Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań
W ramach jednej pozycji naukowej udało się zebrać osiemdziesiąt tekstów związanych z różnorodnymi problemami szeroko rozumianego prawa administracyjnego, opracowanych przez ponad 90 autorów, z których zdecydowana większość posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (...) Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że dla tak wielu różnych tekstów udało się znaleźć wspólny mianownik. Są nim niewątpliwie współczesne wyzwania, z którymi musi zmierzyć się, i za którymi próbuje stale nadążać, szeroko rozumiane prawo administracyjne. Kwestia ta w sposób klarowny wybrzmiewa w tytule recenzowanej publikacji. Jest to bardzo istotne ze względu na szerokie zainteresowania badawcze oraz doświadczenia praktyczne Jubilata, a także z racji idei przygotowywania ksiąg jubileuszowych najznamienitszym profesorom przez ich kolegów, znajomych oraz uczniów, prowadzących badania naukowe w różnych obszarach". dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK
5% rabatu
236,55
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
Kodeks postępowania administracyjnego 2018
Najnowszy kodeks – stan prawny na dzień 21 maja 2018 roku . Wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień.
15% rabatu
5,86
6,90 zł
Dodaj
do koszyka
Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji
KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Akty wykonawcze. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Ustawę o samorządowych kolegiach odwoławczych Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o ustroju sądów powszechnych Ustawę o Sądzie Najwyższym Ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
13% rabatu
56,55
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości
Prywatna własność nieruchomości to jeden z fundamentów ustroju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Nieograniczona własność prowadziłaby jednak do samowoli i anarchii, dlatego prawo własności nieruchomości podlega licznym ograniczeniom administracyjnoprawnym ustanawianym w celu zabezpieczenia interesu publicznego. Prezentowana monografia jest próbą przekrojowego ujęcia zagadnienia administracyjnoprawnych ograniczeń prawa własności nieruchomości z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego. Książka jest skierowana zarówno do osób zajmujących się naukami prawnymi, zwłaszcza prawem administracyjnym, cywilnym i konstytucyjnym, jak i do pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz wszystkich zainteresowanych kwestią administracyjnoprawnej sytuacji właściciela nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej.
13% rabatu
43,41
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD
Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań, do podjęcia których zobowiązany jest organ administracji publicznej, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Innymi słowy, książka ma dawać odpowiedź na pytanie, jak powinien zachować się organ, do którego wpłynie skierowana do sądu administracyjnego skarga. Dodatkowo w książce wskazano sytuacje, w których organ ten może wnieść skargę i zakwestionować działania podejmowane przez inne podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej. To opracowanie uwzględnia zmiany w następujących aktach prawnych: ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (ze szczególnym naciskiem na nowelizację z czerwca 2017 r.) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (uwzględniającej np. ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ustawie o samorządzie powiatowym i wojewódzkim). W publikacji uwzględniono także najnowsze orzecznictwo. Dzięki publikacji Czytelnik zyska wiedzę o sposobach działania organu administracji w postępowaniu sądowowoadministracyjnym, a więc określi, jakie czynności organ jest każdorazowo zobowiązany podjąć w celu zapewnienia efektywnego postępowania sądowoadministracyjnego oraz uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności przewidzianej przepisami ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Książka odpowiada na szereg pytań i wątpliwości, m.in.: kiedy organ administracji publicznej może skutecznie wnieść skargę do sądu administracyjnego, jakie działania musi podejmować organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi, w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego, kto jest organem administracji publicznej w rozumieniu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kto może reprezentować organ administracji publicznej przed sądem administracyjnym lub inny organem administracji publicznej, jakie terminy są istotne w postępowaniu sądowoadministracyjnym, co powinno znaleźć się we wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Ważnym uzupełnieniem publikacji są wzory pism m.in.: skarga wojewody na akt jednostki samorządu terytorialnego, skarga na zarządzenie zastępcze wojewody, skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, odpowiedź na skargę, decyzja uwzględniająca skargę strony (w trybie autokontroli), postanowienie w sprawie wstrzymania wykonalności aktu lub czynności, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wszystkie wzory dostępne będą również na płycie CD.
13% rabatu
112,23
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
W publikacji przedstawiono zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako przedmiot regulacji prawnej na gruncie europejskim i w prawie krajowym, a także omówiono definicje legalne zawarte w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. oraz w polskiej ustawie z 25.02.2016 r. regulującej omawianą problematykę. Podejmowane w rozprawie zagadnienia mają na celu opisanie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jako prawa hybrydowego, realizującego cele ekonomiczne i pozaekonomiczne, łączącego elementy administracyjnej i cywilnej metody regulacji. W monografii przybliżono problematykę ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, tj.: - pojęcia, zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w tym m.in. równego traktowania, bezwarunkowości, dostępności dokumentów, bezpłatności oraz przejrzystości; - relacji między użytkownikami a podmiotami zobowiązanymi w prawie do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
13% rabatu
86,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych
Publikacja przedstawia kompleksową analizę pojęcia legalności w kontekście kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne. Rozważania zawarte w książce podzielono na dwie części. W pierwszej autor szeroko omawia problematykę związania administracji prawem podczas wydawania decyzji administracyjnych. W drugiej natomiast przedstawia prawne podstawy kontroli decyzji administracyjnej przez sądy administracyjne. W książce omówione zostały takie zagadnienia jak: - definicja i zakres pojęcia legalności, - modele stosowania prawa administracyjnego przez sądy administracyjne, - zakres luzu decyzyjnego organów administracyjnych, - zagrożenia wynikające z odmiennego rozumienia pojęcia legalności przez administrację i kontrolujące ją sądy. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. poz. 935), które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. Jest to pierwsza publikacja na rynku, która ukazuje temat legalności sądowej kontroli administracji z wielu perspektyw, odwołując się do dogmatyki, orzecznictwa, a także doktryny prawa administracyjnego i konstytucyjnego.
13% rabatu
129,63
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawo administracyjne dziś i jutro
„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r. Analizowana w monografii dziedzina prawa ulega daleko idącej transformacji nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Coraz istotniejszą rolę odgrywają obszary do niedawna jedynie zauważane, takie jak: dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, digitalizacja, problemy uchodźców. Referaty zostały pogrupowane w rozdziały obejmujące prace o zbliżonej tematyce. Będą one przedmiotem dyskusji na Zjeździe, a Czytelnik znajdzie w nich wielki ładunek myśli i wiedzy o instytucjach prawa i postępowania administracyjnego dziś i jutro. „Opracowanie «Prawo administracyjne dziś i jutro» ma szansę na trwałe zapisać się w historii Zjazdów Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, jak również zaistnieć jako klasyczna pozycja książkowa wykorzystywana zarówno przez prawników praktyków, przedstawicieli doktryny, jak i studentów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w obszarze prawa i postępowania administracyjnego. (...) Należy podkreślić, że dla tak wielu różnych tekstów Redaktorom udało się znaleźć wspólny mianownik. Są nim obecne i przyszłe uwarunkowania związane z prawem administracyjnym”. Prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski
15% rabatu
160,65
189,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce
Monografia ta stanowi pionierską próbę ukazania ewolucji przemian organizacyjnych oraz zakresu przedmiotowego administracji spraw wewnętrznych w Polsce od XVIII w. do współczesności. Wypełniała ona duży obszar dziejów rodzimej administracji publicznej.
15% rabatu
50,99
59,99 zł
Dodaj
do koszyka
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Prezentowany Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego, Kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego – prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to piąte wydanie Komentarza – uzupełnione i poprawione – które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej; przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych; opłat i kosztów postępowania. mediacji w postępowaniu administracyjnym, tzw. milczącego załatwienia sprawy. W najnowszym wydaniu Komentarza Autorzy zaktualizowali fragmenty dotyczące dużej noweli, która weszła w życie 1.6.2017 r. z perspektywy półrocznego obowiązywania tych zmian. Ponadto uwzględniono zmiany wynikające z: ustawy z 10.1.2018 r., które dotyczą ulg w wykonaniu administracyjnych kar pieniężnych udzielanych jako pomoc publiczna na restrukturyzację; ustawy 6.3.2018 r., które regulują załatwienie spraw ustnie, telefonicznie lub za pomocą komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności; projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD 190), które dostosowały kwestie terminologiczne odnoszące się do zarządu sukcesyjnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz zawiera szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania w sprawach administracyjnych. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych przygotowujących się do egzaminu końcowego, a także studentów.
15% rabatu
296,65
349,00 zł
Dodaj
do koszyka
Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jedna z pierwszych decyzji inwestycyjnych. Bardzo często to ona przesądza, czy dane przedsięwzięcie będzie możliwe do zrealizowania, a jeśli tak – to w jakim kształcie. W praktyce decyzja ta sprawa wiele problemów – zarówno organom, w których gestii leży jej wydanie, jak i inwestorom o nią wnioskującym. Celem publikacji jest przede wszystkim skupienie się na specyfice postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, ukazania praktycznych problemów i ich rozwiązań. Publikacja przybliża rolę organów, na których spoczywa wydanie decyzji, jak i organów współdziałających. Wskazuje na różne znaczenie funkcji tych organów w toku postępowania, jak i pokazuje na praktycznych przykładach różnice pomiędzy wydawanymi przez nie opiniami, a uzgodnieniami. Publikacja uwagę poświęca też dokumentom, jakie zobowiązany jest przedłożyć Inwestor - a mianowicie Karcie informacyjnej przedsięwzięci i Raportowi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W publikacji uwzględniono: zmiany ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., wpływ nowego Prawa wodnego na proces pozyskiwania decyzji środowiskowych, przebieg postępowania mającego na celu wydanie oceny wodnoprawnej. Dzięki tej książce Czytelnik uzyska kompleksową wiedzę, jak powinno zostać prawidłowo i skutecznie przeprowadzone postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Książka stanowi rodzaj przewodnika – po kolei omawia etapy procesu pozyskiwania decyzji, najczęstsze problemy, jakie się na nich pojawiają oraz omawia niezbędne dokumenty. Pokazuje też na konkretnych przykładach zmiany, jakie zaszły w postępowaniu w związku z ostatnimi zmianami ustawy ocenowej. Publikacja skupia się na praktycznych aspektach postępowania. Ma na celu wskazać, jakie czynności powinien podjąć organ na danym etapie, oraz jakie wymagania musi spełnić Inwestor. Zwraca szczególną uwagę na problemy wynikające ze specyfiki postępowania i ukazuje ich praktyczne rozwiązania. W książce uwzględnione zostało orzecznictwo, z tym, że proponuje się wykorzystanie orzecznictwa dla wyjaśnienia konkretnych problemów, z jakimi spotykają się uczestnicy postępowania. Książka została uzupełniona o schematy, pozwalające w jasny sposób wyjaśnić procedurę uzyskiwania decyzji. Schematy dotyczą: procedury wydawania decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, procedury wydawania decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, współdziałania organów, udziału organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.
13% rabatu
112,23
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Postępowanie sądowoadministracyjne
Podręcznik stanowi opracowanie dotyczące problematyki polskiego postępowania sądowoadministracyjnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono zagadnienia: - sądowej kontroli działalności administracji publicznej, - prawnych form działania organów administracji publicznej kontrolowanych przez sądy administracyjne, - środków prawnych inicjujących sądową kontrolę działalności administracji publicznej – skarga, sprzeciw, wniosek, - procesowej pozycji organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, - postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, - orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego kończących postępowanie w sprawie, - środków zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych, - zbiegu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Podręcznik uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dotyczące instytucji milczącego załatwienia sprawy, ponaglenia, postępowania uproszczongo czy też mediacji administracyjnej. Walorami publikacji są przede wszystkim: - dogmatyczno-prawna charakterystyka i analiza poszczególnych instytucji procesowych, uzupełniona o tezy z orzecznictwa sądów administracyjnych, oraz - przejrzyste rozwiązania graficzne ułatwiające zapamiętywanie informacji – liczne tabele, schematy, wykresy i diagramy.
13% rabatu
51,33
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawo administracyjne Podręcznik dla aplikantów
Podręcznik ma charakter kompleksowego opracowania poświęconego szeroko rozumianej materii prawa administracyjnego. Oddawana do rąk Czytelników książka kierowana jest przede wszystkim do osób odbywających aplikacje prawnicze, dla których może ona stanowić uzupełnienie wykładu z przedmiotu „Prawo administracyjne”. Ponadto odbiorcami podręcznika są studenci prawa i kierunków pokrewnych, osoby wykonujące poszczególne zawody prawnicze, pracownicy administracji publicznej oraz wszystkie inne osoby zainteresowane materią prawa administracyjnego. Publikacja odznacza się całościowym i zarazem zwięzłym oraz przejrzystym ujęciem obszernej materii prawa administracyjnego. W książce zostało omówione postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (część I), oraz wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego (część II). Podręcznik ukierunkowany jest przy tym na ukazanie wybranych praktycznych problemów i zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, z którymi aplikanci oraz przedstawiciele różnych zawodów prawniczych mają niejednokrotnie okazję zetknąć się w swojej praktyce zawodowej. W części I autorzy przedstawiają takie zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego jak: zasady prawa administracyjnego, wybrane zagadnienia praktyczne dotyczące przebiegu postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym, zasady zaskarżania aktów administracji publicznej do sądu administracyjnego oraz założenia instytucji skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W części II podręcznika zostają z kolei przedstawione zagadnienia materialnego prawa administracyjnego z zakresu: planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, prawa pomocy społecznej ustawy o cudzoziemcach.
13% rabatu
86,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wzory aktów administracyjnych
Książka zawiera wzory decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Publikacja została napisana z perspektywy osoby prowadzącej postępowanie administracyjne, a jej celem jest ułatwienie czytelnikowi rozstrzygnięcia konkretnego zagadnienia proceduralnego. We wzorach znajdują się: - wskazówki dotyczące formułowania poszczególnych elementów aktów administracyjnych przydatne w procesie tworzenia aktu administracyjnego; - wyjaśnienia, które pomogą w rozwiązaniu problemów mogących się w pojawić trakcie sporządzania dokumentów; - wyczerpujące omówienia optymalnego postępowania organu w danej sytuacji. W opracowaniu została uwzględniona nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązująca od 1.06.2018 r.
15% rabatu
152,15
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Mediacja w ogólnym postępowaniu administracyjnym
W monografii kompleksowo omówiono instytucję mediacji w sprawach administracyjnych, wprowadzoną do polskiego systemu prawnego w wyniku nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. (Dz.U. poz. 935). Mediacja podejmowana jest w celu zapewnienia stronie postępowania administracyjnego wpływu na ukształtowanie sposobu rozwiązania (rozstrzygnięcia) sprawy administracyjnej. Publikacja ukazuje istotę mediacji administracyjnej, podkreślając w szczególności: podstawy prawne, cechy konstrukcyjne tego instrumentu, rodzaje mediacji, granice czasowe stosowania mediacji, a także charakter postępowania mediacyjnego. Ponadto autorzy analizują zagadnienia dotyczące: - przesłanek dopuszczalności mediacji (przesłanki pozytywnej „charakteru sprawy”, jak i wyodrębnionych przesłanek negatywnych), - podmiotów postępowania mediacyjnego, - zasad prowadzenia mediacji, - dynamiki mediacyjnej oraz - kosztów postępowania mediacyjnego.
13% rabatu
86,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawo administracyjne
W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Czytelnicy odnajdą tu również rozważania na temat pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia aksjologii tej gałęzi prawa. Ósme wydanie zostało wzbogacone o elementy, które w sposób graficzny przedstawiają m.in.: - pojęcie administracji, - układ stosunków prawnych w postępowaniach sądowym i administracyjnym, - mechanizm i chronologię powstawania decyzji administracyjnej oraz - sposoby utraty mocy wiążącej aktu administracyjnego.
13% rabatu
60,03
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim
W publikacji omówiono zagadnienie konwersji – czyli przekształcenia przez ustawodawcę wykroczenia lub przestępstwa w delikt administracyjny sankcjonowany karami finansowymi – wskazując na jej źródła, rodzaje, cele oraz skutki. Zjawisko to zostało poddane analizie z punktu widzenia realizacji zasady prawa do sądu, zasady proporcjonalności oraz naruszenia zasady podwójnego ukarania. Przedmiotem pracy są również przyczyny oraz skutki konwersji, co umożliwia wskazanie jej wad oraz zalet. W kolejnych częściach zostały przedstawione m.in.: - pojęcia: czyn zabroniony, przestępstwo i wykroczenie, a także odpowiedzialność karna i administracyjna, sankcja, delikt administracyjny oraz administracyjne kary pieniężne, - rodzaje konwersji odpowiedzialności z uwzględnieniem wybranych ustaw, których mogą dotyczyć, - źródła, cele i skutki konwersji odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną.
14% rabatu
128,14
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce to: zwięzłe ujęcie tematu, tabele, wykresy i wyróżnienia, istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę
13% rabatu
21,66
24,90 zł
Dodaj
do koszyka
Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego
Niniejsza księga to wyraz pamięci o wybitnej postaci Uniwersytetu Łódzkiego – o Profesorze Januszu Borkowskim, sędzim Sądu Najwyższego, a później Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego dorobek naukowy i orzeczniczy wywarł ogromny wpływ na rozwój sądownictwa administracyjnego. Kontynuacji Jego myśli i poszukiwań badawczych można dopatrzyć się w publikacjach wielu autorów. Był niekwestionowanym autorytetem na gruncie nauki prawa i postępowania administracyjnego, a także sądowoadministracyjnego, autorem ponad 300 publikacji, w tym monografii, komentarzy, podręczników, artykułów i glos. Okazją do uczczenia pamięci Profesora Janusza Borkowskiego stała się 60. rocznica opublikowania w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego” Jego pierwszej pracy naukowej.
15% rabatu
220,15
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
Ewidencja ludności Dowody osobiste
„Ewidencja ludności i dowody osobiste” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan prawny: 8 kwietnia 2018 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu. Publikacja wskaże Ci m.in.: – zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze pesel i rejestrach mieszkańców; zasady i tryb nadawania numeru pesel; obowiązek meldunkowy obywateli polskich i cudzoziemców; udostępnianie danych z rejestru pesel oraz rejestrów mieszkańców – zakres danych zawartych w dowodzie osobistym; zasady wydawania dowodu osobistego; wymiana i unieważnianie dowodu osobistego; rejestr dowodów osobistych; postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi Szczególnie pomocna dla: – praktyków – pracowników USC – osób ceniących sobie poręczny format, niewielkie gabaryty książki oraz przystępną cenę
15% rabatu
8,42
9,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka