The Constitution of the United States
Enshrining the fundamental rights and freedoms of its citizens in law, and curbing the power of those who rule them, the US constitution is one of the most significant documents in the history of democracy. New to Penguin's Little Black Classics series.
13% rabatu
4,35
5,00 zł
Dodaj
do koszyka
Krytyka w stosunkach pracy
SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie, rodzaje i płaszczyzny krytyki 1. Pojęcie krytyki i myślenia krytycznego 2. Rodzaje krytyki 3. Płaszczyzna czynionej krytyki 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ II Krytyka a wolność słowa 1. Prawne pojęcie wolności słowa 2. Wolność słowa w polskich konstytucjach (standard krajowy) 3. Wolność słowa w aktach ponadnarodowych (standard uniwer­salny i europejski) 4. Granice wolności wypowiedzi a zjawisko krytyki 5. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ III Krytyka w stosunkach pracy a prawa człowieka 1. Pojęcie praw człowieka i ich podział 2. Prawa człowieka a swoboda wypowiedzi 3. Krytyka w stosunkach pracy jako przejaw wolności słowa a jej wpływ na wspólnotowość zakładu pracy 4. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ IV Krytyka a godność pracownika 1. Godność pracownika jako wartość w świetle przepisów Kodeksu pracy 2. Krytyka jako przykład naruszenia godności pracownika w sto­sunkach pracy 3. Wnioski końcowe ROZDZIAŁ V Skutki prawne stosowania nieuzasadnionej krytyki w stosunkach pracy 1. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu pracy 2. Odpowiedzialność cywilnoprawna 3. Odpowiedzialność karnoprawna 4. Wnioski końcowe Zakończenie Bibliografia Orzecznictwo Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Orzeczenia i Postanowienia Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Akty Normatywne Akty prawa międzynarodowego Akty prawa wspólnotowego Ustawy Netografia
24% rabatu
47,88
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce
Publikacja przedstawia zagadnienia związane z ustalaniem prawa do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz wypłatą tych świadczeń. Opracowanie zostało zilustrowane wieloma praktycznymi przykładami, wyjaśniającymi m.in.: - jak obliczyć okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość, jeśli pracownica w czasie urlopu rodzicielskiego pracuje u swojego pracodawcy, - jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, gdy przychód pracownika przekroczył maksymalny pułap podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym, - co zrobić, jeżeli pracodawca okresowo przyznał pracownikowi składnik wynagrodzenia, jak w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnić składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc, jeśli pracownikowi zmienił się wymiar jego czasu pracy. Autorka przedstawia szczegółowe omówienie zasad, które powinny być stosowane przez płatników składek wypłacających zasiłki, a także katalog dokumentów, które należy złożyć do wypłaty każdego zasiłku. Całość uzupełnia aneks zawierający wzory wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych.
18% rabatu
81,18
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów
Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: - 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020 ze zm.) - 28 sierpnia 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560) - 19 września 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693) - 1 października 2018 r. – ustawa z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze zm.) - 16 października 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1986) - 18 października 2018 r. – ustawa z 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1603) - 1 stycznia 2019 r. – ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215) - 4 maja 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730) - 12 lipca 2019 r. – ustawa z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53) POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY ROZPOZNAWANIU ODWOŁAŃ: - 7 czerwca 2018 r. – obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz.U. poz. 1092) - 18 października 2018 r. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 października 2018 r. zmieniające nin. rozporządzenie (Dz.U. poz. 1992) WYSOKOŚĆ I SPOSÓB POBIERANIA WPISU OD ODWOŁANIA ORAZ RODZAJE KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM I SPOSÓB ICH ROZLICZANIA: - 22 maja 2018 r. – obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz.U. poz. 972) INNE AKTY WYKONAWCZE: RODZAJE DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: - 18 października 2018 r. – rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 2018 r. zmieniające nin. rozporządzenie (Dz.U. poz. 1993) METODA KALKULACJI KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA BUDYNKÓW ORAZ SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA INFORMACJI O TYCH KOSZTACH: - 14 lipca 2018 r. – rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 11 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1357) – nowe UŻYCIE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ UDOSTĘPNIANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH: - 18 października 2018 r. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 października 2018 r. zmieniające nin. rozporządzenie (Dz.U. poz. 1991).
18% rabatu
40,18
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne – kompendium wiedzy dla każdego Stan prawny marzec 2019r. Opracowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych to must-have w biblioteczce każdego studenta prawa, nauczyciela akademickiego i praktykującego jurysty, ale nie tylko. Jeśli zagadnienia ujęte w KP i pokrewnych rozporządzeniach dotyczą Cię osobiście – zarówno jako pracownika, jak i pracodawcy – warto zaopatrzyć się w aktualne wydanie, by znać swoje prawa i obowiązki, a w razie potrzeby podeprzeć się fachową wiedzą. Kodeks pracy 2019 w praktycznym opracowaniu Opracowanie zawiera treść kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń w stanie prawnym na marzec 2019 r. Dzięki obszernemu skorowidzowi i czytelnej szacie graficznej błyskawicznie wyszukasz spośród nich każdy potrzebny ustęp. Zaletą publikacji jest także niewielki, podręczny format: książka mieści się w każdej torbie i na biurku w gabinecie, a Ty możesz korzystać z niej niemal w każdych warunkach.
27% rabatu
30,66
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody
Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody. Omówiono w niej zagadnienia związane z pojęciem różnorodności biologicznej i zakresem przedmiotowym jej ochrony oraz ewolucją regulacji prawnej w tym obszarze, a także cele i zasady ochrony różnorodności biologicznej wynikające z ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Zwrócono uwagę na kwestie szczegółowe związane z ochroną różnorodności biologicznej za pomocą prawnych form ochrony przyrody oraz indywidualnych prawnych instrumentów ochrony przyrody, jak również kwestie ustrojowe, dotyczące organów administracji odpowiedzialnych za ochronę różnorodności biologicznej w Polsce. *** Aneta Kaźmierska-Patrzyczna – doktor nauk prawnych, pracownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego.
32% rabatu
47,53
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Ewidencja rozliczeń VAT po centralizacji
EWIDENCJA ROZLICZEŃ VAT PO CENTRALIZACJI 1. VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 1.1. Państwowe jednostki budżetowe 1.2. Jednostki samorządu terytorialnego 1.3. Jednostki organizacyjne zgłoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego do urzędu skarbowego jako podmioty wykonujące czynności opodatkowane 1.3.1. Urząd jednostki samorządu terytorialnego 1.3.2. Samorządowe jednostki budżetowe 1.3.3. Samorządowe zakłady budżetowe 2. VAT w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – zagadnienia ogólne 2.1. VAT w rachunkowości państwowych jednostek budżetowych 2.2. VAT w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego 2.3. VAT w rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych 2.4. VAT w rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych 3. Ewidencja księgowa VAT w państwowych jednostkach budżetowych 4. Ewidencja księgowa VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 4.1. Ewidencja księgowa w budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie rozliczeń VAT z jednostkami organizacyjnymi i z urzędem skarbowym 4.2. Ewidencja księgowa VAT w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego 4.2.1. Ewidencja księgowa VAT według metody netto w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego realizującym sprzedaż opodatkowaną i zakupy związane z tą sprzedażą za pomocą rachunku budżetu 4.2.2. Ewidencja księgowa VAT według metody brutto w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego realizującym sprzedaż opodatkowaną i zakupy związane z tą sprzedażą za pomocą rachunku budżetu 4.2.3. Ewidencja księgowa VAT według metody netto w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego realizującym sprzedaż opodatkowaną za pomocą rachunku budżetu, a zakupy związane z tą sprzedażą – z rachunku bieżącego urzędu 4.2.4. Ewidencja księgowa VAT według metody brutto w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego realizującym sprzedaż opodatkowaną za pomocą rachunku budżetu, a zakupy związane z tą sprzedażą – z rachunku bieżącego urzędu 4.2.5. Ewidencja księgowa VAT według metody netto w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego realizującym sprzedaż opodatkowaną i zakupy związane z tą sprzedażą z jednego rachunku bankowego urzędu 4.2.6. Ewidencja księgowa VAT według metody brutto w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego realizującym sprzedaż opodatkowaną i zakupy związane z tą sprzedażą z jednego rachunku bankowego urzędu 4.2.7. Ewidencja księgowa VAT według metody netto w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego realizującym sprzedaż opodatkowaną i zakupy związane z tą sprzedażą za pomocą odrębnych rachunków bankowych urzędu 4.2.8. Ewidencja księgowa VAT według metody brutto w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego realizującym sprzedaż opodatkowaną i zakupy związane z tą sprzedażą za pomocą odrębnych rachunków bankowych urzędu 4.3. Ewidencja księgowa VAT w samorządowych jednostkach budżetowych 4.3.1. Ewidencja księgowa VAT według metody netto w samorządowych jednostkach budżetowych 4.3.2. Ewidencja księgowa VAT według metody brutto w samorządowych jednostkach budżetowych 4.4. Ewidencja księgowa VAT w samorządowych zakładach budżetowych
13% rabatu
68,73
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
ZFŚS 2019 komentarz
ZFŚS 2019 komentarz
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
Publikacja zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szczegółowo omawia obowiązki pracodawców związane z prowadzeniem działalności socjalnej. Wyjaśnienia są poparte praktycznymi przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym. W komentarzu uwzględniono zmiany dostosowujące przepisy ustawy o zfśs do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie ujawniania przez beneficjentów pomocy danych o ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawniającej do świadczeń. Nowe przepisy wchodzą w życie w maju 2019 r. Publikację wzbogacono o rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one przedstawione w formie pytań i odpowiedzi jako odrębna od komentarza część książki. Jest to obowiązkowa lektura dla osób zajmujących się rozliczeniami kadrowo-płacowymi w podmiotach prowadzących działalność socjalną. Zawarte w książce wyjaśnienia zainteresują również beneficjentów świadczeń pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a zwłaszcza członków komisji socjalnych. Mariusz Pigulski – ekspert i praktyk od ponad 19 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej.
13% rabatu
60,03
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Instrukcje księgowego
Instrukcje księgowego
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”. W publikacji uwzględniono zmiany wprowadzone z początkiem 2019 r. w przepisach podatkowych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, a także zmiany w VAT obowiązujące od 1 maja 2019 r. Publikacja została wzbogacona o nowe instrukcje: ? Kasy online – terminy wprowadzenia i zasady działania ? Samochody – zasady odliczania VAT i korekta VAT naliczonego ? Jak ustalić wartość początkową środka trwałego ? Mały podatnik – przywileje w podatku dochodowym i VAT ? Dopłaty do wypoczynku – podatki, składki, ewidencja ? Samochody osobowe – amortyzacja, leasing, eksploatacja ? Podatek od przychodów z budynków – instrukcja rozliczenia ? Zakończenie stosunku pracy ? Procedura zawieszenia działalności Publikacja została powiązana ze specjalnym suplementem elektronicznym dostępnym po zalogowaniu do serwisu Inforlex Prawo. Zawiera on powiązane tematycznie z instrukcjami zamieszczonymi w książce: ? formularze, ? kalkulatory, ? wskaźniki i stawki, ? akty prawne, ? pakiet materiałów wideo.
13% rabatu
86,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Elektroniczna dokumentacja podatkowa
Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązków podatkowych związanych z zastąpieniem papieru elektroniką. Od 18 kwietnia 2019 r. zamówienia publiczne będą zasadniczo fakturowane elektronicznie, a zamawiający nie będzie mógł odmówić przyjęcia takich faktur. Od 1 maja 2019 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające kasy on-line. Mimo że elektroniczne fakturowanie funkcjonuje od dłuższego czasu, nadal powstaje wiele wątpliwości, zwłaszcza że istnieje powszechny obowiązek przekazywania faktur w formacie JPK. Od 1 lipca 2019 r. będzie obowiązywać nowa struktura JPK_FA. W publikacji omówiono następujące zagadnienia: • elektroniczne fakturowanie, • przechowywanie otrzymanych faktur w formie elektronicznej, • przekazywanie faktur na żądanie organów – JPK_FA, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2019 r., • elektroniczne fakturowanie zamówień publicznych po zmianach, • ewidencja VAT i JPK_VAT, • raporty kasowe i paragony po zmianach od 1 maja 2019 r., • przekazywanie ksiąg podatkowych w formacie JPK. ATUTY PUBLIKACJI: Aktualność – przedstawia również ostatnie zmiany, które wchodzą w życie od 18 kwietnia, 1 maja i 1 lipca 2019 r. Praktyczność – przykłady wypełnionych ewidencji i wzory wniosków.
13% rabatu
60,03
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem
Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań bardziej skomplikowanych operacji. Każde konto opatrzone jest komentarzem, z którego Czytelnik może się dowiedzieć, jakie powinno ono wykazać saldo oraz gdzie tę informację należy umieścić w sprawozdaniu finansowym, sporządzanym zarówno przez duże, jak i małe jednostki, które w tym względzie stosują uproszczenia. Poszczególne zdarzenia gospodarcze – zarówno ich ewidencja, jak i wycena – są rozpoznane w świetle polskiej ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rachunkowości i przepisów międzynarodowych (MSSF i MSR). Rachunkowość firmy powinna stanowić zintegrowany system informacyjny do celów rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Wyzwaniem jest jednak odpowiednie skonstruowanie zakładowego planu kont – jako podstawy ewidencji w księgach rachunkowych. Nieodzowną pomocą jest w tym zakresie niniejsza kompleksowa publikacja. Zostały w niej przedstawione zasady konstrukcji zakładowego planu kont. Zaproponowany został również przykładowy plan kont – jako wzorzec, który można wykorzystać przy opracowywaniu zakładowego planu kont jednostki. Książka ta powstała, aby być przydatnym narzędziem i merytoryczną pomocą dla każdego księgowego. W przejrzysty i kompleksowy sposób przedstawia praktyczny wymiar rachunkowości – funkcjonowanie wszystkich kont, zasady wyboru wyceny oraz rozwiązań ewidencyjnych, udział poszczególnych kont wynikowych w ustaleniu wyniku finansowego. Małgorzata Trentowska – biegły rewident z wieloletnią praktyką zawodową, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie. Od wielu lat prowadzi szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Specjalizuje się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, rachunkowości w procesie łączenia podmiotów. Jej zainteresowania zawodowe obejmują również zagadnienia związane z organizacją rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji rachunku kosztów w podmiotach prowadzących działalność operacyjną w zróżnicowanym zakresie i rozmiarze.
15% rabatu
211,65
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
International Law 2nd Edition
Written by one of the world's leading international lawyers, this is the new and updated edition of Jan Klabber's landmark textbook. International law can be defined as 'the rules governing the legal relationship between nations and states', but in reality it is much more complex, with political, diplomatic and socio-economic factors shaping the law and its application. This refreshingly clear, concise textbook encourages students to view international law as a dynamic system of organizing the world. Bringing international law back to its first principles, the book is organised around four questions: where does it come from? To whom does it apply? How does it resolve conflict? And what does it say? Building on these questions with both academic rigour and clarity of expression, Professor Klabbers breathes life and energy into the subject. Footnotes point students to the wider academic debate while chapter introductions and final remarks reinforce learning. The second edition has been updated throughout, with particular attention to recent judicial decisions, and features new sections on sovereign debt relief, the prompt release of vessels, and the Antarctic.
10% rabatu
157,39
174,88 zł
Dodaj
do koszyka
International Law
International Law is the definitive and authoritative text on the subject, offering Shaw's unbeatable combination of clarity of expression and academic rigour and ensuring both understanding and critical analysis in an engaging and authoritative style. Encompassing the leading principles, practice and cases, and retaining and developing the detailed references which encourage and assist the reader in further study, this new edition motivates and challenges students and professionals while remaining accessible and engaging. Fully updated to reflect recent case law and treaty developments, this edition contains an expanded treatment of the relationship between international and domestic law, the principles of international humanitarian law, and international criminal law alongside additional material on international economic law
15% rabatu
174,89
205,75 zł
Dodaj
do koszyka
Operator systemu magazynowania
Ta książka to kompendium wiedzy na temat regulacji, zestawień, komentarzy, orzecznictwa i przepisów prawnych odnoszących się do operatora systemu magazynowania (OSM), który zgodnie z obecnie obowiązującym prawem energetycznym jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialnym za eksploatację instalacji magazynowej. Autorka od 11 lat jest prawnikiem w korporacji jednej z większych spółek w Polsce, w zakresie prawa energetycznego, a także geologicznego i górniczego. W 2018 roku opublikowała książkę „Status prawny psa w Polsce. Poradnik praktyka psiarza”, Wydawnictwo Poligraf.
33% rabatu
86,43
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku – z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 5 kwietnia 2019 roku).
23% rabatu
3,02
3,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej
Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, w której w sposób przystępny i kompleksowy zostały omówione precedensowe zagadnienia prawne dotyczące ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Autor wyjaśnia pojęcie praworządności (art. 2 TUE) i bada jego znaczenie w unijnym porządku prawnym, przedstawia też charakterystykę istniejących mechanizmów ochrony praworządności: -mpolitycznych (procedura z art. 7 TUE, postępowanie Komisji na podstawie Komunikatu „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności”), - sądowych (procedura uchybieniowa z art. 258–260 TFUE, ochrona praworządności w ramach postępowań przed sądami krajowymi i procedury prejudycjalnej z art. 267 TFUE). W monografii została przeprowadzona krytyczna analiza najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących omawianego zagadnienia oraz problemów prawnych odnoszących się postępowań prowadzonych na poziomie krajowym i unijnym w związku z niezależnością sądownictwa polskiego.
18% rabatu
105,78
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Postępowanie cywilne Wprowadzone i projektowane zmiany 2019
W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy ustawodawca wprowadził bądź planuje wprowadzić do postępowania cywilnego. Przewodnim tematem opracowania jest tzw. duża nowelizacja procedury cywilnej zawarta w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD309). Autorzy przeprowadzili dogłębną analizę przedstawionego projektu, zawierającą nie tylko wykładnię przepisów, ale także krytyczne uwagi, m.in. dotyczące: - sposobów usprawnienia przebiegu procesu cywilnego; - problemów, z jakimi każdemu prawnikowi przyjdzie się zmierzyć po uchwale­niu nowelizacji; - konsekwencji, jakie niektóre z projektowych rozwiązań będą nieść ze dla stron i uczestników postępowania, a także dla biegu postępowania sądowego. Zwrócono także uwagę na kwestie, które zostały przy nowelizacji pominięte, a zdaniem autorów powinny znaleźć się w ustawie. Poddano pod rozwagę, czy wobec skali nowelizacji właściwszym rozwiązaniem nie byłby nowy Kodeks postępowania cywilnego. Autorzy poszczególnych opracowań odnoszą się ponadto do kwestii związanych z postępowaniem cywilnym, w tym w szczególności z postępowaniem egzekucyjnym, mediacją oraz skargą nadzwyczajną. W publikacji uwzględniono najnowsze regulacje mające wpływ na postępowanie w sprawach cywilnych, w tym: - ustawę z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 5 ze zm.); - ustawę z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771); - ustawę z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770).
18% rabatu
105,78
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym
Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla zakresu ustalania faktów w postępowaniu karnym, co wiąże się z trafnym orzekaniem o odpowiedzialności karnej. Publikacja uwzględnia zmiany dotyczące dowodów wprowadzone do Kodeksu postępowania karnego w latach 2015–2018, a także orzecznictwo konstytucyjne i konwencyjne. W monografii znajdziesz m.in.: - kwestie ogólne dotyczące teoretycznych założeń i prawnego charakteru zakazów dowodowych, przede wszystkim ich gwarancyjnej roli na tle konstytucyjnych wolności jednostki; - analizę poszczególnych zakazów dotyczących: - dowodzenia pewnych faktów w postępowaniu karnym, - dowodzenia za pomocą danego dowodu oraz - pewnych zabronionych przez prawo sposobów dowodzenia, w szczególności problematykę zapewnienia osobie przesłuchiwanej swobody wypowiedzi w trakcie przesłuchania.
18% rabatu
113,98
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Dialogiczna koncepcja prawa
Opracowanie przedstawia propozycję nowego ujęcia prawa – odwołującego się do klasycznej filozofii dialogu oraz myśli Levinasa. Autorka zrekonstruowała i poddała interpretacji dwa znaczenia dialogu: - znaczenie ugruntowane w greckim dia-logosie oraz - znaczenie dialogu rozumianego jako istotna relacja międzyludzka. Oba stanowią podstawę rozważań nad bliskością i odmiennością hermeneutycznego, komunikacyjnego i dialogicznego ujmowania prawa, które przenosi nas na grunt jednego z najbardziej palących problemów filozoficznoprawnych, mianowicie relacji między etyką i prawem. Prawo w tej perspektywie jest porządkiem zapośredniczającym relację etyczną, porządkiem, który tę relację zmienia i sprowadza na inny poziom. Przyjęty przez autorkę pryzmat pozwala na tworzenie koncepcji prawa komplementarnej wobec obszarów dociekań nad prawem wywodzących się z nurtu komunikacyjnego i hermeneutycznego.
18% rabatu
97,58
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Postępowanie upadłościowe
Opracowanie – jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczych – przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w prawie upadłościowym. Autorzy omawiają konkretne kwestie dotyczące stosowania przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem specyfiki analizowanych instytucji, w tym m.in.: - prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowym, - sprzedaż udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką, - prokura w postępowaniu restrukturyzacyjnym, - sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego dłużnika. Zaprezentowane zostały także aspekty materialnoprawne i procesowe związane z ogłoszeniem upadłości i prowadzeniem postępowania upadłościowego.
18% rabatu
122,18
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
568
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka