nowość
Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzna forma prawna prowadzenia działalności leczniczej, o statusie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres regulacji prawnych odnoszących się do gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje kilka ustaw, przy czym nie wszystkie ich zapisy dotyczą tego właśnie typu jednostki. Przysparza to wiele trudności i wątpliwości nie tylko przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, lecz także przy jego czytaniu, ocenie czy kontroli. Niniejsza publikacja w sposób kompleksowy przestawia jak przygotować roczne sprawozdanie SPZOZ za 2018 r. i na jakie regulacje prawne należy zwrócić szczególną uwagę.
28% rabatu
56,88
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Prawidłowe opracowanie planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania jednostki. Opracowanie, prócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawia metodologię budowy rocznego planu działalności - planu finansowego. Ukazuje przy tym zasady obowiązujące przy jego konstrukcji w różnych formach organizacyjnoprawnych podmiotów tworzących sektor finansów publicznych. W publikacji uwzględniono ostanie zmiany w przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1542; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1394).
28% rabatu
105,84
147,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Sprawozdawczość budżetowa 2019
W książce przedstawiono sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym, z uwzględnieniem najnowszych zmian, które obowiązują od stycznia 2019 roku. Zawiera też aktualny tekst rozporządzenia z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ze zmienionymi załącznikami dotyczącymi terminów przekazywania sprawozdań w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
28% rabatu
105,84
147,00 zł
Dodaj
do koszyka
Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce
Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce"" to pionierska monografia przygotowana przez doświadczonych naukowców i praktyka, którzy od lat związani są z rynkiem nieruchomości. Zawarta w monografii wiedza może stanowić przekaz do osób, które zamierzają:zainwestować na rynku nieruchomości,związać swoją karierę zawodową pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem nieruchomości,poszerzyć lub uporządkować posiadaną wiedzę z tego zakresu.Książka Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce"" to kompleksowo ujęta problematyka finansowania nieruchomości z perspektywy zarówno instytucji rynku finansowego, jak też sprzedających i kupujących:pozwala uporządkować wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości oraz mechanizmów finansowania inwestycji,wskazuje na możliwości i ograniczenia aktywności biznesowej opartej na nieruchomościach,zawiera szybkie, wstępne metody oceny efektywności inwestycji w nieruchomości,nowością jest także gruntownie opisany proces flipowania na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych.
26% rabatu
44,40
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Giełda i psychologia
Giełda i psychologia
Wydawca: CeDeWu
wysyłka: 48h
Obok analizy fundamentalnej, portfelowej oraz popularnej wśród inwestorów analizy technicznej coraz większe uznanie znajdują finanse behawioralne, czyli psychologiczne podejście do rynku papierów wartościowych. Niniejsza praca wpisuje się w ten ostatni nurt. W książce opisano proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o teorię perspektywy Daniela Kahnemana i Amosa Tversky'ego, za którą ten pierwszy otrzymał w 2002 roku Nagrodę Nobla z ekonomii. Zaprezentowano długą listę mechanizmów psychologicznych w sferze poznawczej, motywacyjnej i emocjonalnej inwestora. Omówiono problematykę dyskontowania odroczonych wypłat.Książka skierowana jest zarówno do osób zajmujących się teorią rynku, jak i do praktyków. Pozwala na zrozumienie psychologicznych uwarunkowań inwestowania.To dla mnie wielka przyjemność widzieć kolejne wydanie książki Piotra Zielonki ""Giełda i psychologia"". Badania Autora w dziedzinie finansów behawioralnych zapewniły mu wgląd w psychologiczne aspekty rynku. Jego prace angażują zarówno teoretyków, jak praktyków giełdowych. Ja sam bardzo często z nich korzystam.Elton G. McGounWilliam H. Dunkak Professor of Finance, Bucknell University, USATo pierwsza naukowa książka na temat inwestowania, którą czytałem z wypiekami na twarzy.Dr Tomasz ModzelewskiPrezes Zelmer S.A.
26% rabatu
40,70
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego
Model biznesu to opis wyjaśniający, w jaki sposób działa przedsiębiorstwo. Jego istotą jest zobrazowanie logiki funkcjonowania organizacji lub przedsięwzięć, w postaci odpowiednio nazwanych i powiązanych elementów szablonu, umożliwiając logiczne zrozumienie procesu działania, przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa.Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe zlokalizowane w 45 polskich uzdrowiskach, prowadzą zróżnicowaną działalność turystyczno-leczniczą, której wymiarem praktycznym jest świadczenie usług w zakresie turystyki zdrowotnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez lecznictwo uzdrowiskowe. Zmiany w systemie zdrowotnym państwa oraz w strukturze własnościowej przedsiębiorstw uzdrowiskowych, a także transformacja produktu uzdrowiskowego ukierunkowanego na działalność turystyczną, narzucają konieczność zmiany sposobu postrzegania i prowadzenia działalności turystyczno-leczniczej w uzdrowiskach. Odpowiedzią na tę potrzebę jest modelowe ujęcie działalności uzdrowiskowej.Monografia prezentuje postać modelu biznesu dedykowanego współczesnym przedsiębiorstwom uzdrowiskowym, a zarazem pokazuje modelowe ujęcie zmian, jakie zaszły w działalności uzdrowiskowej w ostatnich trzech dekadach. Dualny model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, ujęty w trójwymiarowej perspektywie przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, umożliwia wybór jednego z ośmiu proponowanych wariantów modeli biznesu dedykowanych współczesnym przedsiębiorstwom uzdrowiskowym.
26% rabatu
44,40
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Moneta i imperium
Jako pierwsi zaczęli bić monety prawdopodobnie Lidyjczycy, lud zamieszkujący zachodnią Azję Mniejszą. Stało się to najpóźniej w trzeciej ćwierci VII w. p.n.e. Obyczaj produkcji i używania monety szybko przyjęli Grecy, którzy doprowadzili do jego rozpowszechnienia w świecie śródziemnomorskim. Po podboju Lidii zaadaptowali ją Persowie. Najwcześniejsze monety bito z elektronu – stopu złota i srebra. Monety złote i srebrne jako pierwszy zaczął bić władca Lidii Krezus (561–546 p.n.e.). Poza nielicznymi wyjątkami moneta złota była domeną władcy, najpierw Krezusa, następnie perskich Achemenidów i władców macedońskich – Filipa II (359–336 p.n.e.) oraz Aleksandra Wielkiego (336–323 p.n.e.) i jego następców. Władcy wielkich imperiów bili również monety srebrne, a od czasów Filipa II także brązowe. Obok królów produkcję własnych monet prowadzili ponadto satrapowie i inni przedstawiciele króla, władcy pomniejszych królestw, lokalni dynaści oraz miasta. Ten skomplikowany obraz mennictwa od czasów państwa Achemenidów (ok. 550–330 p.n.e.) po królestwa hellenistyczne (ok. 323–30 p.n.e.) prezentuje ekspozycja przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Narodowe w Warszawie. Obok obiektów ze zbiorów organizatorów na wystawie pokazano także monety z wiodących kolekcji publicznych i prywatnych.
26% rabatu
46,62
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu
Celem książki jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu oraz zwrócenie uwagi badaczy na konieczność łączenia w procesie badawczym wielu metod w celu uzyskania kompleksowej odpowiedzi na postawione pytania. Książka stanowi wytyczne dla młodych badaczy borykających się z trudnościami związanymi z definiowaniem problemu badawczego, wyborem odpowiednich metod służących do jego rozwiązania oraz przeprowadzeniem badań.
16% rabatu
66,36
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Interpersonalne porównania dochodów w perspektywie integracji monetarnej Polski ze strefą euro
Gospodarcze i społeczne konsekwencje integracji monetarnej Polski z Unią Gospodarczą i Walutową pozostają jednym z ważniejszych tematów badawczych w środowisku ekonomistów i socjologów. Recenzowane opracowanie bez wątpienia wpisuje się w ten nurt badań. Za szczególnie cenne uznać należy zastosowanie mikroekonomicznej perspektywy, która pozwoliła zbadać, jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia euro właśnie na poziomie mikroekonomicznym.
16% rabatu
41,16
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawo giełdowe
Prawo giełdowe
Wydawca: C.H. Beck
wysyłka: 48h
Seria Podręczniki Prawnicze jest to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zawarte w „Prawie giełdowym" rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynności obrotu giełdowego, konstrukcję i emisję waloru, a także odpowiedzialność odszkodowawczą uczestników obrotu giełdowego. Wiele miejsca, głównie w ujęciu prawa prywatnego, poświęcono licznym kwestiom szczegółowym, m.in.: kodeksom deontologicznym, organowi nadzoru giełdowego, transparentności obrotu giełdowego, winie jako podstawie odpowiedzialności, implementacji dyrektywy MiFID II z 2014 r., chińskim murom i compliance, algotradingowi (HFT), podwójnej księgowości, agencjom ratingowym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, anonimowemu zgłaszaniu naruszeń prawa.
14% rabatu
59,34
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
The Great Dictionary of Law and Economics 2 Polish - English
Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego polskiego-angielskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Słownik zawiera: blisko 60 000 wyrazów, terminów, zwrotów oraz wyrażeń z zakresu prawa, bankowości, finansów, ubezpieczeń, rachunkowości i transportu, skróty powszechnie stosowane w biznesie. Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 3.000 wyrazów, terminów i wyrażeń. Książka stanowi niezbędne narzędzie pracy tłumacza, prawnika, ekonomisty, bankowca, agenta ubezpieczeniowego, studenta oraz każdego, kto na co dzień posługuje się językiem angielskim w pracy i nauce.
5% rabatu
236,55
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
Faktury Nowe zasady dokumentowania sprzedaży
Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców i ich pracowników dotyczący zasad fakturowania, doręczania i archiwizowania faktur. Faktura jest jednym z najważniejszych dokumentów podatkowych, z którym na co dzień mają do czynienia miliony Polaków. Zastosowanie faktur jest bardzo szerokie, bo w rzeczywistości służą one nie tylko celom fiskalnym. Nie zmienia to jednak faktu, że dokument ten funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa podatkowego regulujące VAT i musi być wystawiany zgodnie z nimi. Również archiwizując i przechowując faktury należy kierować się zasadami podatkowymi. Od niedawna prawidłowe wystawianie, ale i posługiwanie się fakturami zyskało na znaczeniu bo uchybienia w tym zakresie mogą nie tylko przysporzyć problemów podatkowych, ale być przyczyną postępowań karnych by, w skrajnych przypadkach, nawet doprowadzić do więzienia. W publikacji omówione zostały szczegółowo i w przystępny sposób, z licznymi przykładami, zasady prawidłowego i bezpiecznego fakturowania, ale również posługiwania się fakturami otrzymanymi od kontrahentów. Dzięki lekturze poradnika osoby wystawiające i odbierające faktury, a także kierujące firmami, będą mogły nie tylko bezpiecznej funkcjonować, ale również efektywniej i w jeszcze lepszej atmosferze współpracować z kontrahentami. Jako bonus, dla sprawdzenia swojej wiedzy czy znajomości materii przez pracowników, w książce zamieszczone zostały testy weryfikujące (z kluczem rozwiązań). W poradniku m.in.: Co to jest faktura i jaka musi być jej treść Kto i w jakim terminie musi wystawić fakturę Niepotrzebne błędy w fakturowaniu Klucz do prawidłowego fakturowania Jak sobie radzić z fakturami zaliczkowymi Nierzetelne faktury – komu grożą poważne kary
14% rabatu
76,54
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Rozliczamy najem Przykłady wypełnione druku
Poradnik zawiera wyjaśnienia nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz przykłady poprawnie wypełnionych druków w celu dokładnego rozliczenia z najmu z fiskusem. W opracowaniu m.in.: jak rozliczyć najem krótkoterminowy i okazjonalny, jak poprawnie sporządzić umowę, jaką formę opodatkowania wybrać, co można odliczyć przy ryczałcie, a co przy opodatkowaniu według skali, jak skorzystać na rozliczeniu małżonków, kto musi zapłacić VAT. Każdy podatnik, który zdecydował się na wynajem mieszkania, musi rozliczyć się z fiskusem. To od niego jednak zależy, w jakiej wysokości zapłaci podatek. Do wyboru są dwie formy opodatkowania: ryczałt i skala podatkowa. Przedstawiamy, jak wybrać tę korzystniejszą. Nie można przy tym zapomnieć o ulgach podatkowych. Przy ryczałcie oraz przy skali podatkowej jest ich duży katalog, który efektywnie pozwala obniżyć wysokość płaconego podatku. Z ulg może skorzystać również każdy rozliczający najem mieszkania W opracowaniu m.in.: Jak rozliczyć krótkoterminowy najem mieszkania Kiedy powstaje przychód z najmu i jak go wyliczyć Jak korzystnie wybrać sposób opodatkowania W jakim zeznaniu rozliczyć ryczałt, a w jakim dochód opodatkowany według skali Co można odliczyć przy ryczałcie, a co w rozliczeniu na zasadach ogólnych
14% rabatu
21,41
24,90 zł
Dodaj
do koszyka
Zamknięcie roku 2018
Publikacja przedstawia krok po kroku, zgodnie z harmonogramem prac, określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa oraz prawidłowo ustalić jego wynik finansowy. Poradnik dotyczący zamknięcia ksiąg rachunkowych. Przedstawia krok po kroku, zgodnie z harmonogramem prac, określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Praktyczny poradnik dla każdej księgowej. Opracowanie oparte na przykładach i wyjaśnieniach eksperta, m.in. jak stosować zmienione przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie sprawozdań finansowych. W przewodniku zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z zamknięciem roku dotyczące mikro i makro podmiotów. Z opracowania czytelnik dowie się: Jak stosować zmiany w ustawie o rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań za 2018 r. Jak zorganizować prace związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Jakie obowiązki ciążą na jednostce przy sporządzaniu sprawozdania Jak przygotować i przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z zasadami rachunkowości Jakie są zasady zamknięcia ksiąg rachunkowych Jak poprawnie dokonać wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy Jak prawidłowo ująć zdarzenia po dniu bilansowym Na co należy szczególnie zwrócić uwagę, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa
14% rabatu
76,54
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Celem opracowania jest przedstawienie niezbędnych informacji w zakresie zamknięcia rocznego w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka uwzględnia wszystkie nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie w 2018 r. i mają zastosowanie do deklaracji za 2018 r. (wraz z wieloma interpretacjami organów podatkowych w zakresie zmienionych przepisów). W publikacji poinformowano również (w formie przypisów lub ramek) o licznych zmianach podatkowych i bilansowych, które wejdą w życie od 1.1.2019 r., oraz opisano konsekwencje tych zmian. Celem uwzględnienia przyszłych zmian w książce, której głównym tematem jest zamknięcie ksiąg za 2018 r., jest umożliwienie ujęcia zasobów (w kontekście zarówno podatkowym, jak i bilansowym) na początek roku obrotowego i podatkowego za 2019 r. Książkę podzielono na dziesięć części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia techniczne i organizacyjne (harmonogram czynności, listy kontrolne, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego, przekazywanie sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej, wymogi RODO) oraz inne ważne kwestie związane z zamknięciem roku (zmiana polityki rachunkowości, dane porównawcze, błędy z lat ubiegłych, zdarzenia po dacie bilansu, odpowiedzialność). W drugiej części dokonano charakterystyki wszystkich elementów bilansu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem bilansowym a podatkowym, a w trzeciej – szczegółowej analizy pozostałych elementów sprawozdania finansowego (wraz z podaniem licznych przykładów). Kolejne trzy części to omówienie aż 36 wybranych zagadnień podatkowych, które prezentują kwestie dotyczące kosztów i przychodów podatkowych, jak również szczególnych kategorii ustalania dochodu. Uwzględniają one aspekt zamknięcia roku oraz różnice w podejściu księgowym i podatkowym. Część siódma koncentruje się na wyjaśnieniu przejścia z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustaleniu podatku odroczonego. Część ósma przedstawia odrębne ujęcie ważnych – z punktu widzenia zamknięcia rocznego – skutków zdarzeń, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania finansowego (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, jednolity plik kontrolny, split payment, ceny transferowe itd.), wraz z uwzględnieniem skutków podatkowych. Część dziewiąta przedstawia procedurę zamknięcia rocznego PIT, CIT, VAT, GUS, PFRON. Wyjaśnia zasady sporządzania konkretnych deklaracji podatkowych sporządzanych przez płatników. Ostatnia część stanowi szczegółowe omówienie deklaracji sporządzanych przez osoby fizyczne (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT39) oraz wybranych deklaracji CIT (CIT-D, CIT-ST, CIT-5, CIT-6R, CIT-6AR, CIT-7, CIT-10Z, CIT-11R). Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.: jak przekazać sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej, jak wypełnić obowiązki dokumentacyjne oraz sprawozdawcze w zakresie cen transferowych, jak wykorzystać środki pozostające na rachunkach VAT „Podzielona płatność" i gdzie wykazać je w sprawozdaniu finansowym, jakie są ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków na nabycie usług niematerialnych, jakie są ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu korzystania z opłat i należności licencyjny, jak prawidłowo rozdzielić przychody i koszty podatkowe na związane z działalnością podstawową oraz na wynikające z zysków kapitałowych, jak prawidłowo sporządzić plik JPK_VAT oraz pliki JPK przekazywane organom podatkowym na żądanie, jak obliczać koszty finansowania dłużnego zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie regulacji zastępujących przepisy o tzw. cienkiej kapitalizacji, jakie są nowe zasady zaliczania wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, jak zmieniły się zasady opodatkowaniu przy podziale spółek przez wydzielenie, jakie są zasady ochrony danych w działach księgowych.
5% rabatu
189,05
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych
W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Była to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT od wielu lat. Zmiany dotyczyły m.in.: zwiększenia limitu 50% kosztów dla twórców, zasad opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej, oddzielenia dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, niedostatecznej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowania przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych, zaliczania do kosztów odsetek w związku z lewarowanymi zakupami udziałów, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów opłat licencyjnych, cen transferowych i wielu innych. Dodatkowo w 2018 r. pojawiły się kolejne zmiany w CIT i PIT, które w dużej części poprawiały błędy legislacyjne, jakie wiązały się z wejściem w życie ustawy z 27.10.2017 r. Chodzi o ustawę z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291). Zmiany dotyczyły m.in. przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych oraz zasad amortyzacji dziedziczonych przedsiębiorstw. W związku z tymi zmianami Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę: Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych W związku z tym, że książka przedstawia linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie wszystkich najważniejszych zmian z 2018 r., będzie ona przydatnym narzędziem przy zamknięciu ksiąg i rozliczeniu podatku za 2018 r. Znajdą w niej Państwo odpowiedzi na wiele praktycznych wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi za 2018 r., m.in.: I. Podział przychodów i kosztów na kapitałowe i pozostałe do jakiego źródła należy zaliczyć odsetki powstałe w związku z zaciągnięciem pożyczki, jak zidentyfikować, które z licencji są bezpośrednio związane z przychodami niezaliczonymi do zysków kapitałowych, do jakiego źródła przychodów należy zaliczać przychody ze zbycia praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie, do którego źródła przychodów należy zaliczać różnice kursowe, jak obliczyć „klucz przychodowy", według którego należy podzielić koszty związane z przychodami z obu źródeł; II. Przychody z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy czy opodatkowaniu podlega sprzedaż udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia; III. Niedostateczna kapitalizacja czy nowe zasady należy stosować do pożyczek udzielonych przed 1.1.2018 r., czy nowe przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji należy stosować do wszelkiego rodzaju kosztów finansowych, a nie tylko odsetek, czy limity 30% podatkowej EBITDA oraz 3 000 000 zł należy stosować łącznie czy zamiennie, czy odsetki od nieuregulowanych terminowo zobowiązań handlowych podlegają ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji, czy niedostateczną kapitalizację stosuje się do kosztów finansowania związanego z uczestnictwem w schematach scentralizowanego zarządzania środkami pieniężnymi (tzw. cash pooling); IV. Usługi niematerialne czy wydatki z tytułu usług pośrednictwa sprzedaży podlegają limitowi w zaliczaniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, czy wypłata wynagrodzenia w zamian za oddelegowanie członka zarządu podlega limitowi, czy usługi doradcze, takie jak w szczególności przegląd posiadanego przez klientów wnioskodawcy oprogramowania i rozwiązań IT, analiza procesów biznesowych czy ocena i opis ryzyka związanego z realizacją projektów informatycznych, zaliczają się do katalogu usług podlegających limitowi, czy wydatki za samo korzystanie z oprogramowania podlega limitowi, czy limitowi podlegają usługi controllingu personalnego (polegającego na bieżącym analizowaniu liczby pracowników i przyznanego na ten cel budżetu), usługi rozwoju pracowników, w tym zapewnienia rozwoju kwalifikacji personelu zgodnie ze strategią korporacji (szkolenia, plany rozwoju, ścieżki rozwoju kadry menedżerskiej i specjalistycznej itd.), a także usługi wsparcia pracowników, szczególnie w zakresie mediacji między pracownikami i realizacji działań rozwojowych, jakie są ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów usług prawnych; V. Ceny transferowe jak ustalić progi dokumentacyjne dla zakładu zagranicznego podmiotu, czy wydłużenie terminu spłaty pożyczki wymaga omówienia w ramach aktualizacji dokumentacji, czy udział w kapitale należy utożsamiać z udziałem w zarządzaniu dla celów ustalenia powiązań; VI. Specyficzne ograniczenia kosztów kiedy opłaty za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, czy odsetki od kredytu na nabycie udziałów mogą być odliczone od przychodu; VII. Podatek od powierzchni komercyjnych jak obliczyć podstawę opodatkowania powierzchni komercyjnych, czy podstawę opodatkowania zwiększają windy lub inne urządzenia znajdujące się w budynku, kiedy budynek nie podlega podatkowi jako wykorzystywany na własne potrzeby, pod jakimi warunkami można otrzymać zwrot zapłaconego podatku; VIII. Podwyższone koszty uzyskania przychodów kto ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów, jak wyodrębnić wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich; IX. Programy motywacyjne jak zmieniły się zasady opodatkowania programów motywacyjnych, czy zmiany dotyczą wszystkich typów programów, jak opodatkować otrzymanie akcji fantomowych, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przyznania opcji na akcji; X. Ryczałt ewidencjonowany – dochody z najmu czy można korzystać z ryczałtu, prowadząc jednocześnie inną działalność gospodarczą, jakie znaczenie ma okres wynajmu i liczba wynajmowanych lokali. Ta książka to przydatne narzędzie przy zamknięciu podatkowym 2018 r. Jest przeznaczona dla księgowych oraz doradców podatkowych, którzy chcą poznać linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie niejasnych przepisów, jakie zostały wprowadzone w 2018 r.
4% rabatu
114,24
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych
Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911). Zmiany te dotyczą zasad funkcjonowania poszczególnych kont (co przekłada się na zmiany w schematach księgowań przedstawionych w poprzednich wydaniach książki) oraz zmian we wzorach poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Ponadto, sprawozdanie finansowe zostało rozszerzone o „Informację dodatkową". W książce przedstawiamy: Ponad 200 schematów księgowań z zakresu aktywów trwałych, dochodów, wydatków, przychodów, kosztów, działań finansowych, funduszy, rozrachunków i roszczeń oraz innych księgowań. Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań, Opisy kont (np. w zakresie zaangażowania), Leksykon pojęć, Metody wyceny (w zakresie zdarzeń dotyczących aktywów trwałych, ale również darowizna, kredyty i pożyczki, wycena udziałów i akcji, ) – w tym zakresie różnic kursowych, Opis danego zdarzenia gospodarczego na gruncie różnych ustaw (np. aktywa niskocenne (problemy związane z podniesieniem kwoty na aktywa niskocenne do 10 000 zł), zasady udzielania dotacji, nowe regulacje w zakresie subwencji, rodzaje i wysokości dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST, wysokość opłat pobieranych przez JST z tytułu realizacji zadań zleconych, regulacje w zakresie kart płatniczych, zasady ustalania wydatków niewygasających, opis wydatków majątkowych i inwestycyjnych, moment ujęcia odsetek w księgach, zasady zaciągania kredytów, wnoszenie aportów do spółek, rodzaje weksli, warunki emisji obligacji), Sposoby udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego (jakie dowody księgowe użyć jako podstawę ewidencji), Jak prowadzić analitykę do danego zdarzenia, Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową. Oprócz licznych księgowań książka zawiera również powiązania poszczególnych zdarzeń gospodarczych ze sprawozdawczością finansową oraz budżetową, jak również z klasyfikacją budżetową, uwzględniając ostatnie zmiany w przepisach w tych obszarach. Szczególnie istotne jest przedstawienie powiązania z nowym elementem sprawozdania finansowego „Informacja dodatkowa". Książka uwzględnia ostatnie zmiany w przepisach regulujących zasady prowadzenia rachunkowości tych jednostek, czyli: nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 r. poz. 1911), nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.1.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109), liczne zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej wprowadzone przez nowelizację z 18.4.2018 r. oraz nowelizację z 18.7.2018 r. (w tym te wchodzące w życie od 1.1.2019 r.) ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U z 2017 r. poz. 2175) – ustawa ta wprowadza m.in. zmianę limitu niskocenności środkow trwałych (z 3500 zł na 10 000 zł), jak również limitów świadczeń wypłacanych z ZFŚS zwolnionych z podatku dochodowego. nowy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe". W dniu 29.5.2017 r. wszedł w życie Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe" (Dz.Urz.MRiF z 2017 r. poz. 105). Ma on zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1.1.2017 r. Ponadto należy pamiętać, że od 28.7.2016 r. obowiązuje stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. nowa klasyfikacja środków trwałych. Od 1.1.2018 r. weszła w życie nowa klasyfikacja środków trwałych. Zmiany w KŚT były spowodowane m.in. zmianami w PKWiU. Nowe przepisy różnią się od poprzednio obowiązującej KŚT w obszarze tytułów grupowania oraz zakresu grup, zmian kodów grup czy też rozszerzenia opisu poszczególnych grup. Jak wskazuje GUS, zmiany dotyczą 16% spośród wszystkich pozycji zawartych w KŚT, jednak w dużej mierze odnoszą się do środków trwałych często występujących w jednostkach (np. zmiany dotyczące numeracji rodzaju „Zespoły komputerowe"). W praktyce jednostek sektora finansów publicznych zmiany więc mogą dotyczyć ok. 80% liczby obiektów inwentarzowych zważywszy na strukturę przedmiotową środków trwałych, w których z reguły przeważają meble (zmiana kodu rodzaju z 808 na 809 oraz zespoły komputerowe – zmiana kodu rodzaju 491 na 487). Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2018 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2019 r. Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wyjaśnienia do poszczególnych problemów ewidencyjnych zostały podzielone na VII grup tematycznych w zakresie: I. Aktów trwałych Pierwszego wyposażenia obiektów budowlanych, Nabycia samochodu, Zespołów komputerów, Niskocennych środków trwałych, Pozabilansowej ewidencji środka trwałego, Wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencji) II. Dochodów Dotacje z budżetu, Subwencje, Udziałów JST we wpływach dochodów pobieranych przez US, Zadań zleconych, Dochodów z tytułu opłat w szkołach i przedszkolach, Wydzielonych rachunków dochodów, Podatków i opłat lokalnych, III. Wydatków Refundacji wydatków, Kart płatniczych, Niewygasające wydatki, Zaangażowania, Inwestycji, IV. Przychodów i kosztów Darowizn, Odsetek za zwłokę w zapłacie, Kosztów upomnień, Różnic kursowych, Przychody i koszty na przełomie lat budżetowych, V. Działań finansowych Kredytów i pożyczek, Tworzenia spółek przez JST, Weksli, Obligacji, VI. Funduszy Fundusz pracy, ZFŚS, VII. Rozrachunków i roszczeń Rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, Trzynastki, Księgowanie VAT (w tym Split payment), VIII. Innych księgowań specyficznych Środków europejskich, Partnerstwa publiczno-prawnego, Opłat za gospodarowanie odpadami, Księgowanie rezerw, Nadwyżka środków obrotowych. Należy zauważyć, że w książce zostały zaprezentowane schematy księgowe z którymi księgowe z budżetu i jednostek organizacyjnych mają najwięcej problemów. Przykładowo w zakresie potrąceń z należności (potrącenia komornicze, kary umowne od wykonawców). Zamierzeniem autorów było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc przy zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
15% rabatu
135,15
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju
„Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - Ewidencja - Raportowanie" to monografia adresowana do wszystkich, którzy interesują się rachunkowością, zrównoważonym rozwojem i gospodarką komunalną. Monografia obejmuje takie zagadnienia, jak: - Zrównoważony rozwój jako obszar badawczy ekonomii - Pomiar w teorii ekonomii - Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości - Funkcjonowanie podmiotów gospodarki komunalnej - Pomiar i raportowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej „Książka napisana przez Beatę Sadowską dotyczy niezwykle ważnej problematyki, jaką jest dostarczanie informacji o realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez jednostki gospodarki komunalnej. Głównym źródłem tych informacji może być rachunkowość, która powinna dokonać pomiaru, ujęcia w księgach oraz dostarczyć informacje niezbędne szerokiemu gronu odbiorców [...]. Szczególnie jest to ważne w jednostkach, które świadczą usługi komunalne powszechnie dostępne, takie jak dostarczanie wody czy energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych, dostęp do komunikacji miejskiej [...]. Ważny jest opracowany przez Autorkę indeks SUGOMAR-BS [...]. Autorka w opracowaniu wykazała się wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnie wykorzystała przeprowadzone przez siebie badania i studia literaturowe w rozważaniach na temat rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej realizującej cele zrównoważonego rozwoju". Z recenzji dr hab. Joanny Wielgórskiej-Leszczyńskiej, prof. SGH w Warszawie
21% rabatu
60,04
76,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Rynek obligacji skarbowych w strefie euro w okresie kryzysu
Na przełomie lat 2009/2010 doszło do wybuchu kryzysu zadłużeniowego w części gospodarek strefy euro. Objawił się on niestabilną sytuacją fiskalną w krajach zaliczanych do tzw. południa Unii Gospodarczej i Walutowej, tj. Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Obserwowano gwałtowne wzrosty rentowności obligacji skarbowych tych krajów. Kluczowe okazały się wówczas następujące pytania. Dlaczego rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych członków strefy euro osiągnęły poziomy odcinające de facto dostęp tych krajów do rynkowych źródeł finansowania? Czy istnieje dowód na występowanie efektu zarażania z Grecji do innych krajów? Dlaczego kryzys o takiej skali dotknął członków strefy euro, nie zaś inne wysoko rozwinięte gospodarki, w których również odnotowywano narastanie nierównowag makroekonomicznych? Kwestie te miały kluczowe znaczenie dla wdrażanych reform i działań antykryzysowych. W książce prezentowane są wyniki trzech badań własnych poświęconych determinantom rentowności obligacji skarbowych Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Na ich podstawie Autorzy dokonują także oceny działań stabilizacyjnych podejmowanych zarówno przez te kraje, jak i wdrażanych na szczeblu strefy euro lub Unii Europejskiej. Książka może stanowić ciekawą lekturę dla szerokiego grona osób zainteresowanych mechanizmami funkcjonowania strefy euro.
21% rabatu
43,45
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
The concept of a comprehensive approach to knowledge management in the organization
During its entire history, the world has never changed as quickly as it is today. Customers' expectations, as well as widely understood conditions of doing business, are changing continuously. In consequence, the problems which the organizations must face, as well as resources, methods, and tools, which can help solve them, are undergoing constant changes. Solving these problems requires appropriate knowledge and wise management of this strategic resource. Knowledge management (KM) is a concept of the future, which is worth devoting the time and scientific effort. However, while providing a thorough analysis of the literature on knowledge management it was discovered that the majority of publications do not discuss this concept in a comprehensive manner, but focus on specific aspects or issues related to knowledge management. What is more, the author's scientific investigations conducted so far led to the conclusion, that managers know and apply some of the knowledge management tools and initiatives in their organizations, but their decisions and actions related to KM are rather intuitive than based on knowledge of knowledge management. It was therefore considered that there is a need to develop and present a comprehensive approach to knowledge management, which gives an answer not only to the question what? but also to questions: why? and: how? one should act in order to achieve success in knowledge management. This monograph contains a broad and insightful overview of issues related to knowledge management in the organization, thus constituting a very good compendium of information about such an important area of modern management of the organization. In an accessible, substantial and at the same time an exhaustive manner, the author presents, inter alia: - systematized knowledge related to the concept of knowledge management in the organizations, - original model presenting a comprehensive approach to knowledge management in the organizations, - authorial model of knowledge management system, which enables the implementation and realization of KM in the organizations, - practical solutions (procedures) facilitating knowledge management in the organizations. This monograph should become a source of inspiration and ideas for further research as well as be a source of knowledge for students of economics faculties. With regard to implementation, it should interest entrepreneurs and managers who want to increase the effectiveness and competitiveness of their organizations.
21% rabatu
55,30
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
753
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka