie roli nakładów na działalność B+R w finansowaniu
3% rabatu
43,63
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie kosztami
Zarządzanie kosztami. Teoria i dobre praktyki to książka, która w sposób syntetyczny omawia istotę i praktyczne wykorzystanie modeli rachunku kosztów. Zaletą opracowania jest wskazanie wielu przykładów i studiów przypadków. W książce znajd
11% rabatu
88,06
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych
Rozwój cywilizacyjny Polski jest w dużym stopniu determinowany jakością prowadzonych badań naukowych i poziomem kwalifikacji absolwentów szkół wyższych. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialne zarządzanie instytucjami,
19% rabatu
39,67
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych
Warunkiem prawidłowego ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym jest zrozumienie przez księgowego treści ekonomicznej danej transakcji. Dopiero kolejnym krokiem jest właściwa interpretacja przepisów,
15% rabatu
72,21
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki ABC sprawozdań finansowych
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowofinansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie na
28% rabatu
36,95
51,00 zł
niedostępny
Okładka książki ABC sprawozdań finansowych w.2014
Sprawozdanie finansowe jest produktem prowadzonej przez przedsiębiorstwo rachunkowości. Stanowi ono podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowo-finansowej oraz rentowności podmiotu gospodarczego. Obecnie stale rośnie zapotrzebowanie n
28% rabatu
31,88
44,00 zł
niedostępny
Okładka książki Kierownik sprzedaży w opałach
Publikacja stanowi zbiór porad ekspertów, którzy występują tu w roli dwóch stworzonych, na potrzeby niniejszej publikacji, specjalistów z zakresu zarządzania sprzedażą - prof. Targeto i Jana Kołczera. Postać prof. Targeto przedstawia teor
28% rabatu
20,37
28,31 zł
niedostępny
Okładka książki Rachunkowość zaawansowana
Globalizacja gospodarki powoduje, że w praktyce pojawiają się nowe procesy, które wymagają regulacji prawnych. Wytyczne w zakresie księgowego ujęcia tych procesów można odnaleźć w dyrektywach unijnych i standardach międzynarodowych. W ksią
22% rabatu
46,29
59,00 zł
niedostępny
Okładka książki Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej
Charakterystyczną cechą gospodarki rynkowej jest niedobór pieniądza, co powoduje, że jednostki gospodarcze poszukują różnorodnych źródeł finansowania swojej działalności. Dlatego celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na następ
16% rabatu
33,78
40,00 zł
niedostępny
Okładka książki ABC sprawozdań finansowych
Spra­woz­da­nie fi­nan­so­we jest pro­duk­tem pro­wa­dzo­nej przez przed­się­bior­stwo ra­chun­ko­wo­ści. Sta­no­wi ono pod­sta­wo­we źró­dło in­for­ma­cji o sy­tu­acji ma­jąt­ko­wo­-fi­nan­so­wej oraz ren­tow­no­ści podmio­tu go­spo­dar­cz
19% rabatu
36,65
45,00 zł
niedostępny
Okładka książki Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych
Autor: Gos Waldemar
Wydawca: Difin
wysyłka: niedostępny
Produktem rachunkowości są informacje o różnych kategoriach ekonomicznych (majątku, kapitale własnym, wyniku finansowym itd.), które są zestawione w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego (bilansie, rachunku zysków i strat, rach
16% rabatu
33,78
40,00 zł
niedostępny
Okładka książki Bilans
Bilans
Autor: Gos Waldemar
Wydawca: PWE
wysyłka: niedostępny
Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji przedstawia zasady i formy sporządzania bilansu oraz dodat­kowych zestawień wyjaśniających jego pozycje (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), które będą zasp
23% rabatu
42,52
54,90 zł
niedostępny
Okładka książki Ustawa o rachunkowości Komentarz
Ustawa o rachunkowości. Komentarz przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W czwartym wydaniu uwzględniono wszyst
10% rabatu
162,00
180,00 zł
niedostępny
Okładka książki Rachunkowość zaawansowana
Nieustanne dostosowywanie ustawy o rachunkowości ogłoszonej w 1994 roku do dyrektyw unijnych i standardów międzynarodowych bardzo utrudnia interpretację jej przepisów,W książce zostały wyjaśnione fragmenty ustawy o rachunkowości, które spra
12% rabatu
54,79
61,95 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj